I visse tilfælde gives der dispensation fra lokalplan, byggelov eller lignende mod pålæggelse af en nedrivningspligt, enten efter udløbet af en vis frist eller på forlangende. Det forekommer også, at dispensation gives på det vilkår, at bygningen i tilfælde af ekspropriation, hvornår en sådan end måtte finde sted, skal afstås uden godtgørelse. Nedlæggelsesdeklarationer forekommer hyppigt i forbindelse med (tidsbegrænsede) tilladelser til at indrette loftsetagen i en beboelsesejendom til lejligheder.
Afskrivning kan i disse tilfælde foretages efter samme regler, som gælder for bygninger på lejet grund.
Såfremt der på erhvervelsestidspunktet er mindre end 20 år til nedrivnings tidspunktet, men det må anses for usikkert, hvornår nedrivningen vil blive gennemført, kan der alene indrømmes en årlig afskrivning på 5 pct. af anskaffelsessummen.
Af afgørelser kan nævnes lsr. 1962.122 (afskrivning kun anerkendt med 5 pct. - tidspunktet for nedrivningen afhang af trafikudviklingen), lsr. 1950.181 og 1954.66 samt 1958.119 (afskrivning nægtet - uvist, om forpligtelsen ville blive gjort gældende), lsr. 1979.107 (afskrivning over 19 år og forbedringsudgifter over »restlevetiden«), og TfS 1995,487 ØLD (afskrivning på taglejlighed med nedlægningsklausul anerkendt, selv om Københavns Kommunes Magistrat generelt imødekom ansøgninger om ophævelse af tidsfrister for nedlæggelse af taglejligheder). Afgørelsen er kommenteret af Skatteministeriet i TfS 1995,648. .
En ejendom, der kondemneres, kan ikke i den anledning gøres til genstand for afskrivning.