Indhold

I dette afsnit beskrives, hvornår der senest skal træffes beslutning om, at en SIKAV skal være minimumsbeskattet.

Regel

I en nystiftet afdeling skal valget træffes i forbindelse med stiftelsen, hvis det skal gælde for det første år.

I andre tilfælde skal valget om at være en afdeling med minimumsbeskatning træffes inden det første år, som valget gælder for. Det skyldes, at valget allerede fra begyndelsen af året har betydning for den skat, der opstår ved en deltagers salg. Se LL § 16 C, stk. 10.

Oplysning om valget skal indsendes til Skattestyrelsen inden det indkomstår, som valget gælder for. For nyoprettede afdelinger kan valget have tidligere virkning, hvis oplysningen sendes til Skattestyrelsen senest 3 måneder efter stiftelsen, dog senest inden udløbet af det første indkomstår, som valget skal gælde for. Se LL § 16 C, stk. 10.

Afdelingen skal inden for samme frister meddele Skattestyrelsen, om den er aktiebaseret eller obligationsbaseret. Se LL § 16 C, stk. 10. 

For eksisterende afdelinger fremgår det af selskabets registrering hos Skattestyrelsen, at den er minimumsbeskattet. Der er derfor ikke behov for, at en eksisterende afdeling med minimumsbeskatning indsender besked til Skattestyrelsen om, at den har valgt fortsat at blive beskattet  som minimumsbeskattet afdeling. Dette forudsættes, medmindre afdelingen beslutter sig for noget andet. Hvis registreringen er fejlagtig i forhold til afdelingens vedtægter, lægges der vægt på, hvordan registreringen burde være. Tilsvarende gælder spørgsmålet, om afdelingen fortsætter som aktiebaseret.

Ved lov nr. 84 af 30. januar 2019 er LL § 16 C, stk. 1, ændret.

Ved et investeringsinstitut med minimumsbeskatning forstås et institut, hvis aktivmasse udelukkende er placeret i værdipapirer mv., og instituttetes administrationsbygning, der udsteder omsættelige beviser for deltagernes indskud, og som har valgt, at instituttetes indkomst skal beskattes hos deltagerne. Se LL§ 16 C, stk. 1, 1. pkt.

Et sådant investeringsinstitut, som er hjemmehørende her i landet, kan vælge, at instituttet skal beskattes af udbytter omfattet af LL § 16 A, stk. 1 og 2, fra selskaber mv., der er hjemmehørende her i landet. Se LL § 16 C, stk. 1, 2. pkt. Dette valg skal træffes, samtidigt med at der vælges skattemæssig status som minimumsbeskattet investeringsinstitut, og valget er bindende. Se LL § 16 C, stk. 1, 3. og 4. pkt. 

Ændringen har virkning fra og med indkomståret 2020.

Efter ABL § 21, stk. 2, anses en SIKAV med minimumsbeskatning for aktiebaseret, hvis 50 pct. eller mere af aktivmassen i løbet af afdelingens indkomstår gennemsnitligt er placeret i værdipapirer mv. omfattet af ABL, bortset fra aktier omfattet af ABL § 19 og investeringsbeviser omfattet af ABL § 22. Det er desuden en betingelse, at den resterende del af aktivmassen udelukkende er placeret i værdipapirer mv. og i SIKAV'ens administrationsbygning.

Efter ABL § 22, stk. 2, anses en SIKAV med minimumsbeskatning for obligationsbaseret, hvis mindre end 50 pct. af afdelingens aktivmasse i løbet af indkomståret gennemsnitligt er placeret i værdipapirer mv. omfattet af ABL, bortset fra aktier omfattet af ABL § 19 og obligationsbaserede investeringsbeviser. Det er desuden en betingelse, at den resterende del af aktivmassen udelukkende er placeret i værdipapirer mv. og SIKAV'ens administrationsbygning. Se ABL § 22, stk. 2.

Afdelingen skal også indsende oplysninger til Skattestyrelsen til vurdering af, om anbringelsesgrænsen er opfyldt. Oplysningerne skal indsendes til Skattestyrelsen inden for samme frister, som gælder for indsendelse af oplysninger om minimumsindkomsten. Se ABL § 21, stk. 5.

Hvis SIKAV'en fx har kalenderårsregnskab, finder Skattestyrelsen, at klassifikationen pr. fx januar 2016 som enten aktiebaseret eller obligationsbaseret skal foretages på baggrund af sammensætningen af afdelingens aktivmasse den 31. december 2015.

Som følge af reglerne i SEL § 5 F og ABL § 33, hvorefter ændringen først har virkning fra udgangen af indkomståret, får en ændring fra aktiebaseret til obligationsbaseret SIKAV med minimumsbeskatning først virkning fra udgangen af det indkomstår, hvor ændringen er indtrådt.

Eksempel

En aktiebaseret SIKAV med minimumsbeskatning har kalenderårsregnskab. I løbet af 2015 ændrer den investeringer, så den overgår til at blive obligationsbaseret. Afdelingen skal indsende oplysninger om anbringelserne efter fristerne i første halvdel af 2016 og offentliggøre ændringen.

Investorer, som afstår beviser i kalenderåret 2015, anses for at have afstået aktiebaserede beviser med minimumsbeskatning. Investorer, som afstår beviser i kalenderåret 2016, anses for at have afstået obligationsbaserede investeringsbeviser.