Minimum aflæsning hvert kvartal

Virksomheden skal aflæse de målere, som den bruger i forbindelse med opgørelse af godtgørelsesberettiget energiafgift og CO2-afgift.

Disse aflæsninger er virksomhedens dokumentation for den fordeling af energiforbruget, der er foretaget og dermed for godtgørelsen af energiafgift og CO2-afgift.

Det er derfor nødvendigt, at virksomheden jævnligt foretager måleraflæsning. Dette skal ske mindst en gang i hver opgørelsesperiode. Aflæsningsdatoen skal fremgå af regnskabet.

Virksomheder, der kun skal fordele energi i en del af året, fx ved sæsonafhængig produktion, kan i stedet for at aflæse måleren en gang i hver opgørelsesperiode, aflæse ved produktionens start, under produktionen og ved produktionens afslutning. Der skal ske mindst 4 målinger i produktionsperioden.

Målerregnskab

Der skal også føres et regnskab for hver måler over det aflæste energiforbrug. Regnskabet kan føres i særskilt logbog eller indgå i virksomhedens almindelige regnskabsførelse. Regnskabet skal uden videre kunne knyttes til den enkelte måler.

Aflæsning af målere kan ske via elektronisk dataoverførsel til PC eller lignende it-enhed. Det er en forudsætning, at aflæsningerne til enhver tid kan udskrives i klarskrift.