Indhold

I dette afsnit beskrives, hvilke betingelser en bevisudstedende SIKAV skal opfylde for at blive anset for minimumsbeskattet.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • En bevisudstedende minimumsbeskattet SIKAV

Regel

En SIKAV med minimumsbeskatning er omfattet af den subjektive skattepligt i SEL § 1, stk. 1, nr. 5 c. Efter bestemmelsen er det kun indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed og gevinst eller tab ved afståelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed, som skal beskattes.

Ved lov nr. 84 af 30. januar 2019 er både SEL § 1, stk. 1, nr. 5 c, og LL § 16 C, stk. 1, ændret.

Efter ændringen i SEL § 1, stk. 1, nr. 5 c, beskattes et investeringsinstitut med minimumsbeskatning dog med 15 pct. af udbytter omfattet af LL § 16 A, stk. 1 og 2, som investeringsinstituttet modtager fra selskaber mv. der er hjemmehørende her i landet, hvis investeringsinstituttet efter LL § 16 C, stk. 1, 2. pkt. har valgt den beskatning. Følgende udbytter beskattes dog heller ikke i den situation:

  • Udbytter af egne aktier
  • udbytter af aktier i investeringsinstituttetes administrationsselskab
  • udbytte fra et investeringsselskab, jf. SEL § 3, stk. nr. 19
  • Udbytter fra et andet minimumsbeskatte investeringsinstitut, hvis dette institut også har valgt beskatning af udbytter eller efter vedtægterne ikke kan investere i aktier eller andele i mv., der er hjemmehørende her i landet
  • xUdbytter modtager fra et andet investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. LL § 16 C, der udelukkende investerer i fordringer omfattet af kursgevinstloven, aktier i det administrationsselskab, der forestår investeringsinstituttets administration, afledte finansielle instrumenter efter Finanstilsynets regler herom og beviser i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning omfattet af LL § 16 C, der udelukkende investerer i samme aktiver. Denne sidste er indsat ved lov nr. 813 af 9. juni 2020 og ændringen har virkning fra 1. marts 2019.  x

Investeringsinstituttet må dog gerne eje aktier i det administrationsselskab, som forestår instituttets administration. 

Selskabsskattelovens § 1, stk. 7 og 8 gælder ikke for SIKAV'er.

Bemærk

Det er en betingelse for at en SIKAV kan anses for minimumsbeskattet, at alle deltagerne i afdelingen er berettiget til samme forholdsmæssige andel af afkastet af hvert enkelt aktiv eller passiv i afdelingen. Det betyder, at der ikke må forekomme aktiver eller passiver, der er klassespecifikke for en andelsklasse. Er en afdeling opdelt i andelsklasser, omfattes afdelingen derfor af ABL § 19, medmindre forskellen mellem andelsklasserne alene består i, at administrationsomkostningerne skævdeles. Se LL § 16 C, stk. 2. Skattestyrelsen finder, at en SIKAV også kan være minimumsbeskattet, hvis forskellen i andelsklaserne består i, hvilken valuta der anvendes eller den ene andelsklasse rent faktisk udbetaler minimumsindkomsten mens den anden andelsklasse er teknisk udbetalende.

En bevisudstedende minimumsbeskattet SIKAV

Ved en SIKAV med minimumsbeskatning forstås en SIKAV, der udsteder omsættelige beviser for deltagernes indskud, og som har valgt, at selskabets indkomst skal beskattes hos deltagerne. Se LL § 16 C, stk. 1.

Det er en betingelse for, at der foreligger en SIKAV med minimumsbeskatning, at beviserne i selskabet eller afdelingen berettiger alle deltagerne til samme forholdsmæssige andel af årets afkast af hvert enkelt aktiv eller passiv i selskabet eller afdelingen. De forholdsmæssige afkast mv. opgøres efter forholdet mellem bevisets pålydende og pålydende af samtlige beviser i selskabet eller afdelingen. Er der oprettet andelsklasser, kan SIKAV'en være minimumsbeskattet uanset at omkostningerne skævdeles eller der anvendes forskellige valutaer eller den ene andelsklasse rent faktisk udbetaler minimumsindkomsten mens den anden andelsklasse er teknisk udbetalende.  

SIKAV'er med minimumsbeskatning opgør via minimumsindkomsten de indtægter og gevinster, der ville være skattepligtige ved personers direkte investering. SIKAV'en kan ligeledes i vidt omfang foretage fradrag i minimumsindkomsten for de tab, der ville være fradragsberettigede hos personer ved direkte investering. På den måde tilstræbes det, at deltageren beskattes som om investeringen var foretaget direkte, samt at beskatningen sker med det fulde beløb. Hvis der sker geninvestering af afkast uden fornyet indskud, beskattes afkastet som minimumsindkomst, og afkastet anses for et nyt indskud i selskabet. Endelig beskattes deltageren umiddelbart efter at afkastet optjenes.

Se også

Se også

  • C.D.1.1.10.8.3 "Hvornår skal det besluttes, at foreningen skal være minimumsbeskattet?
  • C.D.1.1.10.10 "Investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde - bevisudstedende minimumsbeskattede - opgørelse af minimumsindkomsten" hvor det bl.a. beskrives, hvordan minimumsindkomsten skal beregnes, og hvad der skal ske, når der kommer nye deltagere i selskabet eller deltagere udtræder af selskabet. 
  • C.D.1.1.10.8.1 om "Hvad er en bevisudstedende investeringsforening med minimumsbeskatning?" under afsnitten "Ligningslovens § 16 C's baggrund, formål og historik" og "Oversigt over afgørelser, domme, kendeklser, SKAT-meddelser m.v.".