Indhold

Dette afsnit handler om konsekvenser, hvis moms ikke angives og betales inden for de fastsatte frister.

Afsnittet indeholder:

  • Foreløbig fastsættes af momstilsvar
  • Pålæg af renter og gebyrer
  • Fritagelse for gebyrer og renter mv.
  • Registrering i Det Centrale Fordringsregister.

Foreløbig fastsættelse af momstilsvar

Hvis en afgiftspligtig person ikke angiver og betaler momsen inden for de fastsatte frister, har SKAT adgang til at foretage en foreløbig fastsættelse (FF'er) af den afgiftspligtige persons momstilsvar med tillæg af en "afgift" på 800 kr. Se OPKL § 4, stk. 1-2.

Pålæg af renter og gebyrer

Forsinket angivelse og betaling af moms har også som konsekvens, at der skal betales en månedlig rente for hver påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdagen. Renten varierer og fastsættes ultimo hvert år, gældende for det følgende kalenderår. Den variable del er med virkning fra 1. januar 2012 fastsat til 0,1 pct. Hertil skal tillægges 0,8 pct. Renten er herefter i alt 0,9 pct. pr. påbegyndt måned.

Hvis SKAT har foreløbigt fastsat momstilsvaret efter OPKL § 4, stk. 1-2, skal renten beregnes fra den dag, hvor moms for afgiftsperioden forfaldt til betaling. Se OPKL § 7 og SKAT-meddelelse SKM2011.821.SKAT om rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2012.

Den afgiftspligtige person skal desuden betale et gebyr på 65 kr. for hver gang, at SKAT må gøre den afgiftspligtige person opmærksom på, at moms ikke er angivet og betalt inden for de fastsatte frister. Se OPKL § 6.

Fritagelse for gebyrer og renter mv.

SKAT har adgang til at fritage for betaling af "afgift" 800 kr., erindringsgebyrer og renter, der er pålagt ved foreløbige fastsættelser af moms. Se OPKL § 8 og BEK nr. 1255 af 09/11/2010 om opkrævning af skatter og afgifter mv. § 4.

Registrering i Det Centrale Fordringsregister

Restancer, herunder skyldig moms mv., til SKAT registreres i Det Centrale Fordringsregister. De registrerede fordringer har til formål at danne grundlag for modregning og udlæg, og de registrerede oplysninger bliver slettet i registret, når fordringerne er indfriet. Oplysningerne i registret stilles til rådighed for andre offentlige myndigheder fx kommuner og politiet m.fl.

Se også

Se også