Låntagere med kontantlån, der er optaget i et realkreditinstitut før den 19. maj 1993, kan under visse betingelser fortsat fradrage kurstabet efter en omlægning af lånet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Kredsen af skattepligtige, der er omfattet af reglerne, er selskaber, foreninger, fonde, personer og dødsboer. Der er ingen begrænsninger i forhold til karakteren af den pantsatte ejendom. Reglerne finder anvendelse for alle kategorier af ejendomme, herunder ejerboliger til helårsbrug, fritidshuse og erhvervsejendomme.

Det er en forudsætning, at det lån, som omlægges, er optaget i et realkreditinstitut. Heri ligger, at lånet enten skal være optaget i Dansk Landbrugs Realkreditfond eller i et institut, der er undergivet realkreditlovens bestemmelser. Betegnelsen kontantlån dækker dels kontantlån, der er ydet som nominallån, herunder lån der kun kan indfries med obligationer dels kontantlån, der er ydet som indekslån.

Reglerne om kurstabsfradrag ved omlægning af kontantlån har virkning for omlægninger, der finder sted den 27. juni 1993 eller senere. Omlægningen anses for at have fundet sted den 27. juni 1993 eller senere, såfremt både indfrielse og låneoptagelse sker efter den 26. juni 1993. Indfrielsen af kontantlånet anses for sket den dag, det realkreditinstitut, der har ydet kontantlånet, modtager pengene/obligationerne til indfrielsen. Optagelsen af det nye realkreditlån anses for sket den dag, det realkreditinstitut, som yder det nye lån, har udbetalt låneprovenuet. "Udbetales" låneprovenuet i obligationer, anses optagelsen for sket den dag, obligationerne er overført til Værdipapircentralen.

Reglerne i LL § 6 finder ikke anvendelse, såfremt der efter KGL's regler er adgang til fradrag for kurstab ved indfrielse af det pågældende kontantlån, jf. A.D.2.15.1.2. At fradragsretten efter KGL har fortrinsret indebærer, at der ikke kan foretages fradrag for differencebeløb efter LL § 6, i situationer hvor det fradragsberettigede kurstab efter KGL er mindre end det fradragsberettigede kurstab efter LL § 6.