Ekspeditionstider
Bestemmelsen i toldlovens § 68 om, at det er skatteministeren, der fastsætter de statslige told- og skattemyndigheders ekpeditionstid er udgået og i stedet er indsat, at told- og skatteforvaltningen kan fastsætter ekspeditionstiderne ved ekspeditionsstederne, jf. toldlovens § 68, stk. 2. Toldlovsændringen trådte kraft den 1. november 2005. 

Ekspeditionstiden for toldforretninger ved ekspeditionsstederne under told- og skatteforvaltningen er som udgangspunkt mandag til fredag kl. 08.00-16.00. Der er ikke ekspeditionstid på søn- og helligdage. Der henvises til bilag 31.

Grundlovsdag og juleaftensdag er ekspeditionstiden kl. 08.00-12.00, dog er ekspeditionstiden kl. 07.00-12.00 ved de ekspeditionssteder, der normalt har ekspeditionstid fra kl. 07.00.

Ekspeditionssteder med ekspedition uden for ekspeditionstiden
Ekspedition uden for ekspeditionstiden kan ske ved følgende ekspeditionssteder: Frihavnen i København, Kvistgård, Nørre Aslev, Padborg, alle godkendte havne for så vidt angår skibsgods, alle godkendte lufthavne for så vidt angår flygods. I Københavns Lufthavn, Kastrup kan der også ske ekspedition af gods i trafikken via Øresundsbroen.

I godkendte havne kan der uden for ekspeditionstiden alene ekspederes skibsgods, bortset fra Rønne Havn. I godkendte lufthavne kan der udenfor ekspeditionstiden alene ekspederes flygods, jf. dog Københavns Lufthavn, Kastrup ovenfor.

Alle andre steder kan der uden for ekspeditionstiden ske ekspedition af udgående gods, hvor procedurerne kræver opstart af forsendelse under EU's forsendelsesordning eller opstart af et TIR-carnet.

§§ 131 - 136
Reglerne for gebyrer uden for ekspeditionstiden findes i bekendtgørelse om toldbehandling.


Gebyrer
Ekspedition uden for ekspeditionstiden sker mod betaling af et gebyr pr. toldforretning. Herved forstås, f.eks. ved ekspedition af en angivelse til midlertidigt oplag og en fortoldning, at der skal betales ét gebyr for den enkelte angivelse til midlertidigt oplag eller den enkelte fortoldningsangivelse.

Der skal dog ikke betales gebyr for toldforretninger, der foregår via edb. Dette gælder også for afslutning af forsendelser under EUs forsendelsesordning, når der efterfølgende sker angivelse til en toldprocedure (ekspresfortoldning, oplæggelse på midlertidigt oplag eller udførsel) via edb.

Hvor der ikke er fast bemanding til stede, se skemaet nedenfor, betales som minimum et tilkaldegebyr.

Tillæg
Ved ekspedition på steder med fast bemanding på de pågældende tidspunkter betales på lørdage, søn- og helligdage ved ekspedition uden for ekspeditionstiden et tillæg på gebyret på 20 pct. pr. toldforretning. Der betales ikke 20% ekstra på tilkaldegebyret på 261/652 kr.

Tilkaldegebyr
Der vil være et tilkaldegebyr på toldekspeditioner uden for ekspeditionstid på 261 kr. i timen inden for 1 time umiddelbart før og umiddelbart efter ekspeditionstid, hvis der ikke er fast bemanding til stede på det pågældende sted på det pågældende tidspunkt.

Ved tilkaldelse på andre tider er gebyret 652 kr. for den første time og derefter 261 kr. i timen for de følgende timer.

Minimumsbeløb
Gebyret på 261/652 kr. er et minimumsbeløb, der gælder, med mindre de toldforretninger, som udløser gebyret ifølge toldbehandlingsbekendtgørelsens bilag, tilsammen beløber sig til mere end 261/652 kr. I sådanne tilfælde bortfalder tilkaldegebyret.

Eksempel 1

Tilkaldegebyr mellem kl. 21.00 - 22.00=652 kr.
20 stk. udførselsangivelser á 17 kr. =340 kr.
10 stk. forsendelsesangivelser á 72 kr.=720 kr.
Betaling for ekspeditionerne=1060 kr.

Her bortfalder tilkaldegebyret, da gebyrerne for de udførte ekspeditioner overstiger tilkaldegebyret
(minimumsbeløbet).

Eksempel 2

Tilkaldegebyr mellem kl. 21.00 - 22.00=652 kr.
10 stk. udførselsangivelser á 17 kr.=170 kr.
5 stk. forsendelsesangivelser á 72 kr.=360 kr.
Betaling for ekspeditionerne=652 kr.

Her betales alene tilkaldegebyret (minimumsbeløbet), da gebyrerne af de udførte ekspeditioner ikke overstiger tilkaldegebyret.

Der skal betales ét gebyr pr. toldforretning.

Kræver toldforretningen, at der er personale til stede ud over 1 time, betales der dog 261 kr. pr. påbegyndt time. Gebyret betales af rekvirenten.

Ved flere rekvirenter betales et tilkaldegebyr pr. rekvirent.

Skriftlig rekvisition
Hvis der ønskes toldforretninger udført uden for ekspeditionstiden, og ekspeditionsstedet ikke er fast bemandet, skal der i rimelig tid inden ekspeditionstidens ophør afgives skriftlig rekvisition.

Regulering af gebyrer
Regulering af taksterne vedrørende gebyrer for toldforretninger uden for ekspeditionstiden og tilkaldegebyret reguleres hvert år.

Reguleringen for 2007 har virkning fra 1. januar 2007, og er indarbejdet i denne Toldvejledning.

On-line
Der skal ikke betales gebyr ved behandling af oplysninger, der afgives on-line.

Gebyrstørrelse
For udførelse af toldforretninger uden for ekspeditionstid betales følgende gebyrer af rekvirenten:

A. Oplæggelse på midlertidigt oplag

For angivelse til midlertidig oplæggelse på midlertidigt oplag er grundgebyret pr. ekspedition 72 kr.
B. UdførselFor ekspedition af udførselsangivelse ved afgangstoldstedet er grundgebyret 17 kr. pr. udførselsangivelse, d.v.s. enhedsdokument. Hvis afgangs- og udpassagetoldstedet er det samme, betales kun ét gebyr.

Ved udpassage alene betales ikke gebyr.
C. Forsendelse

Ved påbegyndt - start af - forsendelse (dog ikke ved godkendt afsender) er grundgebyret 72 kr. pr. forsendelse, d.v.s. pr. enhedsdokument.

Ved start af forsendelse på TIR-ordningen er grundgebyret 72 kr. pr. forsendelse, d.v.s. pr. carnet.

For afslutning af forsendelse (dog ikke ved godkendt modtager) er grundgebyret 72 kr. pr. forsendelse, d.v.s. pr. enhedsdokument. For afslutning af forsendelse på TIR-ordningen er grundgebyret 72 kr. pr. forsendelse, d.v.s. pr. carnet.


Der betales dog ikke gebyr ved afslutning af forsendelsesangivelse, når der efterfølgende sker angivelse til en toldprocedure via edb.

Ved afstempling af TIR-carnet samt udstedelse af grænseovergangsattest ved grænsepassage opkræves ikke særskilt gebyr.

D. FortoldningFor fortoldning på fortoldningsangivelse - enhedsdokument - (ekspres, forenklet ekspres og standard) er grundgebyret 72 kr. pr. fortoldningsangivelse.
E. ProvianteringVed proviantering af skibe eller fly er grundgebyret 17 kr. pr. angivelse. Beløbet skal dog kun betales i det omfang, der sker en ekspedition af proviantangivelsen uden for ekspeditionstid.
F. AndetVed start af/afslutning af ATA-carnet er grundgebyret 29 kr. pr. carnet.

Ved afstempling af ATA-carnet - uden start/afslutning samtidig - opkræves ikke særskilt gebyr.
Andre bemærkningerVed toldbehandling, der inkluderer flere procedurer, skal der betales gebyr for hver enkelt procedure.

For at toldekspeditionen kan udløse et gebyr, er det en forudsætning, at der er foretaget en ekspedition (afstempling, behandling o.lign.).

Der opkræves ikke specielle gebyrer for samtidig behandling af f.eks. oprindelsescertifikater og licenser.

Der betales ikke gebyr i forbindelse med en ekspedition, der foretages alene som følge af, at SKAT ønsker at foretage kontrol i forbindelse med den pågældende ekspedition.