Varer
Køber du en vare i et land uden for EU, fx USA, skal du som hovedregel betale told og dansk moms til ToldSkat ved indførslen. For visse varer skal du også betale punktafgift. Hovedreglen er, at når en vare er belagt med punktafgift i Danmark, skal du betale punktafgift ved indførslen.

Ved indførsel af varer af ringe værdi skal der dog ikke betales told, moms og evt. punktafgift. Der skal således kun betales told, hvis hele forsendelsens værdi overstiger 22 EURO (ca. 165 kr.), men betales moms og punktafgift, hvis forsendelsens værdi overstiger 80 kr. Fritagelsen gælder ikke for spiritus, vin, øl, parfume og toiletvand samt tobaksvarer, dvs. cigaretter, cigarer, cerutter, cigarillos og røgtobak.

Varer, der sælges via internet, annonceres typisk til en pris uden told, moms, punktafgift og evt. fragt. Det betyder med andre ord, at den samlede varepris kan beregnes som den annoncerede pris, tillagt transportomkostninger, told og moms og evt. punktafgift.

Du skal være opmærksom på, at tolden ikke er ens for alle varer - enhver vare har sin egen varekode (toldtarifposition) og dermed ofte en forskellig toldsats.

Enkelte varer fra USA er omfattet af særlig tillægstold.

Inden du bestiller varer, bør du derfor kontakte ToldSkat, der vejledende kan orientere om den toldsats, der gælder for den vare, du påtænker at købe.

Eksempelvis udgør tolden for cowboybukser for tiden 12 pct. af varens værdi.

Tolden beregnes af varens pris med tillæg af transportomkostninger. Den danske moms er på 25 pct. og beregnes af varens pris, tillagt transportomkostninger, toldbeløbet og evt. punktafgift.

Eksempel på beregning af told og moms
A bestiller et par cowboybukser via internettet hos et firma i USA. Bukserne sendes til A og bliver fortoldet i maj måned 2005, hvor omregningskursen (Toldkursen) for dollars (USD) er 571,06.

Pris ifølge faktura 45 USD256,97 kr.
+ fragtomkostninger 160,00 kr.
= toldværdi: (256,97 kr. + 160,00 kr.)416,97 kr.
  
Told: 12 pct. af 416,97 kr.  50,03 kr.
+ moms: 25 pct. af (416,97 kr. + 50,03 kr.)116,75 kr.
  
A skal i alt betale told og moms166,78 kr.

I visse tilfælde må du også regne med omkostninger til speditør e.l. for at få toldbehandlet forsendelsen. Du bør i øvrigt være opmærksom på, at udgiften til fragt for de lidt tungere varer kan være mindst lige så stor som den pris, du skal betale for varen.

Told, moms og evt. punktafgifter skal være betalt, inden du får varen udleveret fra Post Danmark A/S, kurerpostfirma e.l.

Har du modtaget told- eller afgiftspligtige varer, der ved en fejltagelse ikke er blevet registreret hos ToldSkat, skal du rette henvendelse til de regionale told- og skattemyndigheder.

Ydelser
Edb-programmer mv., som du køber i lande uden for EU og downloader fra nettet, er toldfrie. Der skal som hovedregel betales moms af ydelsen. Forpligtigelsen påhviler den udenlandske leverandør.

Returnering af varer
Ved returnering af varer har du mulighed for at få tilbagebetalt told og afgifter i følgende omfang:

Samtlige varer returneres
Hvis du returnerer samtlige varer til leverandøren, kan du få tilbagebetalt told og afgifter, som du betalte ved varernes modtagelse. I dette tilfælde skal du skriftligt anmode ToldSkat om tilbagetaling af told og afgifter inden 3 måneder efter modtagelsen af varerne.

Det fremgår af din toldkvittering, hvilken regional told- og skattemyndighed du skal henvende dig til.

Din anmodning skal være vedlagt toldkvittering og dokumentation for, at varerne er udført, fx postkvittering, samt dokumentation fra leverandøren om, at du har fået købsbeløbet tilbage.

Nogle af varerne returneres
Hvis du vil returnere nogle af varene, kan du kun få tilbagebetalt told og afgifter, hvis varerne enten ikke svarer til bestillingen eller er behæftet med fejl eller mangler.

Du skal skriftligt anmode ToldSkat om tilbagebetaling af told og afgifter senest 12 måneder efter varernes indførsel. Det fremgår af din toldkvittering, hvilken regional told- og skattemyndighed du skal henvende dig til.

Din anmodning skal være vedlagt toldkvittering samt skriftlig accept fra leverandøren om, at de leverede varer enten ikke svarede til bestillingen eller var behæftet med nærmere angivne fejl eller mangler.

Når ToldSkat har behandlet din anmodning, vil du modtage nærmere oplysning om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med returnering af varerne til leverandøren.

I tvivlstilfælde bør du altid kontakte din regionale told- og skattemyndighed.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter