Indhold

Dette afsnit handler om pligter på området for merværdiafgift (moms) ved angivelse af leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande.

Afsnittet indeholder:

 • Definition, formål og baggrund
 • Hvem skal angive leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande
 • Transaktioner omfattet af angivelsespligten: Leverancer mv. af varer
 • Transaktioner omfattet af angivelsespligten: Leverancer af visse ydelser
 • Bogføring og regnskab ved leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande
 • Indhold af angivelsen af leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande
 • Perioder for at angive leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande
 • Frist for at angive leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande
 • Metoder for at angive leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande
 • Mangler ved angivelse af leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Definition, formål og baggrund

Definitioner

EU-salg uden moms (tidl. Listesystemet) er:

 • Overordnet samlebegreb for processer og systemer for danske afgiftspligtige personers og SKATs håndtering af angivelser af leverancer af varer eller visse ydelser til andre EU-lande.

EU-salgsangivelse (tidl. Listeoplysninger) er:

 • En dansk afgiftspligtig persons angivelse af momsfritagne leverancer af varer eller visse ydelser til andre EU-lande. I dansk sprogversion af RDIR 2006/112/EF (momssystemdirektivet) anvendes begrebet "oversigter".

VAT Information Exchange System, forkortet VIES, er:

 • EU-landenes fælles system for udveksling af oplysninger om moms. Data om leverancer af varer eller visse ydelser fra Danmark til andre EU-lande og data om leverancer af varer eller visse ydelser fra andre EU-lande til Danmark overføres hver især til VIES.

EU's fælles momssystem som baggrund og formål

Grænseoverskridende leverancer eller interne filialoverførsler til eget brug af varer inden for EU, og fra den 1. januar 2010 også leverancer af visse ydelser, er fritaget for salgsmoms i sælgers land, mens der skal betales moms af varerne eller ydelserne i købers land. Som betingelse for fritagelsen for salgsmoms i sælgers land skal sælger angive leverancerne af varerne eller ydelserne, således at det via VIES kan kontrolleres, at der betales moms af varerne eller ydelserne i købers land.

Se

Se også RFO 904/2010 af 07.10.2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift, herunder navnlig artikel 17-24.

Hvem skal angive leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande

En dansk afgiftspligtig person, der leverer varer eller ydelser til en afgiftspligtig person, der er registreret for moms i et andet EU-land, skal angive leverancer af:

 • Varer ekskl. dansk moms efter ML § 34, stk. 1, nr. 1-4
 • Ydelser ekskl. dansk moms, når køberen efter den nationale lovgivning i det andet EU-land er betalingspligtig for moms af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne kan bestemmes til at være i det andet EU-land efter den danske momslov ML § 16, stk. 1.

Om det danske og EU-retlige lovgrundlag for pligt til at angive leverancer af varer og ydelser til andre EU-lande. Se

Transaktioner omfattet af angivelsespligten: Leverancer mv. af varer

Her er omtale af og henvisninger til de materielle regler for leverancer og overførsler af varer til andre EU-lande efter ML § 34, stk. 1, nr. 1-4

Leverancer af varer til andre EU-lande efter hovedreglen ML § 34, stk. 1, nr. 1

Om det danske og EU-retlige grundlag for momsfritagne leverancer af varer efter ML § 34, stk. 1, nr. 1. Se afsnit D.A.10.1.1.3 og momssystemdirektivets artikel 138, stk. 1.  

Bemærk

De to centrale betingelser for fritagelse for dansk moms ved leverancer af varer til andre EU-lande efter ML § 34, stk. 1, nr. 1:

 • Varerne skal forsendes eller transporteres til et andet EU-land, dvs. passere grænsen. 
 • Erhververen af varerne i det andet EU-land skal være registreret for moms i dette andet EU-land.

Den danske leverandør af varerne skal sørge for, at begge betingelser bliver opfyldt for at sikre sig, at leverancen er fritaget for dansk moms. Omfang og karakter af danske leverandørs fornødne kontrol til at sikre sig, at betingelserne er opfyldt, beror i høj grad på, om der er tale om en fast, kendt handelspartner eller om en ny, ukendt handelspartner. Alt andet lige skærpes kravene til dokumentation for, at der foreligger det fornødne grundlag for fritagelse for dansk moms, hvis der er tale om en ny, ukendt handelspartner. Se domstolspraksis herom i Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Leverancer af nye transportmidler til momsregistrerede købere i andre EU-lande ML § 34, stk. 1, nr. 2

Om det danske og EU-retlige grundlag for momsfritagne leverancer af varer efter ML § 34, stk. 1, nr. 2. Se afsnit D.A.1.1.4 og momssystemdirektivets artikel 138, stk. 2, litra a.

Bemærk

Leverancer af nye transportmidler fra Danmark til andre EU-lande er, uanset om erhververen er registreret for moms i eget EU-land, omfattet af ordlyden af ML § 34, stk. 1, nr. 2, men hvis et nyt transportmiddel leveres til en ikke-momsregistreret køber i et andet EU-land, skal en sådan leverance ikke angives som EU-salg uden moms, men angives i den indenlandske momsangivelses "rubrik B-varer, ikke EU-salgsangivelse".

Se momsbekendtgørelsens § 72, stk. 1, nr. 1, der henviser til momsbekendtgørelsens § 54 a, stk. 5, nr. 1, ændret ved BEK nr. 274 af 23/03/2011.

En dansk leverandør af nye transportmidler til en ikke-registreret køber i et andet EU-land skal desuden elektronisk sende fakturakopier af leverancerne til SKAT.

Se momsbekendtgørelsens § 44, stk. 1, stk. 3 og stk. 4, idet de tre stykker hver især er ændret eller indsat ved BEK nr. 1638 af 15/12/2010 og BEK nr. 274 af 23/03/2011, og se Momsvejledningen afsnit N.3.2 og det EU-retlige grundlag i momssystemdirektivet artikel 254.

Leverancer af EU-harmoniserede punktafgiftspligtige varer til andre EU-lande ML § 34, stk. 1, nr. 3

Om det danske og EU-retlige grundlag for momsfritagne leverancer af punktafgiftspligtige varer (mineralolieprodukter, øl, vin og spiritus samt tobak) efter ML § 34, stk. 1, nr. 3. Se nærmere afsnit D.A.1.1.5 og momssystemdirektivets artikel 138, stk. 2, litra b.

Om EU's regler for handel med punktafgiftspligtige varer, som efter ML § 34, stk. 1, nr. 3, skal anvendes som betingelse for fritagelse for dansk moms. Se

Overførsel af varer til eget brug, forarbejdning mv. i filialer mv. i andre EU-lande ML § 34, stk. 1, nr. 4     

Om det danske og EU-retlige grundlag for momsfritagne overførsler af varer efter ML § 34, stk. 1, nr. 4. Se nærmere afsnit D.A.1.1.6 og momssystemdirektivets artikel 138, stk. 2, litra c.

Transaktioner omfattet af angivelsespligten: Leverancer af visse ydelser

Her er omtale af og henvisninger til de materielle regler for leverancer af ydelser, hvor leveringsstedet kan bestemmes til at være et andet EU-land efter den danske momslov ML § 16, stk. 1.

Leverancer af ydelser med leveringssted i et andet EU-land, hvor køber af betalingspligtig for moms  

En dansk leverandør af ydelser til et andet EU-land har pligt til at angive leverancerne af ydelserne, hvis begge nedenstående betingelser er opfyldt:

Retningslinjer for at afgrænse pligten til at angive leverancer af ydelser til andre EU-lande

a)      Leveringsstedet skal fastlægges før omvendt betalingspligt for moms og angivelsespligt
b)      Omvendt betalingspligt for moms eller momsfritagelse for ydelser i leveringsstedslandet 
c)      Levering af ydelser til afgiftspligtige personer med ikke momsmæssig aktivitet eller til ikke afgiftspligtige, momsregistrerede juridiske personer
d)      Levering af ydelser inden for kultur og lignende, der ikke er adgang til arrangementer mv.
e) Levering af ydelser til udelukkende privat brug eller til delvis erhvervsmæssig og privat brug.

Ad a) Leveringsstedet skal fastlægges før omvendt betalingspligt for moms og angivelsespligt

For at kunne fastslå, om en dansk leverandør af visse ydelser til et andet EU-land skal angive leverancerne af ydelserne efter ML § 54, skal leveringsstedet fastlægges først.

Reglerne om leveringsstedet afgør, om det er Danmark eller et andet EU-land, der har retten til at opkræve moms af ydelserne eller ej. Reglerne om omvendt betalingspligt for moms afgør hvilken person, der skal betale eller er fritaget for at betale momsen af ydelserne, når leveringsstedet er fastlagt til enten Danmark eller til et andet EU-land.

Hvis leveringsstedet er i et andet EU-land, skal det dernæst undersøges, om den, der som kunde i det andet EU-land aftager ydelserne, er omvendt betalingspligtig for moms eller er fritaget for moms af ydelserne efter lovgivningen i det andet EU-land.

Hvis kunden i det andet EU-land er omvendt betalingspligtig for moms af ydelserne, har den danske leverandør pligt til at angive leverancerne af ydelserne efter ML § 54.

I den sammenhæng tales der om "hovedreglen" for grænseoverskridende leverancer af ydelser inden for EU. Udtrykket Business-to-Business, forkortet B2B, anvendes også til at karakterisere forholdet som handel mellem virksomheder.

Se

 • Om formålet og anvendelsen af leveringsstedsreglerne for ydelser. Se afsnit D.A.6.2.1.1
 • Om leveringsstedet efter hovedreglen for grænseoverskrivende leverancer af ydelser inden for EU. Se momssystemdirektivets artikel 44 og afsnit D.A.6.2.4.1 med eksempler på ydelser, der efter deres karakter og praksis er omfattet af reglen.

Bemærk

Udtrykket leveringsstedet "bestemt efter" den danske momslov ML § 16, stk. 1, der anvendes i ML § 54 og i momsbekendtgørelsens § 72, er nøgleord til, at leveringsstedet i negativ forstand er bestemt til at være et andet EU-land, idet leveringsstedet ikke positivt kan bestemmes til at være Danmark. 

Ad b) Omvendt betalingspligt for moms eller momsfritagelse for ydelser i leveringsstedslandet

Selv hvis leveringsstedet er i et andet EU-land, skal en dansk leverandør af ydelser kun angive leverancerne af ydelserne efter ML § 54, hvis   

 • kunden i det andet EU-land positivt er omvendt betalingspligtig for moms af ydelserne efter lovgivningen i det andet EU-land, der gennemfører momssystemdirektivets artikel 196, og
 • kunden i det andet EU-land positivt ikke er fritaget for moms af de leverede ydelser efter lovgivningen det andet EU-land, hvor ydelserne har leveringssted.

Se momsbekendtgørelsens § 72, stk. 1, nr. 2, 1. pkt., ændret ved BEK nr. 274 af 23/03/2011, og momsbekendtgørelsens § 72, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., indsat ved BEK nr. 745 af 28/06/2012.

For at en dansk leverandør kan fastslå, om en kunde i et andet EU-land er omvendt betalingspligtig for moms af ydelserne i det andet EU-land, eller om ydelserne er fritaget for moms i det andet EU-land, skal den danske leverandør sætte sig ind i lovgivningen om omvendt betalingspligt for moms og momsfritagelse ved leverancer af ydelser i de EU-lande, som kunderne er etableret i. Danske leverandører kan indhente de fornødne oplysninger fra kunderne selv eller fra skattemyndighederne i det eller de relevante andre EU-lande.

Hvis en dansk leverandør af hensyn til tvivl om fritagelsesreglerne i andre EU-lande angiver samtlige leverancer af ydelser til andre EU-lande, og en ydelse er fritaget for moms i et andet EU-land, overtræder leverandøren pligten til ikke at angive leverancer af ydelser til andre EU-lande under hensyn til momsbekendtgørelsens § 72, stk. 1, nr. 2, 2. pkt. Og uanset om en leverandør overtræder pligten til at angive eller pligten til ikke at angive: Hvis overtrædelsen kan tilregnes leverandøren som forsætlig eller groft uagtsom, kan det føre til pålæg af ordensbøder efter momsbekendtgørelsens § 100, ændret ved BEK nr. 1312 af 15/12/2011.

En dansk leverandørs angivelse af leverancer af ydelser til et andet EU-land, hvor ydelsen er fritaget for moms, vil også medføre, at skattemyndighederne i det andet EU-land vil få forkerte oplysninger om, at afgiftspligtige personer i det andet EU-land aftager momspligtige leverancer af ydelser fra Danmark.

Bemærk

En dansk leverandør, der efter ML § 54 og momsbekendtgørelsens § 72, stk. 1, nr. 2, 1. pkt., skal angive leverancer af ydelser med leveringssted i et andet EU-land, hvor kunden er omvendt betalingspligtig for moms af ydelserne, skal samtidigt angive leverancerne i den indenlandske momsangivelses "rubrik B-ydelser". Se momsbekendtgørelsens § 54 a, stk. 4 og § 72, stk. 2, nr. 3, ændret ved BEK nr. 274 af 23/03/2011.

En dansk leverandør, der ikke skal angive leverancer af momsfritagne ydelser til andre EU-lande som følge af momsbekendtgørelsens § 72, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., skal samtidigt angive leverancerne af de momsfritagne ydelser i den indenlandske momsangivelses rubrik C. Se momsbekendtgørelsens § 54 a, stk. 7, ændret ved BEK nr. 274 af 23/03/2011. Dog skal leverancer af momsfritagne ydelser ikke angives i momsangivelsens rubrik C, hvis ydelserne ved levering i Danmark ville være momsfritagne efter ML § 13.

Se også

Se også

Ad c) Levering af ydelser til afgiftspligtige personer med ikke momsmæssig aktivitet eller til ikke afgiftspligtige, momsregistrerede juridiske personer

En dansk leverandørs pligt til at angive leverancer af "hovedregelydelser" til et andet EU-land, hvor kunden er betalingspligtig for moms af ydelsen, omfatter tilfælde, hvor kunden er

 • en afgiftspligtig person, der også udøver ikke aktiviteter, der falder uden for momssystemdirektivets anvendelsesområde, eller
 • en ikke-afgiftspligtig, momsregistreret juridisk person.

Se afsnit D.A.6.2.2.2 og afsnit D.A.6.2.2.3 samt momssystemdirektivets artikel 43.

Ad d) Levering af ydelser inden for kultur og lignende, der ikke er adgang til arrangementer mv.

En dansk leverandørs pligt til at angive leverancer af "hovedregelydelser" til et andet EU-land, hvor kunden er betalingspligtig for moms af ydelsen, omfatter tilfælde, hvor den danske leverandør leverer ydelser, der ikke består i adgang til arrangementer samt dertil knyttede ydelser ved aktiviteter inden for

 • kunst,
 • kultur,
 • sport,
 • videnskab,
 • undervisning,
 • underholdning og lignende.

Eksempel 1

Ydelser, der består i adgang til arrangementer samt dertil knyttede ydelser ved aktiviteter inden for kultur og lignende:

Entrébilletter samt særskilt betaling for garderobe og sanitære installationer.

Eksempel 2

Ydelser, der ikke består i adgang til arrangementer samt dertil knyttede ydelser ved aktiviteter inden for kultur og lignende:

Opsætning af lyd- og lysanlæg samt efterfølgende oprydning og rengøring.

Se afsnit D.A.6.2.8.10 og momssystemdirektivets artikel 54, stk. 1.

Ad e) Levering af ydelser til udelukkende privat brug eller til delvis erhvervsmæssig og privat brug

En dansk leverandør 

 • skal ikke angive leverancer af "hovedregelydelser" til et andet EU-land, hvis ydelserne udelukkende er til kundens private brug eller udelukkende til privat brug for de ansatte i kundens virksomhed, men
 • skal angive leverancer af "hovedregelydelser" til et andet EU-land, hvis ydelserne delvist er til erhvervsmæssigt brug, delvist til privat brug.

Se afsnit D.A.6.2.2.4 og betragtning nr. 4, sidste pkt., i RDIR 2008/8/EF.

Bogføring og regnskab ved leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande

Her er henvisninger til regler for fakturering, bogføring og regnskab i tilknytning til angivelse af leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande:

Fakturering af leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande

Se momsbekendtgørelsens § 41, der gennemfører momssystemdirektivets artikel 226, nr. 4 og 11.

Bogføring af leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande

Se momsbekendtgørelsens § 52, stk. 8-9, ændret ved BEK nr. 1497 af 15/12/2009.

Bogføring af udenlandske kunders momsregistreringsnr., hvorunder der leveres varer eller ydelser

Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 4-5, indsat ved BEK nr. 745 af 28/06/2012, men hvor § 74, stk. 4-5, først træder i kraft den 1. januar 2013.

Bogføring og regnskab ved overførsel, herunder midlertidig overførsel, af varer til andre EU-lande

Se momsbekendtgørelsens § 75 og § 76, stk. 1, samt momsbekendtgørelsens § 76, stk. 2 og 3, ændret ved BEK nr. 1497 af 15/12/2009

Indhold af angivelsen af leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande

En dansk afgiftspligtig person skal på en EU-salgsangivelse oplyse:

 • Momsregistreringsnr., navn og adresse for den danske afgiftspligtige person, der leverer varerne eller ydelserne til andre EU-lande,

samt den anvendte angivelsesperiode for leverancerne til andre EU-lande

 • Momsregistreringsnr. for den afgiftspligtige person i det andet EU-land, der aftager varer eller ydelser fra den danske afgiftspligtige person
 • Den samlede værdi af den danske afgiftspligtige persons leverancer af varer ekskl. dansk moms til hver enkelt afgiftspligtig person i et andet EU-land
 • Den samlede værdi af den danske afgiftspligtige persons leverancer af ydelser ekskl. dansk moms til hver enkelt afgiftspligtig person i et andet EU-land,

hvor den afgiftspligtige person efter national lovgivning er betalingspligtig for moms af ydelserne,

idet leveringsstedet for ydelserne kan bestemmes til at være det andet EU-land efter den danske momslov ML § 16, stk. 1.

Se momsbekendtgørelsens § 72, stk. 2, nr. 1-4, ændret ved BEK nr. 274 af 23/03/2011, og som gennemfører momssystemdirektivets artikel 262 og artikel 264, stk. 1.

Bemærk til oplysningskrav om momsregistreringsnr., navn og adresse for dansk leverandør

Hvis en dansk afgiftspligtig person

 • er omfattet af en fællesregistrering efter ML § 47, stk. 4, således at det er fællesregistreringen, der udgør en selvstændig afgiftspligtig person efter ML § 3, stk. 3, 1. pkt.,
 • og den danske afgiftspligtige person leverer varer eller ydelser til et andet EU-land, skal leverancerne af varerne eller ydelserne oplyses på den indenlandske momsangivelsens "rubrik B-varer EU-salgsangivelse" og "rubrik B-ydelser" samt på EU-salgsangivelsen, som leveret under fællesregistreringens CVR-nr./SE-nr., navn og adresse.

Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 2.

Parallelt hermed:

Hvis en dansk afgiftspligtig person

 • er omfattet af en delregistrering efter ML § 47, stk. 3, 2. pkt., således at det er delregistreringen, der udgør en selvstændig afgiftspligtig person efter ML § 3, stk. 3, 2. pkt.,
 • og den danske afgiftspligtige person leverer varer eller ydelser til et andet EU-land, skal leverancerne af varerne eller ydelserne oplyses på den indenlandske momsangivelsens "rubrik B-varer EU-salgsangivelse" og "rubrik B-ydelser" samt på EU-salgsangivelsen, som leveret under delregistreringens CVR-nr./SE-nr., navn og adresse.

Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 3.

Retningslinjer

Der er i praksis konstateret delregistrerede afgiftspligtige personer inden for en fællesregistrering. Det er en fejl, idet en delregistrering kun kan ske i forhold til - eller udskilt fra - en anden selvstændig afgiftspligtig person, men ikke inden for rammerne af den samme selvstændige afgiftspligtige person. Uanset om fejlen beror hos Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed, SKATs registreringskontrol eller hos de afgiftspligtige personer, gælder oplysningskravene for en fællesregistrering som hovedregel efter momsbekendtgørelsens § 74, stk. 2, forud for oplysningskravene for en delregistrering som undtagelse efter momsbekendtgørelsens § 74, stk. 3.    

Dette indebærer, at hvis en dansk afgiftspligtig person er fejlagtigt delregistreret under en fællesregistrering, og den danske afgiftspligtige person leverer varer eller ydelser til et andet EU-land, skal

 • leverancerne af varerne eller
 • ydelserne

oplyses på den indenlandske momsangivelsens "rubrik B-varer EU-salgsangivelse" og "rubrik B-ydelser" samt på EU-salgsangivelsen, som leveret under fællesregistreringens CVR-nr./SE-nr., navn og adresse. Se momsbekendtgørelsen § 72, stk. 2, nr. 1 i sammenhæng med § 74, stk. 2-3.

Bemærk til oplysningskrav om momsregistreringsnr. for afgiftspligtig person i et andet EU-land

Den danske leverandørs pligt til på EU-salgsangivelsen efter momsbekendtgørelsen § 72, stk. 2, nr. 2, at oplyse momsregistreringsnr. for den afgiftspligtige person, der i et andet EU-land aftager leverandørens varer eller ydelser, hænger nøje sammen med regler og praksis for:

 • Kriterier for at fastlægge kundens status og egenskaber ved grænseoverskridende leverancer af varer eller ydelser inden for EU. Se momsforordningens artikel 20-22 og afsnit D.A.6.2.2.5
 • Leverandørens pligt til egenkontrol (verifikation) af kundens momsregistreringsnr. og kundens pligt til at oplyse eget momsregistreringsnr. ved grænseoverskridende leverancer af varer eller ydelser inden for EU. Se momsforordningens artikel 18 og artikel 55.

Bemærk til oplysningskrav om værdien af leverancer af varer ekskl. dansk moms

Værdien af leverancer af varer til andre EU-lande ekskl. dansk moms,

 • der skal oplyses på EU-salgsangivelsen
 • skal samtidigt angives på den indenlandske momsangivelses "rubrik B-varer EU-salgsangivelse",
 • og den oplyste værdi af leverancerne af varer ifølge den indenlandske momsangivelse "rubrik B-varer EU-salgsangivelse" og ifølge EU-salgsangivelsen skal for hver afsluttet angivelsesperiode kunne afstemmes med hinanden.

Se

 • Momsbekendtgørelsens § 54 a, stk. 4 og § 72, stk. 2, nr. 3, ændret ved BEK nr. 274 af 23/03/2011 i sammenhæng med
 • Momsbekendtgørelsens § 60, stk. 4, indsat ved BEK nr. 745 af 28/06/2012, men hvor indsættelsen af § 60, stk. 4 først træder i kraft den 1. januar 2013.      

Bemærk til oplysningskrav om værdien af leverancer af ydelser ekskl. dansk moms

Værdien af leverancer af ydelser til andre EU-lande ekskl. dansk moms,

 • der skal oplyses på EU-salgsangivelsen
 • skal samtidigt angives på den indenlandske momsangivelses "rubrik B-ydelser",
 • og den oplyste værdi af leverancerne af ydelser ifølge den indenlandske momsangivelse "rubrik B-ydelser" og ifølge EU-salgsangivelsen skal for hver afsluttet angivelsesperiode kunne afstemmes med hinanden.

Se

 • Momsbekendtgørelsens § 54 a, stk. 6 og § 72, stk. 2, nr. 4, ændret ved BEK nr. 274 af 23/03/2011, i sammenhæng med
 • Momsbekendtgørelsens § 60, stk. 5, indsat ved BEK nr. 745 af 28/06/2012, men hvor indsættelsen af § 60, stk. 5 først træder i kraft den 1. januar 2013.

Perioder for at angive leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande

Hovedregel

En dansk afgiftspligtig person skal ved angivelsen af varer eller ydelser til andre EU-lande anvende kalendermåneden som angivelsesperiode.

Se momsbekendtgørelsens § 72, stk. 1, ændret ved BEK nr. 274 af 23/03/2011, og som gennemfører momssystemdirektivets artikel 263, stk. 1, og artikel 264, stk. 2.

Undtagelse alene for leverancer af varer

SKAT kan tillade, at en dansk afgiftspligtig person, der leverer varer ekskl. dansk moms til en afgiftspligtig person i et andet EU-land, kan anvende kvartal som angivelsesperiode for leverancerne af varer, hvis

 • den danske afgiftspligtige person ikke er omfattet af reglerne for månedlig afgiftsperiode for den indenlandske momsangivelse efter ML kap. 15 (§§ 57-65), og
 • den danske afgiftspligtige persons leverancer af varer ekskl. dansk moms til andre EU-lande ikke overstiger 400.000 kr., hverken i det indeværende kvartal eller i hvert af de forudgående 4 kvartaler.

Se momsbekendtgørelsens § 72, stk. 3, indsat ved BEK nr. 274 af 23/03/2011 og ændret ved BEK nr. 1312 af 15/12/2011, og som gennemfører momssystemdirektivets artikel 263, stk. 1a, 1. pkt., idet 400.000 kr. er modværdien i danske kr. i forhold til 50.000 euro, omregnet efter momssystemdirektivets artikel 399 og 400.

Bemærk

Den første betingelse henviser generelt til "månedlig afgiftsperiode" efter ML. Det er således ikke afgørende, om den afgiftspligtige person er omfattet månedlig afgiftsperiode efter hovedreglen ML § 57, stk. 2, eller efter en af undtagelsesbestemmelserne ifølge ML kap. 15 (§§ 57-65), fx som følge af kreditbegrænsning efter ML § 62.  

Den anden betingelse indebærer, at værdien af leverancerne af varer ekskl. dansk moms hverken i det indeværende eller i hvert af de forudgående 4 kvartaler overstiger 400.000 kr. Hvis værdien af leverancer af varer ekskl. dansk moms i blot ét ud af 5 kvartaler i træk udgør fx 400.001 kr., er denne betingelse ikke opfyldt.

Bemærk også, at ansøgning om og tilladelse til at anvende kvartal som angivelsesperiode for EU-leverancer i videst muligt omfang sker elektronisk og automatisk. Herunder således, at der systemmæssigt blokeres for tilladelse til at anvende kvartal, hvis betingelserne ikke er opfyldt.  

Bemærk endelig den reelt tilbagevirkende kraft ved ændring af beløbsgrænsen for kvartal som angivelsesperiode fra 800.000 kr. til 400.000 kr. fra og med den 1. januar 2012: 

Eksempel

Perioden, der måles på, om beløbsgrænsen er overskredet, er 4. kvartal 2012 som indeværende kvartal samt 1. kvartal 2011 og 1.-3. kvartal 2012 som de forudgående 4 kvartaler. Leverancer af varer ekskl. dansk moms til andre EU-lande må da ikke overstige 400.000 kr., hverken i 4. kvartal 2012 eller i hvert af de forudgående 4 kvartaler, der er 4. kvartal 2011 og 1.-3. kvartal 2012. Det forhold, at beløbsgrænsen for kvartal som angivelsesperiode for vareleverancer isoleret set var fastsat til 800.000 kr. for 2011, har ikke betydning.  

Se BEK nr. 1312 af 15/12/2011 § 2, stk. 2 i sammenhæng med momssystemdirektivets artikel 263, stk. 1b.

Pligt til at anvende månedlig angivelsesperiode, hvis beløbsgrænsen overskrides inden for et kvartal

Hvis en dansk afgiftspligtig person

 • har SKATs tilladelse til at anvende kvartal som angivelsesperiode for leverancer af varer til andre EU-lande,
 • men hvor leverancerne af varer ekskl. dansk moms til andre EU-lande kommer til at overstige 400.000 kr., enten allerede i løbet af den første måned inden for et kvartal eller i løbet af de 2 første måneder inden for et kvartal,
 • skal leverancerne af varer angives enten den ene måned eller for hver af disse to måneder som samlet angivelsesperiode.

Overskrides beløbsgrænsen inden for et kvartal, skal den danske afgiftspligtige person også efter udgangen af kvartalet, hvor beløbsgrænsen har været overskredet, anvende kalendermåneden som angivelsesperiode for EU-leverancer. Det vil først give mening for den afgiftspligtige person at søge SKAT om tilladelse til igen at anvende kvartal som angivelsesperiode, når der er forløbet 4 kvartaler i træk, hvor den afgiftspligtige persons vareleverancer til andre EU-lande ikke har oversteget 400.000 kr. i hvert af disse 4 kvartaler.    

Se momsbekendtgørelsens § 72, stk. 4, indsat ved BEK nr. 274 af 23/03/2011 og ændret ved BEK nr. 1312 af 15/12/2011, og som gennemfører momssystemdirektivets artikel 263, stk. 1a, 2. pkt.

Undtagelse ved leverancer af både varer eller ydelser

Det er betingelserne for at anvende kvartal som angivelsesperiode for vareleverancer, der styrer,

 • om en dansk afgiftspligtig person,
 • der ekskl. dansk moms leverer både varer og ydelser med leveringssted bestemt efter den danske momslov ML § 16, stk. 1, til en afgiftspligtig person i et andet EU-land,
 • kan anvende kvartal som angivelsesperiode for leverancerne af varerne og ydelserne:

Dvs., at den danske afgiftspligtige person

 • ikke har månedlig afgiftsperiode for den indenlandske momsangivelse efter ML kap. 15 (§§ 57-65), og
 • ikke har vareleverancer, der overstiger 400.000 kr. hverken i det indeværende eller i hvert af de forudgående 4 kvartaler. 

Se momsbekendtgørelsens § 72, stk. 5, nr. 1 og 2, jf. § 72, stk. 3, ændret ved BEK nr. 274 af 23/03/2011 og BEK nr. 1312 af 15/12/2011, og som gennemfører momssystemdirektivets artikel 263, stk. 1c, 1. pkt., jf. 2. pkt.

Undtagelse ved leverancer af kun ydelser

Hvis en dansk afgiftspligtig person,

 • der ekskl. dansk moms kun leverer ydelser med leveringssted bestemt efter den danske momslov ML § 16, stk. 1, til en omvendt betalingspligtig, afgiftspligtig person i et andet EU-land,
 • er betingelsen for at anvende kvartal som angivelsesperiode for leverancerne af ydelserne,
 • begrænset til, at den danske afgiftspligtige person ikke må være omfattet af reglerne for månedlig afgiftsperiode for den indenlandske momsangivelse efter ML kap. 15 (§§ 57-65).

Se momsbekendtgørelsens § 72, stk. 5, nr. 1 og 3, ændret ved BEK nr. 274 af 23/03/2011, og som gennemfører momssystemdirektivets artikel 263, stk. 1c, 1. pkt.

Frist for at angive leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande

En dansk afgiftspligtig person, der skal angive leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande,

 • skal til SKAT angive EU-leverancerne senest den 25. i måneden efter udløbet af angivelsesperioden,
 • uanset om angivelsesperioden er kalendermåneden eller kvartalet efter reglerne i momsbekendtgørelsens § 72, stk. 1, 3-4 eller 5.

Dvs. for januar måned som angivelsesperiode er angivelsesfristen den 25. februar, og for 1. kvartal (januar - marts inkl.) som angivelsesperiode er angivelsesfristen den 25. april. Til forskel fra den indenlandske momsangivelse er der som følge af EU-retlige bindinger ikke mulighed for at operere med en særlig sommerferiefrist for EU-salgsangivelse. 

Se momsbekendtgørelsens § 73, stk. 1, ændret ved BEK nr. 274 af 23/03/2011, som gennemfører momssystemdirektivets artikel 263, stk. 1, 1a og 1c.

Metoder for at angive leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande

Hovedregel

En dansk afgiftspligtig person skal elektronisk angive leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande til SKAT på skat.dk/TastSelv Erhverv. Se momsbekendtgørelsens § 73, stk. 2, indsat ved BEK nr. 274 af 23/03/2011 og ændret ved BEK nr. 794 af 29/06/2011.

Om det EU-retlige grundlag for EU-landenes adgang til at fastsætte regler for elektronisk angivelse af grænseoverskridende leverancer af varer eller ydelser inden for EU. Se momssystemdirektivets artikel 263, stk. 2.

Undtagelse

SKAT kan tillade, at en dansk afgiftspligtig person, der ikke råder over eget teknisk udstyr til elektronisk at angive leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande, kan foretage angivelsen ved at benytte en blanket, udarbejdet af SKAT. Se momsbekendtgørelsens § 73, stk. 3, indsat ved BEK nr. 274 af 23/03/2011.

Mangler ved angivelse af leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande

Der forstås ved "mangler" ved angivelse af leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande både 

 • en helt og aldeles manglende indgivelse af EU-salgsangivelse for en given periode, og
 • en eller flere fejl eller mangler i en indgivet EU-salgsangivelse for en given periode, idet fejlene eller manglerne typisk vil angå de nærmere indholdskrav til EU-salgsangivelsen.

Udsendelse af påmindelser eller rykkere ved manglende eller mangelfulde EU-salgsangivelser

SKAT skal både ved helt manglende og ved mere eller mindre mangelfulde EU-salgsangivelser "erindre" eller gøre den angivelsespligtige opmærksom på manglerne. For hver gang at SKAT sender den angivelsespligtige en "erindringsskrivelse" om den ene eller anden slags mangel, pålægges den angivelsespligtige et gebyr på 65 kr. Hvis erindringsskrivelserne fører til det opnåede resultat, fx at en ellers helt manglende EU-salgsangivelse nu bliver indgivet, kan SKAT fritage den angivelsespligtige for ellers pålagte gebyrer for "erindringsskrivelser". Se om grundlaget for gebyr i ML § 54, stk. 2 og om adgangen fritagelse efter OPKL § 8 som den udfyldende regel.           

Tilbageholdelse af negativt tilsvar af skatter og afgifter efter opkrævningslovens § 12, stk. 4, 1. pkt.

SKAT kan tilbageholde udbetalingen af et negativt tilsvar af skatter og afgifter til en afgiftspligtig person, hvis den afgiftspligtige person ikke har indgivet angivelser og evt. tillige ikke har indberettet A-indkomst og AM-bidrag til e-indkomst for hidtidigt afsluttede angivelsesperioder. Se OPKL § 12, stk. 4, 1. pkt.

Efter OPKL § 12, stk. 4, 1. pkt., omfatter en afgiftspligtig persons samtlige forpligtelser til angivelse på området for skatter og afgifter også pligterne til (en mangelfri) angivelse af leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande i den indenlandske momsangivelses "rubrik B-varer EU-salgsangivelse" og "rubrik B-ydelser" efter ML § 57 og som EU-salg uden moms efter ML § 54.

SKAT skal i givet fald tilbageholde udbetalingen af et negativt tilsvar af skatter og afgifter til en afgiftspligtig person efter OPKL § 12, stk. 4. 1. pkt., så længe den afgiftspligtige person ikke har rettet op på helt manglende eller mangelfulde angivelser af leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande i den indenlandske momsangivelse og som EU-salg uden moms.

Tilbageholdelse af udbetaling af eksportmoms efter fremskyndet tilbagebetalingslovens § 3, stk. 5

SKAT kan kun forskudsvis udbetale eksportmoms eller fremskyndet tilbagebetale visse energiafgifter, hvis den afgiftspligtige person for tidligere afgiftsperioder har opfyldt sine angivelses- og betalingsforpligtelser efter momsloven. Se de enslydende regler i fremskyndet tilbagebetalingslovens (FREMTBL) § 3, stk. 5 (rykkede fra stk. 4 til stk. 5 ved lov nr. 513 af 07/06/2006) og BEK nr. 1174 af 22/12/1994 § 7, stk. 2, der svarer til OPKL § 12, stk. 4, 1. pkt.

En afgiftspligtig persons samtlige forpligtelser til angivelse på momsområdet omfatter også pligterne til (en mangelfri) angivelse af leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande i den indenlandske momsangivelses "rubrik B-varer EU-salgsangivelse" og "rubrik B-ydelser" efter ML § 57 og som EU-salg uden moms efter ML § 54.

SKAT skal i givet fald tilbageholde udbetalingen af eksportmoms eller tilbagebetalingen af visse energiafgifter efter FREMTBL § 3, stk. 5, og BEK nr. 1174 af 22/12/1994 § 7, stk. 2, så længe den afgiftspligtige person ikke har rettet op på helt manglende eller mangelfulde angivelser af leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande i den indenlandske momsangivelse og som EU-salg uden moms.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Der er følgende bemærkninger til udvalget af afgørelser i skemaet:

Afgørelserne handler for det meste om de materielle betingelser for fritagelse for dansk moms ved leverancer eller overførsel af varer til andre EU-lande efter ML § 34, stk. 1, nr. 1-4. I de fleste afgørelser lægges der også vægt på, om leverancerne er angivet efter ML § 54. Afgørelser belyser derfor EU-salg uden moms og VIES som kontrolinstrumenter. I den sammenhæng er også medtaget SKM2011.801.ØLR og SKM2007.769.BR, hvor kontroloplysninger om erhvervelse af varer fra andre EU-lande er grundlag for ændringer af danske afgiftspligtige personers moms- og afgiftstilsvar. 

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2008.717.HR

Ikke godtgjort, at betingelserne for momsfri leverancer af brugte biler til andre EU-lande og til lande uden for EU var opfyldt efter ML § 34, stk. 1 og 5. Der var ikke indsendt listeangivelser af de omhandlede bilsalg efter ML § 54, stk. 1.

Stadfæstelse af Vestre Landsrets dom SKM2007.498.VLR.

SKM2006.277.HR

En dansk sælger af skrot til en tysk statsborger og et tysk selskab havde ikke godtgjort, at betingelserne for momsfritagelse var opfyldt efter ML § 34. Skrotsælgeren havde ikke indsendt lister efter ML § 54, ligesom momsangivelsens pkt. B vedrørende værdi af varesalg uden moms til andre EU-lande ikke var udfyldt. Der var heller ikke fremlagt fragtbreve eller lignende, der viste, at skrotsælgeren havde leveret skrot, der var forsendt eller transporteret til Tyskland.

Der var herefter ikke tale om momsfrit EU-salg, hvorefter dansk moms blev opkrævet.

Bemærk, at der nævnes sammenhængen ikke kun mellem momsfritagelse efter ML § 34 og angivelse af leverancer af varer til andre EU-lande efter ML § 54, men også sammenhængen mellem momsfritagelse efter ML § 34 og angivelse af EU-leverancer i det, der i dag er den indenlandske momsangivelses "rubrik B-varer EU-salgsangivelse", efter ML § 57.

Stadfæstelse af Vestre Landsrets dom SKM2003.362.VLR.

Landsretsdomme

SKM2011.801.ØLR

Tilsvar af moms og punktafgifter forhøjet, idet der ifølge oplysninger om EU-handel var importeret afgiftspligtige varer i et større omfang, end hvad der fremgik af virksomhedens regnskab. Skattepligtig indkomst forhøjet som konsekvens.

Afgørelsen viser betydningen af EU-salg uden moms og VIES som kontrolinstrumenter, når en dansk afgiftspligtig person er momspligtig af varer eller ydelser, leveret fra andre EU-lande.

Stadfæstelse af byrettens dom SKM2011.309.BR.

SKM2010.577.ØLR

Modsat tidligere SKAT og Landsskatteretten, fandt Østre Landsret, at de materielle betingelser for momsfritagelse var opfyldt efter ML § 34, stk. 1, nr. 1. Der blev herved lagt vægt på, at leverancerne af varer i form af mobiltelefoner ikke sås at være indgået i momssvindel, og at der var foretaget korrekte indberetninger til listesystemet, samt at speditøren ved påtegning på fragtbreve havde erklæret, at varerne var forsendt fra Danmark til et andet EU-land.

Afgørelsen kan fortolkes som udtryk for, at selv om der leveres mobiltelefoner, der som varetype navnlig har vist sig at være genstand for momskarruselsvig ved grænseoverskridende handel inden for EU, kan kravene til dokumentation for grundlaget for momsfritagelse efter ML § 34, stk. 1, nr. 1-4 ikke skærpes væsentligt udover betingelserne efter ML § 34, stk. 1, nr. 1-4.

SKM2007.736.ØLR

Sagsøgeren, der var tidligere indehaver af en kiosk og senere et pizzeria, fik medhold i, at SKAT med urette havde rejst et momskrav på ca. kr. 45.000 for angiveligt momspligtigt videresalg af chokolade- og sukkervarer, som ifølge SKAT var erhvervet fra Tyskland.

Der blev lagt vægt på, at de to tyske sælgere - et selskab og et firma, ejet af en tysker, som i et stort sagskompleks af både byretten og Østre Landsret sammen med sin mor var blevet idømt en længere ubetinget fængselsstraf for betydelige afgiftsunddragelser over for den danske statskasse ved indførsel af uberigtigede sodavand til Danmark fra Tyskland - ensidigt havde indgivet listeindberetninger om salg til sagsøgeren, men at sagsøgeren aldrig selv havde angivet noget EU-varekøb på sin indenlandske momsangivelse til SKAT.

Endvidere blev henvist til, at der ikke var påvist nogen forbindelse mellem sagsøgerens aktiviteter og de tyske sælgere, samt at det ikke var påvist, at sagsøgeren havde videresolgt chokoladevarer, der var holdt uden for momsregnskabet.

Afgørelsen viser sammenhængen mellem kontroloplysninger fra udenlandske sælgeres angivelse af leverancer af varer til danske købere og den danske købers oplysninger i den indenlandske momsangivelses rubrik A-varer.

I det konkrete tilfælde var der dog tale om evt. forfalskede angivelser af grænseoverskridende leverancer af varer til en dansk køber.

SKM2006.269.VLR

Et dansk selskabs leverancer af dataudstyr til en ikke-momsregistreret svensk køber blev anset for momsfritaget efter ML § 34, stk. 1, nr. 1, idet det danske selskab under de foreliggende konkrete omstændigheder i sagen fandtes at have udvist den fornødne omhu for at sikre sig, at køberen var et momsregistreret svensk selskab. Det var ubestridt, at varerne rent faktisk var blevet leveret i Sverige. Det danske selskab var således i god tro om, at betingelserne for momsfri leverancer var opfyldt efter ML § 34, stk. 1, nr. 1.

Afgørelsen ses fortolket således, at det hermed - og med Skatteministeriets tiltrædelse - er fastslået, at ML § 34, stk. 1, nr. 1, er en subjektiv regel for sælgerens opfyldelse af egne forpligtelser og ikke en objektiv regel, hvorefter sælgeren også er ansvarlig for køberens evt. forkerte oplysninger om egen status som momsregistreret. Der henvises herved til, at der i dommen citeres en erklæring fra Rådet og Kommissionen om det EU-retlige grundlag i 6. momsdirektivs artikel 28c, punkt A, stk. 1, litra a, der svarer til momssystemdirektivets artikel 138 og artikel 139, stk. 1, 1. og 2. afsnit, om betingelserne for momsfritagelse ved grænseoverskridende leverancer af varer inden for EU.

Tidl. instans: SKM2004.234.LSR.

SKM2005.278.ØLR

En dansk afgiftspligtig person havde listeangivet et salg til Sverige, men momsregistreringsnummeret, anført i listeangivelserne, tilhørte et selskab, som var gået konkurs. Endvidere var salget oplyst i sælgers interne bogholderi og i fakturaerne, som sket til en privatperson, der ikke var momsregistreret.

Det fandtes ikke dokumenteret, endsige sandsynliggjort, at leverancerne i stedet var sket til en række andre selskaber, som ubestridt var momsregistreret i den relevante periode. Det var derfor ikke godtgjort, at der var foretaget leverancer til en momsregistreret virksomhed efter ML § 34, stk. 1, nr. 1. Endvidere lagt vægt på, at sælgeren igennem de 4 år, som sagen drejede sig om, ikke traf nærmere foranstaltninger med henblik på at sikre sig, hvem den reelle aftager var, og om det oplyste momsregistreringsnummer var korrekt. Herefter skulle der betales dansk moms af hele det fakturerede beløb.

Afgørelsen viser, at selv om der formelt er angivet leverancer af varer til et andet EU-land, kan væsentlig indholdsmæssige mangler ved angivelsen fører til, at de materielle betingelser for momsfritagelse ikke er opfyldt efter ML § 34, stk. 1.  

SKM2003.400.ØLR

Et dansk selskab havde solgt varer i form af metalskrot til en køber i et andet EU-land, idet det mellem det danske selskab og den udenlandske køber var aftalt, at køber skulle forestå transporten af varerne til sit hjemland. Før varerne forlod Danmark, havde køberen videresolgt varerne, og det kunne konstateres, at varerne enten forblev i Danmark eller blev eksporteret til et land uden for EU.

Med henvisning til en konkret række af forhold, herunder at det danske selskab havde et længerevarende kendskab til køber, og at nogle af varerne var blevet betalt af andre end køber, blev det fastslået, at selskabet ikke på tilstrækkelig vis havde sikret sig, at de solgte varer de facto blev fremsendt til et andet EU-land.

Selskabet havde derfor ikke været berettiget til momsfrit salg efter ML § 34, stk. 1, nr. 1.

Det fremgår ikke af det officielle referat af afgørelsen, men kun ved nærmere læsning af afgørelsen, at der formelt var angivet leverancer af varer til andre EU-lande.

Den væsentligste præmis for afgørelsen var, at den materielle betingelse for momsfritagelse efter ML § 34, stk. 1, nr. 1, at varerne skal være transporteret eller forsendt fra Danmark til et andet EU-land, ikke ansås for opfyldt.

Bemærk også, at der var tale om salg af metalskrot, der som varetype navnlig har vist sig at være genstand for momskarruselsvig ved grænseoverskridende handel inden for EU.

Byretsdomme

SKM2008.55.BR

En dansk sælger af metalskrot fik efter en konkret bevisbedømmelse medhold i, at den danske sælger havde foretaget sig det fornødne for at sikre sig, at den danske sælger handlede med en momsregistreret svensk køber. Betingelserne for momsfri leverancer ansås derfor for opfyldt efter ML § 34, stk. 1, nr. 1.

Afgørelsen kan fortolkes som udtryk for, at selv om der leveres metalskrot, der som varetype navnlig har vist sig at være genstand for momskarruselsvig ved grænseoverskridende handel inden for EU, kan kravene til dokumentation for grundlaget for momsfritagelse efter ML § 34, stk. 1, nr. 1-4 ikke skærpes væsentligt udover betingelserne efter ML § 34, stk. 1, nr. 1-4.

Tidl. instans: SKM2007.85.LSR.

SKM2007.769.BR

En dansk virksomhed bestred erhvervelse og videresalg af et antal melpartier fra en tysk melproducent.

Der blev lagt vægt på, at ToldSkat i Danmark havde modtaget listeindberetninger fra de tyske skattemyndigheder, hvoraf fremgik, at den tyske melproducent i en række tilfælde havde leveret mel til den danske virksomhed. Endvidere lagt til grund, at den danske virksomhed var anført på fragtbrevene som modtager, at varerne var leveret på den danske virksomheds adresse, og at fragtbrevene var kvitteret med den danske virksomheds underskrift. Herefter var der en formodning for, at den danske virksomhed var køber af varerne. En formodning, som den danske virksomhed ikke kunne afkræfte.

Afgørelsen viser betydningen af EU-salg uden moms og VIES som kontrolinstrumenter, når en dansk afgiftspligtig person er momspligtig af varer eller ydelser, leveret fra andre EU-lande.