Indhold

Dette afsnit handler om opgørelsen af saldoen på skattekontoen.

Afsnittet indeholder:

  • Modregning

  • Debet-/kreditsaldo

  • Registrering af ind- og udbetalinger

  • FIFO-princippet

Modregning

Ind- og udbetalinger af skatter og afgifter, som omfattes af skattekontoen, modregnes automatisk efter et saldoprincip. Se OPKL § 16 a, stk. 1.

Modregningen sker efter de almindelige regler for modregning. Se bemærkningerne til lovforslag nr. 205 af 29. marts 2006. Reglerne for modregning er beskrevet i afsnit G.A.3.1.4.3.2 og G.A.3.1.4.3.3.

Virksomheden får besked om modregningen og klagevejledning via skattekontoen. Der sendes ikke papirbaserede modregningserklæringer. Se OPKL § 16 a, stk. 1, og bemærkningerne til lovforslag nr. 205 af 29. marts 2006.

Debet-/kreditsaldo

Hvis den samlede sum af registrerede forfaldne krav på virksomhedens skattekonto overstiger den samlede sum af registrerede og forfaldne tilgodehavender til virksomheden, udgør forskellen (debetsaldoen) det samlede beløb, som virksomheden skylder Skatteforvaltningen. Se OPKL § 16 a, stk. 2.

Er den samlede sum af registrerede og forfaldne krav på indbetalinger fra virksomheden mindre end de registrerede og forfaldne krav på udbetalinger til virksomheden, udgør forskellen (kreditsaldoen) virksomhedens samlede tilgodehavende fra Skatteforvaltningen. Se OPKL § 16 a, stk. 2.

Registrering af ind- og udbetalinger

Krav på ind- og udbetalinger registreres på skattekontoen fra det tidspunkt, hvor der er sket angivelse heraf, eller hvor kravene med sikkerhed kan opgøres. Se OPKL § 16 a, stk. 3.

Skemaet nedenfor viser, hvornår ind- og udbetalinger påvirker skattekontoen.

Ind-/udbetaling

Debiteres/Krediteres

Påvirker skattekoten

Hjemmel

Krav på indbetalinger fra virksomheder

Debiteres

Fra den seneste rettidige betalingsdag for beløbet

OPKL § 16 a, stk. 4

Indbetalinger fra virksomheder til opfyldelse af krav på indbetalinger

Krediteres

Fra indbetalingsdagen uanset betalingsmetoden

OPKL § 16 a, stk. 5

Tilgodehavender til virksomheder, der er omfattet af skattekontoen

Krediteres

Fra det tidspunkt, hvor beløbet kan opgøres efter OPKL § 12 (Se afsnit A.B.4.7.1 om tilbagebetaling efter OPKL § 12)

OPKL § 16 a, stk. 6

Udbetalinger til virksomheden, der skal dække virksomhedens tilgodehavender

Debiteres

På det tidspunkt, hvor der sker udbetaling til virksomheden

OPKL § 16 a, stk. 7

FIFO-princippet

Hvis virksomhedens indbetaling helt eller delvis anvendes til betaling af en debetsaldo, der er sammensat af flere krav, går betalingen til dækning af det ældst forfaldne krav først. Se OPKL § 16 a, stk. 8.

Det er som udgangspunkt ikke muligt at øremærke indbetalinger til skattekontoen til dækning af bestemte krav. Se dog afsnit A.B.4.5.4 om øremærkning af frivillige indbetalinger af visse typer af acontoskat.