Dato for udgivelse
08 Jun 2005 14:04
Gyldig til
15 Dec 2010 13:26
Til
Virksomheder, der fremstiller og/eller indfører cigaretter og røgtobak fra udlandet
Sagsnummer
99/05-325-37
Resumé
Tobaksafgiftsloven er ændret, så det bl.a. er muligt at få afgiftsgodtgørelse i tilfælde, hvor cigaretter og røgtobak med danske stempelmærker beskattes i et andet EU-land, fx ved tyveri.

Efter lov nr. 424 af 6. juni 2005 (L 147) er der sket nogle mindre ændringer af tobaksafgiftsloven dels om afgiftsgodtgørelse for varer med  stempelmærker, der beskattes i et andet EU-land, dels om forlængelse af kredittiden i særlige tilfælde.

Lovændringerne har virkning fra den 8. juni 2005.

Godtgørelse af stempelmærkeafgift
Fremover kan der gives afgiftsgodtgørelse for tobaksvarer, der er påsat danske stempelmærker, men alligevel beskattes i et andet EU-land som følge af uregelmæssigheder, fx tyveri under transporten. Lovændringen betyder, at det herefter er muligt at undgå dobbeltbeskatning af tobaksvarerne.

Det er en betingelse for godtgørelse, at virksomheden over for ToldSkat kan dokumentere, at tobaksvarerne har været påsat danske stempelmærker, og at der er betalt afgift af varerne i et andet EU-land, dvs. efter reglerne i direktiv 92/12.

Eksempel
Franske cigaretter forsynes med danske stempelmærker hos producenten i Frankrig og transporteres herefter til Danmark. Under transporten gennem Tyskland stjæles cigaretterne. Hvis de tyske myndigheder opkræver tysk tobaksafgift, jf. EU-reglerne, vil virksomheden kunne få godtgjort det betalte beløb for stempelmærkerne.

Forlængelse af kredittiden i særlige tilfælde
For at sikre, at der er overensstemmelse mellem virksomhedens betaling for stempelmærker (kredittidens udløb) og varernes fysiske udlevering fra den registrerede virksomhed, kan kredittiden forlænges i tilfælde af en ekstraordinær lang lagertid for varerne, fx ved større produktion til lager som følge af udskiftning af produktionsudstyr.

Det er en betingelse for forlængelse af fristen, at virksomhedens samlede gennemsnitlige lageromsætningshastighed for cigaretter eller  røgtobak overstiger kredittiden på henholdsvis 1 md. 20 dage og 2 md. 15 dage.

Virksomheden skal forud for køb af stempelmærker ansøge ToldSkat om forlængelse af fristen og oplyse baggrunden herfor - inkl. oplysning om lageromsætningshastigheder mv.

Hvor kan De få mere information?
Nyhedsbrevet kan ses på www.toldskat.dk. Kik under "Virksomhed - Nyheder".

Reglerne om afgift af tobaksvarer fremgår i øvrigt af

Har De brug for mere information, er De velkommen til at kontakte den regionale told- og skattemyndighed.

Med venlig hilsen

Skatteministeriet
Told- og Skattestyrelsen.

Pdf-udgave
Henvisning
Punktafgiftsvejledningen A.15.5.6, C.1.6.2 og C.1.8