Dato for udgivelse
17 Jun 2013 10:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Mar 2013 16:06
SKM-nummer
SKM2013.414.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, B-2630-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arbejdsgiverens særlige pligter
Emneord
Domstolsprøvelse, indeholdelsespligt, bonusudbetalinger, tiltalerejsning
Resumé

Landsretten stadfæstede byrettens dom om afvisning af appellanternes påstand om Skatteministeriets anerkendelse af, at appellanterne ikke havde indeholdelsespligt efter kildeskatteloven i forbindelse med udbetaling af bonus til en lang række ansatte i de appellerende selskaber. Bonusserne var efter det oplyste udbetalt af et koncernforbundet udenlandsk selskab.

Landsretten udtalte, at en prøvelse af appellanternes anerkendelsespåstand i realiteten ville være uden aktuel betydning for parternes indbyrdes civile retsstilling, fordi der ikke er rejst et skatteretligt krav mod appellanterne. Appellanterne havde derfor ikke retlig interesse i søgsmålet. Den omstændighed, at Politiet har rejst sigtelse mod den ene af appellanterne for overtrædelse af kildeskattelovens § 74, stk. 1, jf. § 77, om indeholdelsespligt, gav ikke denne appellant en retlig interesse i påkendelse af anerkendelsespåstanden. Landsretten henviste til, at straffesager, herunder skattestraffesager, behandles og afgøres efter retsplejelovens regler om straffesager, hvor i øvrigt bevisbedømmelsen er en anden end i civile sager.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 48

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 A.A.10.3.3


Parter

1) H1.1 A/S

og

2) H1.2 A/S
(Advokat v/advokat Henrik Christrup og advokat Jørn Qviste for begge)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Bodil Marie Søes Petersen)

Afsagt landsdommerne

M. Stassen, Sanne Kolmos og Tuk Bagger

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrets dom af 13. juli 2012 (BS 44C-3109/2011) er anket af H1.1 A/S og H1.2 A/S med påstand om frifindelse samt hjemvisning til fremme af sagens behandling i realiteten.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Politiets, sektionen for økonomisk kriminalitet, har i et brev af 15. februar 2013 gjort H1.2 A/S bekendt med, at politiet med henvisning til tiltalebegæring fra SKAT sigter H1.2 A/S for overtrædelse af kildeskattelovens § 74, stk. 1, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 77, ved for perioden 2006 til 2007 groft uagtsomt at have undladt at indeholde A-skat af bonusbeløb på i alt 120.000.000 kr. udbetalt i perioden 2007 - 2008, hvorved staten blev unddraget for ikke under 20.000.000 kr.

Også for landsretten er der enighed om, at der ikke er noget skatteretligt krav mod de to selskaber.

Procedure

Parterne har for landsretten i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Der er ikke og vil ikke blive rejst skattekrav mod de appellerende selskaber vedrørende forholdene omfattet af anerkendelsespåstanden, og den civilretlige skattesag er afsluttet. En prøvelse af selskabernes anerkendelsespåstand i realiteten vil således - som også anført af byretten - være uden aktuel betydning for parternes indbyrdes civilretlige retsstilling. Da der heller ikke i øvrigt er oplyst omstændigheder, der kan begrunde en materiel prøvelse, findes selskaberne ikke at have en retlig interesse i søgsmålet.

For så vidt angår H1.2 A/S gælder endvidere, at Politiets, sektionen for økonomisk kriminalitet, ved brev af 15. februar 2013 har rejst sigtelse mod selskabet for overtrædelse af kildeskattelovens § 74, stk. 1, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 77, om indeholdelsespligt. Da straffesager, herunder skattestraffesager, behandles og afgøres efter retsplejelovens regler om straffesager, hvor i øvrigt bevisbedømmelsen er en anden end i civile sager, findes H1.2 A/S også af denne grund ikke at have retlig interesse i påkendelse af anerkendelsespåstanden. At der er forløbet næsten 2½ år, siden SKAT sigtede H1.2 A/S for overtrædelse af kildeskatteloven, kan ikke føre til et andet resultat.

Det tiltrædes derfor, at Skatteministeriets påstand om afvisning er taget til følge.

H1.1 A/S og H1.2 A/S skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 30.000 kr. Beløbet vedrører udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens karakter, omfang og varighed.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal H1.1 A/S og H1.2 A/S inden 14 dage betale 30.000 kr. til Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.