Indhold

Dette afsnit handler om, at oplysninger om indkomster, fradrag, formue og ansættelsesforhold mv. skal indberettes digitalt til eIndkomst (Indkomstregisteret) eller eKapital (Skatteforvaltningen), og at indberetning som undtagelse kan ske ved at anvende blanketter på papir.  

Afsnittet indeholder:

 • Indberetning til eIndkomst 
 • Indberetning til eKapital (Skatteforvaltningen).

Indberetning til eIndkomst

Definition

eIndkomst er det digitale indkomstregister, hvortil den, der skal indberette oplysninger om lønindkomst, personalegoder, legater, overførselsindkomster, ansættelsesforhold mv., skal foretage indberetningen - som hovedregel digitalt. Se lovbekendtgørelse nr. 49, af 12. januar 2015 om et indkomstregister.

Pligt til at indberette til eIndkomst 

Indberetningspligten efter indkomstregisterloven påhviler fysiske eller juridiske personer, som har pligt til at indberette oplysninger om indkomster, fradrag og ansættelsesforhold mv. efter denne lovs § 3, stk. 1, nr. 1-11. Se IKR § 2

Oplysninger om indkomster og ansættelsesforhold mv., der skal indberettes til eIndkomst

Følgende oplysninger skal indberettes til eIndkomst:

Se IKR § 3, stk. 1.

Bemærk

Ved indberetning af personligt arbejde i tjenesteforhold skal lønperioden også indberettes, og for ydelser, der udbetales af offentlige myndigheder eller anerkendte arbejdsløshedskasser, skal tillige oplyses den periode, udbetalingen omfatter.

Se IKR § 3, stk. 2-3.

Identifikationsoplysninger ved indberetning til eIndkomst

Den, der skal foretages indberetning om, skal give den indberetningspligtige de nødvendige identifikationoplysninger til brug for indberetningen, herunder cpr-nr., cvr-nr. eller SE-nr. Se IKR § 3, stk. 4.

Frist for indberetning til eIndkomst

Indberetning af oplysninger om indkomst efter IKR § 3 skal foretages senest den 10. i måneden efter udløbet af den kalendermåned, oplysningerne vedrører. I januar måned skal indberetning dog foretages senest den 17. januar. Hvis disse frister udløber en lørdag, søndag eller helligdag, skal indberetning dog først ske senest den følgende hverdag. For indberetningspligtige, som er omfattet af OPKL § 2, stk. 6, skal indberetning endvidere først foretages senest den sidste hverdag (bankdag) i den måned, oplysningerne vedrører.

Se IKR § 4, stk. 1, 1., 2. og 4. pkt., mens stk. 1, 3. pkt., er indsat ved lov nr. 527 af 17. juni 2008.

Disse frister for indberetning til eIndkomst af oplysninger om indkomst svarer dermed til fristerne for betaling af A-skat og AM-bidrag efter OPKL § 2, stk. 2, 3 og 6. Se afsnit A.B.4.1.1.3 om betaling af A-skat og AM-bidrag.

Indberetning til eIndkomst via et lønsystem

Indberetning til eIndkomst skal ske digitalt ved at sende indkomstoplysningerne via et lønsystem, som er tilpasset eIndkomst, ved at

 • benytte et lønservicebureau
 • bruge TastSelv Erhverv
 • bruge LetLøn.

Der henvises i det hele til den elektroniske vejledning om eIndkomst/letløn, der kan findes via skat.dk/Virksomhed/eIndkomst og Letløn.

Indberetning til eKapital (Skatteforvaltningen)

Definition

eKapital er Skatteforvaltningens system for indberetning efter skattekontrolloven af hovedparten af de indkomster og fradrag samt formueaktiver og -passiver, der ikke skal indberettes til eIndkomst. Det drejer sig bl.a. om pensionsordninger, renteindtægter af indskud, renteudgifter af lån, beholdning og afkast af finansielle aktiver samt oplysninger til brug for fradrag i den personlige indkomst og ligningsmæssige fradrag.

Indkomster og fradrag samt formueaktiver og -passiver mv., der skal indberettes til eKapital

Følgende indkomster og fradrag samt formueaktiver og -passiver mv. skal indberettes til eKapital:

 • Selskaber, der erhverver egne aktier mv. Se SKL § 7 E.
 • Opkrævning af underholdsbidrag på vegne af den bidragspligtige. Se SKL § 7 F.
 • Udlodning af dividende fra konkursboer. Se SKL § 7 G.
 • Udgifter til sagkyndig bistand mv. i skattesager efter LL § 7 Q, stk. 1, nr. 2. Se SKL § 7 H
 • Privattegnede pensionsordninger hos forsikringsselskaber. Se SKL § 8 B.  
 • Privattegnede pensionsordninger hos pengeinstitutter. Se SKL § 8 F.
 • Modtagelse af indskud mod forrentning. Se SKL § 8 H.
 • Ydelse eller formidling af lån mod forrentning. Se SKL § 8 P.
 • Pantebreve med pant i fast ejendom i depot. Se SKL § 8 Q.
 • Faglige kontingenter. Se SKL § 8 T.
 • Bidrag til arbejdsløshedsforsikring. Se SKL § 8 U
 • Indkomst af opsparing for fysiske personer, der ikke er fuldt skattepligtig til Danmark. Se SKL § 8 X.
 • Gaver og løbende ydelser, der modtages af almenvelgørende foreninger, stiftelser, institutioner mv. Se SKL § 8 Æ.
 • Udgifter til vedligeholdelse af fredede bygninger. Se SKL § 8 Ø.
 • Udbytte af aktier mv. Se SKL § 9 B.
 • Beholdning af aktier m.v. i depot samt erhvervelse og afståelse af aktier mv. Se SKL § 10.
 • Renter og udbytte samt kursværdi af værdipapirer i investeringsselskaber og investeringsforeninger. Se SKL § 10 A.
 • Investeringsselskabers erhvervelse og afståelse af værdipapirer og hævninger i kontoførende investeringsforeninger. Se SKL § 10 B.
 • Deltagerandele af værdipapirfondens aktiver og afkast heraf. Se SKL § 10 E.
 • Indtægter fra udlejning af fritidsbolig via udlejningsbureau. Se SKL § 11 G.

Se indberetningsbekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Digital indberetning til eKapital

Indberetning til eKapital skal som hovedregel ske digitalt efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning.

Der henvises i det hele til den elektroniske vejledning om eKapital, der kan findes på skat.dk/Virksomhed/eKapital.

Se indberetningsbekendtgørelsens § 3, stk. 3.

Skatteforvaltningens meddelse af oplysninger, så den indberetningspligtige kan opfylde indberetningspligten

Hvis de indberetningspligtige ansøger om det, kan Skatteforvaltningen give oplysninger, herunder cpr-nr., cvr-nr. eller SE-nr., der er nødvendige for at opfylde indberetningspligten efter SKL § 8 B§ 8 F, § 8 H, § 8 P, § 8 Q, § 8 S, § 8 T og § 8 U. Se § 8 K. Der er fastsat gebyr for meddelelse af oplysningerne. Se indberetningsbekendtgørelsens § 4, stk. 6, og afsnit A.B.1.2.1.5.

Bemærk

Der må kun udleveres personoplysninger om den person, der skal indberettes om, hvis den indberetningspligtige efter særskilt henvendelse ikke har fået de nødvendige oplysninger fra personen selv. Se lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger (persondataloven) §§ 7 og 8

Se afsnit A.A.6.