Indhold

Dette afsnit handler om krav til angivelsen mv., når en afgiftspligtig person ansøger om forskudsvis udbetaling af eksportmoms eller fremskyndet tilbagebetaling af visse energiafgifter.

Afsnittet indeholder:

 • Forskudsvis udbetaling af eksportmoms   
 • Krav til angivelsen mv. ved fremskyndet tilbagebetaling af visse energiafgifter
 • Fælles krav ved fremskyndet tilbagebetaling af moms og visse energiafgifter.

Forskudsvis udbetaling af eksportmoms

Registreringsforhold, når eksportmomsordningen benyttes

For at benytte eksportmomsordningen efter lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter (fremskyndet tilbagebetalingsloven eller FREMTBL) og BEK nr. 1174 af 22/12/1994 om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, der er udstedt i medfør af fremskyndet tilbagebetalingsloven, anvendes ofte en virksomhedsstruktur og registreringsforhold, der ser sådan ud:

 • En afgiftspligtig person (hovedvirksomheden) udskiller en eller evt. flere delregistrerede enheder (eksportvirksomheder) efter ML § 47, stk. 3, 2. pkt., idet den eller de delregistrerede eksportvirksomheder i sig selv er selvstændige afgiftspligtige personer. Se ML § 3, stk. 3, 2. pkt.
 • Hovedvirksomheden kan efter omstændighederne have
 • kalendermåneden
 • kvartalet
 • halvåret

som afgiftsperiode for moms efter ML § 57, stk. 2, 3 eller 4.

 • Hovedvirksomheden leverer de varer eller ydelser, som eksportvirksomheden siden leverer til andre EU-lande eller udfører til lande uden for EU, ved intern handel til eksportvirksomheden.

Derved opstår der et negativt momstilsvar hos eksportvirksomheden efter OPKL § 12.

Samtidig vil eksportvirksomhedens leverancer af varer til andre EU-lande eller udførsel af varer til lande uden for EU typisk være fritaget for dansk salgsmoms efter ML § 34 eller ML § 36, mens eksportvirksomhedens evt. leverancer af ydelser til udlandet efter omstændighederne vil være fritaget for dansk salgsmoms, fordi leveringsstedet for ydelserne ikke er i Danmark efter ML kap. 4, men i udlandet.         

Eksportvirksomhedens negative momstilsvar er herefter grundlag for forskudsvis udbetaling af eksportmoms efter FREMTBL § 1, ændret ved lov nr. 165 af 15/03/2000, og efter BEK nr. 1174 af 22/12/1994.

Bemærk

At hovedvirksomheden efter omstændighederne kan have enten kalendermåneden, kvartalet eller halvåret som afgiftsperiode for moms efter ML § 57, stk. 2, 3 eller 4 skal ses i forhold til:

 • Alle leverancer både indenlands og udenlands medregnes ved opgørelsen af omsætningsgrænsen, der bestemmer hovedvirksomhedens afgiftsperiode til kalendermåned, kvartal eller halvår
 • Omsætningsgrænsen måles for de samlede delregistrerede enheder, der er udskilt fra hovedvirksomheden.

Se ML § 57, stk. 1, 1. pkt. og stk. 5, SKM2011.664.LSR, afsnit A.B.4.2.1.2 om perioder for at angive moms, afsnittet om delregistrerede afgiftspligtige personer og eksportleverancer, og afsnit D.A.14.1.6 om delregistrering efter ML § 47, stk. 3, 2. pkt., afsnittet om eksportmomsordningen.

Krav til angivelsen mv. ved forskudsvis udbetaling af eksportmoms

En afgiftspligtig person, der anvender kalendermåneden som afgiftsperiode for moms efter ML § 57, stk. 2, og som regelmæssigt får udbetalt negativt momstilsvar efter OPKL § 12, kan efter ansøgning til SKAT forskudsvis få udbetalt et momsbeløb, der svarer til det gennemsnitlige tilgodehavende af den afgiftspligtige persons negative momstilsvar efter OPKL § 12. Se FREMTBL § 1, ændret ved lov nr. 165 af 15/03/2000, og BEK nr. 1174 af 22/12/1994 § 1.

En afgiftspligtig persons ansøgning om forskudsvis udbetaling af moms skal vedlægges opgørelse over det samlede negative momstilsvar for de nærmest forudgående 12 måneder. Positive momstilsvar, som den afgiftspligtige person har angivet for samme periode, skal være fratrukket i opgørelsen.

En afgiftspligtig person, der har kalendermåneden som afgiftsperiode, får herefter af SKAT udbetalt et momsbeløb, der svarer til 3/52 af den afgiftspligtige persons netto negative momstilsvar for de nærmest forudgående 12 måneder.

Forskudsvis udbetalte momsbeløb reguleres hver 12. måned på grundlag af den afgiftspligtige persons netto negative momstilsvar for de nærmest forudgående 12 måneder.

Den afgiftspligtige persons opgørelser af netto negative momstilsvar for de nærmest forudgående 12 måneder, der skal indgives til SKAT ved ansøgning om udbetaling og ved den efterfølgende regulering hver 12. måned, skal være underskrevet af den afgiftspligtige persons daglige ansvarlige ledelse. Se BEK nr. 1174 af 22/12/1994 § 2.

Om opgørelse og regulering efter ovennævnte principper, når den afgiftspligtige person har SKATs tilladelse til at anvende en afgiftsperiode efter momsloven, der er kortere end 12 måneder, dog mindst 6 måneder. Se BEK nr. 1174 af 22/12/1994 § 4.   

En afgiftspligtig person skal betale forskudsvis udbetaling af eksport tilbage, hvis den afgiftspligtige person ikke længere opfylder betingelserne for udbetaling eller ophører med momspligtig virksomhed. Desuden skal der ske regulering af forskudsvis udbetalt eksportmoms, hvis den afgiftspligtige person får ændret sin afgiftsperiode efter momsloven. Se BEK nr. 1174 af 22/12/1994 § 3.

Krav til angivelsen mv. ved fremskyndet tilbagebetaling af visse energiafgifter

En afgiftspligtig person, der ud over registrering for moms, også er registreret for visse punktafgifter af energiprodukter og energiforbrug, og som i den forbindelse har et særligt stort energiforbrug, kan få SKATs tilladelse til månedsvis tilbagebetaling af energiafgifter. I givet fald vil tilbagebetalingen angå punktafgift af mineralolieprodukter - dog ikke benzinafgift, samt punktafgift af elektricitet, kul, gas og kuldioxid (CO2).

Det samlede energiafgiftsbeløb skal mindst udgøre 30.000 kr. om året. Opgørelsen foretages for en kalendermåned ad gangen. Hvis beløbet udgør mindst 5.000 kr., kan den afgiftspligtige person umiddelbart efter månedens udløb ansøge om tilbagebetaling af afgift. Tilbagebetalingen kan dog omfatte flere måneder under ét, så beløbet overstiger 5.000 kr.

En afgiftspligtig person, der er optaget i ordningen, må ikke sideløbende helt eller delvis foretage fradrag for disse afgifter i den afgiftspligtige persons momsangivelse. Moms af de pågældende energiafgiftsbeløb godtgøres ikke via ordningen, men skal angives som købsmoms i den afgiftspligtige persons momsangivelse.

Se FREMTBL § 2, BEK nr. 1174 af 22/12/1994 §§ 5-6 og afsnit E.A.4.7

Fælles krav ved fremskyndet tilbagebetaling af moms og visse energiafgifter

SKAT skal forskudsvis udbetale eksportmoms eller fremskyndet tilbagebetale energiafgifter senest 3 uger efter, at SKAT har modtaget ansøgning om udbetaling eller tilbagebetaling. Hvis SKAT på grund af den afgiftspligtige persons forhold ikke kan kontrollere ansøgningen, kan SKAT afbryde fristen, indtil den afgiftspligtige persons forhold ikke længere hindrer kontrol. Se BEK nr. 1174 af 22/12/1994 § 7, stk. 1, der svarer til de generelle regler for frist - og afbrydelse af frist - for tilbagebetaling af negativt tilsvar af skatter og afgifter efter OPKL § 12, stk. 2 og stk. 3, 1. pkt.

Praksis efter OPKL § 12, stk. 2 og stk. 3, 1. pkt. finder derfor også anvendelse på området for forskudsvis udbetaling af eksportmoms og fremskyndet tilbagebetaling af visse energiafgifter.   

Forskudsvis udbetaling af eksportmoms eller fremskyndet tilbagebetaling af visse energiafgifter kan kun ske, hvis den afgiftspligtige person har opfyldt sine angivelses- og betalingsforpligtelser efter momsloven for tidligere afgiftsperioder. Se FREMTBL § 3, stk. 5 (rykkede fra stk. 4 til stk. 5 ved lov nr. 513 af 07/06/2006) og BEK nr. 1174 af 22/12/1994 § 7, stk. 2, der svarer til OPKL § 12, stk. 4, 1. pkt.

Dette indebærer, at hvis en afgiftspligtig person har

 • momsfritagne leverancer af varer til andre EU-lande efter ML § 34, stk. 1, nr. 1-4, eller
 • ydelser med leveringssted, bestemt til et andet EU-land efter den danske momslov ML § 16, stk. 1, hvilket vil være tilfældet ved benyttelse af eksportmomsordningen,

omfatter den afgiftspligtige persons angivelsesforpligtelser efter momsloven, som FREMTBL § 3, stk. 5 og BEK nr. 1174 af 22/12/1994 § 7, stk. 2 henviser til, også pligterne til at angive leverancerne af varerne eller ydelserne til de andre EU-lande i den indenlandske momsangivelses "rubrik B-varer EU-salgsangivelse" og "rubrik B-ydelser" efter ML § 57 og som EU-salg uden moms efter ML § 54.

Hvis der er grundlag for, at en afgiftspligtig person skal tilbagebetale tidligere forskudsvis udbetalt eksportmoms eller tidligere fremskyndet tilbagebetalte energiafgifter, herunder hvis SKAT har foretaget ud- eller tilbagebetaling med for store beløb, skal SKAT kræve, at den afgiftspligtige person betaler det overskydende beløb tilbage inden for 14 dage. Se BEK nr. 1174 af 22/12/1994 § 8.