Indhold

I dette afsnit beskrives, hvordan en bevisudstedende SIKAV med minimumsbeskatning beskattes.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Betingelser
 • Hvordan beskattes en SIKAV, som overgår til en anden beskatning?
 • Overflytning af afdelinger

Bemærk

Såfremt en SIKAV med minimumsbeskatning opdeles i andelsklasser, og forskellen ikke består i at omkostningerne skævdeles eller at andelsklasserne anvender forskellige valutaer eller at den ene andelsklasse rent faktisk udbetaler minimumsindkomsten mens den anden andelsklasse er teknisk udbetalende bliver afdelingen omfattet af ABL § 19, og SEL § 3, stk. 1, nr. 19. Se LL § 16 C, stk. 2.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at afgørelsen af om 50 pct. eller mere af aktivmassen i en SIKAV med minimumsbeskatning i løbet af selskabets indkomstår gennemsnitligt er placeret i værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven, skal ske på grundlag af et simpelt gennemsnit. Måletidspunkterne skal være jævnt fordelt over året. Der kan f.eks. vælges måling pr. kalenderdag, måling en gang om måneden eller måling en gang i kvartalet. Se ABL § 21.

Se også

Se også

 • C.B.4.2 "Udlodning fra investeringsselskaber, investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde" i afsnittet "Indeholdelse af udbytteskat", hvor reglerne om indeholdelse af udbytteskat, når SIKAV'en udlodder/opgør minimumsindkomst, er beskrevet.
 • bekendtgørelse nr. 499 af 27. marts 2015 og bekendtgørelse nr. 1412 af 25. november 2016 om kildeskat, hvor reglerne for om SIKAV'en kan få et udbyttefrikort er beskrevet.

Regel

SIKAV'er med minimumsbeskatning er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 5 c.

Betingelser

SIKAV'er med minimumsbeskatning er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 5 c.

SIKAV'er med minimumsbeskatning, som er skattepligtige i henhold til SEL § 1, stk. 1, nr. 5 c, beskattes kun af indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed og gevinst mv. på aktiver tilknyttet den erhvervsmæssige virksomhed. Se afsnit C.D.8.10.1 om opgørelse af den skattepligtige indkomst i andre foreninger m.v., hvor det uddybes, hvad der anses for indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed. Fx anses udbytteindtægter, aktiegevinster og renter ikke for indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed for SIKAV'er med minimumsbeskatning.

xVed lov nr. 813 af 9. juni 2020 er SEL § 1, stk. 1, nr. 5 c ændret, således at minimumsbeskattede investeringsinstitutter, som har valgt at betale 15 pct. i skat af udbytter, dog ikke skal betale udbytteskat af udbytte de modtager fra et andet investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. LL § 16 C, der udelukkende investerer i fordringer omfattet af kursgevinstloven, aktier i det administrationsselskab, der forestår investeringsinstituttets administration, afledte finansielle instrumenter efter Finanstilsynets regler herom og beviser i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning omfattet af LL § 16 C, der udelukkende investerer i samme aktiver. Ændringen har virkning fra 1. marts 2019.x

Ved lov nr. 84 af 30. januar 2019 er både SEL § 1, stk. 1, nr. 5 c, og LL § 16 C, stk. 1, ændret.

Efter ændringen i SEL § 1, stk. 1, nr. 5 c, beskattes et investeringsinstitut med minimumsbeskatning dog med 15 pct. af udbytter omfattet af LL § 16 A, stk. 1 og 2, som investeringsinstituttet modtager fra selskaber mv. der er hjemmehørende her i landet, hvis investeringsinstituttet efter LL § 16 C, stk. 1, 2. pkt. har valgt den beskatning. Følgende udbytter beskattes dog heller ikke i den situation:

 • Udbytter af egne aktier
 • udbytter af aktier i investeringsinstituttetes administrationsselskab
 • udbytte fra et investeringsselskab, jf. SEL § 3, stk. nr. 19
 • Udbytter fra et andet minimumsbeskatte investeringsinstitut, hvis dette institut også har valgt beskatning af udbytter eller efter vedtægterne ikke kan investere i aktier eller andele i mv., der er hjemmehørende her i landet
 • xUdbytter modtager fra et andet investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. LL § 16 C, der udelukkende investerer i fordringer omfattet af kursgevinstloven, aktier i det administrationsselskab, der forestår investeringsinstituttets administration, afledte finansielle instrumenter efter Finanstilsynets regler herom og beviser i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning omfattet af LL § 16 C, der udelukkende investerer i samme aktiver. Denne sidste er indsat ved lov nr. 813 af 9. juni 2020 og ændringen har virkning fra 1. marts 2019.   x

Investeringsinstituttet må dog gerne eje aktier i det administrationsselskab, som forestår instituttets administration.

 

SIKAV'er, der ikke er minimumsbeskattet, er omfattet af SEL § 3, stk. 1, nr. 19 (selskabet er skattefrit, men deltagerne beskattes efter lagerprincippet, jf. ABL § 19).

Hvordan beskattes en SIKAV, som overgår til en anden beskatning?

Ophører en SIKAV med at være minimumsbeskattet, fx fordi selskabet ikke har opgjort tilstrækkelig minimumsindkomst til deltagerne eller ikke har indsendt oplysningerne om minimumsindkomsten til Skattestyrelsen til tiden, bliver selskabet omfattet af ABL § 19 og dermed SEL § 3, stk. 1, nr. 19. Se LL § 16 C, stk. 12.

Overflytning af afdelinger

Skattestyrelsen finder, at hvis en afdeling i en SIKAV med minimumsbeskatning overflyttes til en anden SIKAV, uden at der i øvrigt sker ændringer i afdelingen, har overflytningen ingen skattemæssige konsekvenser.