Indhold

Dette afsnit handler om måling af elektricitet til fordeling mellem godtgørelsesberettigede formål og ikke-godtgørelsesberettigede formål.

Afsnittet indeholder:

  • Godkendte elforbrugsmålere
  • Driftstimetællere.

Godkendte elforbrugsmålere

Der skal opsættes målere til måling og fordeling af virksomhedens elforbrug for, at virksomheden kan opnå godtgørelse af afgift af forbrug af elektricitet.

De målere, som skal anvendes ved afregning med Skattestyrelsen, skal opfylde kravene i BEK. 582 af 28/05 2018 samt MI-003 i BEK. 544 af 28/05 2018, herunder krav om nøjagtighed. Det er dog ikke en betingelse, at selve måleren er MID-godkendt, så længe de andre krav blot er opfyldt.  

Det er ejeren af måleren, der skal godtgøre, at måleren overholder kravene.

Sikkerhedsstyrelsen udarbejder reglerne på dette område, men det er Skattestyrelsen, der fastsætter kravene til de interne målere, som anvendes ved afregningen.

Driftstimetællere

Virksomheder kan i visse situationer montere en driftstimetæller i stedet for en elmåler til fordeling af energi. En driftstimetæller måler den samlede tid, som en elinstallation, fx forbrugsvandvarmer, har været i drift. Installationens maksimale effekt lægges til grund for beregning af det samlede elforbrug.

Denne målemetode er anvendelig, når der er tale om en enkelt installation. Ved flere uafhængige installationer, fx et antal fastmonterede termostatstyrede varmepaneler, der uafhængigt af hinanden afbrydes eller tilsluttes, vil måling med timetæller ikke være anvendelig, medmindre der installeres en driftstimetæller for hver radiator (varmepanel). Måling i sådanne tilfælde kan i stedet ske ved måling af elektricitet.

Der må kun anvendes driftstimetællere, der ikke kan 0-stilles. Timetælleren skal monteres/indbygges på en sådan måde, at den ikke uden særlige tekniske indgreb kan udtages eller gøres uvirksom.