Fællesomkostninger omtales ofte i dansk praksis som:

  • Indkøb, som både vedrører virksomhedens fradragsberettigede aktiviteter efterx ML § 37 xog andre formål, fx til virksomhedens momsfri leverancer efter xML § 13x, og
  • Indkøb til
    • aktiviteter, som falder uden for momslovens anvendelsesområde
    • private formål eller
    • formål, hvor der ikke er fradragsret efter xML § 42x, stk. 1.

Der skal derfor foretages en konkret vurdering af, hvad der er formålet med at foretage det enkelte indkøb.

Hvis formålet er at anvende indkøbet både til fradragsberettigede formål efter xML § 37 xog andre formål, er der tale om en fællesomkostning, og der er kun delvis fradragsret for moms af indkøbet.

Der må herefter sondres mellem

  • indkøb til blandet anvendelse i virksomheder, der både har momspligtige aktiviteter efter xML § 37 xog momsfrie aktiviteter efter xML § 13x, se afsnit D.A.11.4.2 om delvis fradragsret efterx ML § 38x, stk. 1., og
  • indkøb til blandet anvendelse efter xML § 37 xog til virksomheden uvedkommende formål, fx til aktiviteter, som falder uden for momslovens anvendelsesområde, til private formål, eller til formål, hvor der ikke er fradragsret efter xML § 42x, stk. 1. Se afsnit D.A.11.4.3 om delvis fradragsret efter xML § 38x, stk. 2, og xML § 40x, stk. 2.

I en virksomhed med både momspligtige aktiviteter efter xML § 37 xog momsfrie aktiviteter efter x§ 13x, vil løbende driftsudgifter i form af fx el, varme, lokaler, revisor, administration, edb-udstyr og telefon som udgangspunkt være fællesudgifter.

Se også

Se også afsnit D.A.11.1.3.2 om begrebet generalomkostninger.