Dato for udgivelse
20 May 2014 12:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 May 2014 12:30
SKM-nummer
SKM2014.369.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
13-3927206
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
Moms, tilskud, skolefrugtordning, skolefrugt
Resumé

SKAT har truffet afgørelse om, at en leverandør af skolefrugt under EU-skolefrugtordningen skal betale moms af det tilskud, der modtages fra NaturErhvervsstyrelsen i henhold til Bekendtgørelse nr. 809 af 19. juli 2012 om tilskud til uddeling af frugt- og grøntsagsprodukter til børn på undervisningsinstitutioner (nu bekendtgørelse nr. 572 af 31. maj 2013).

Hjemmel

LBK nr. 106 af 23. januar 2013 (momsloven)

Reference(r)

Momsloven § 27, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit D.A.8.1.1.7.5.3


Sammendrag

SKAT har truffet afgørelse om, at en leverandør af skolefrugt under EU-skolefrugtordningen skal betale moms af det tilskud, der modtages fra NaturErhvervsstyrelsen i henhold til Bekendtgørelse nr. 809 af 19. juli 2012 om tilskud til uddeling af frugt- og grøntsagsprodukter til børn på undervisningsinstitutioner (nu bekendtgørelse nr. 572 af 31. maj 2013).

Baggrund og problemstilling

Dette styresignal udsendes for at sikre en ensartet momsmæssig behandling af tilskud til skolefrugt blandt leverandører af skolefrugt under EU-skolefrugtordningen.

Styresignalet præciserer, at tilskuddet skal indgå i momsgrundlaget, jf. momslovens § 27, stk. 1, idet tilskuddet har direkte forbindelse med prisen på den leverede frugt.

Lovgrundlag

Momslovens § 4, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering."

Momslovens § 27, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget, herunder tilskud, der er direkte forbundet med varen eller ydelsens pris, men ikke indbefattet afgiften efter denne lov. Finder betalingen helt eller delvis sted, inden leveringen finder sted, eller inden faktura udstedes, udgør afgiftsgrundlaget 80 pct. af det modtagne beløb."

Praksis

Af Den juridiske vejledning, afsnit D.A.8.1.1.7.5.1, fremgår bl.a.:

"Et tilskud mellem tre parter skal betragtes som et momspligtigt tilskud, der skal medregnes i momsgrundlaget efter ML § 27, stk. 1, når to betingelser er opfyldt:

  1. Tilskuddet er betinget af, at der foretages en leverance til en tredjepart eksempelvis tilskudsmodtagerens kunde. Se sag C-184/00, Office des produits Wallons ASBL, præmis 12 og sag C-381/01, Kommissionen mod Italien, præmis 29 og 30.
  2. Tredjeparten, dvs. aftageren af ydelsen eller varen, drager fordel af tilskuddet, der er ydet til tilskudsmodtageren. Se sag C-381/01, Kommissionen mod Italien, præmis 29 og 30.

SKATs opfattelse

Det er SKATs opfattelse, at det samlede tilskud virksomheden modtager fra NaturErhvervsstyrelsen i henhold til Bekendtgørelse nr. 809 af 19. juli 2012 om tilskud til uddeling af frugt og grøntsagsprodukter til børn på undervisningsinstitutioner (nu bekendtgørelse nr. 572 af 31. maj 2013) skal indgå i momsgrundlaget, idet tilskuddet har direkte forbindelse med prisen på den leverede frugt.

Ophævelse

Styresignalet bortfalder på datoen for offentliggørelse af Den juridiske vejledning 2014-2 i juli 2014.