Indhold

Dette afsnit handler om målere og måling af forskellige energityper.

Afsnittet indeholder:

  • Målere og bimålere
  • Energityper
  • Måling af energi.

Målere og bimålere

Det er virksomhedens ansvar, at

  • installerede bimålere og målere til fordeling af energiforbrug i virksomheden virker og måler rigtigt
  • defekte målere straks repareres eller udskiftes.

Virksomheden skal kunne vise, at målerne er placeret korrekt, fx ved byggetekniske tegninger eller på anden måde.

Generelt skal alle målere, der overfor Skattestyrelsen anvendes som forbrugs- eller fordelingsmålere i forbindelse med afregning af afgifter, opfylde krav til nøjagtighed, egnethed og korrekt anvendelse. Se BEK nr. 544 af 28/05-2018 om "Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter".

Energityper

Energi kan tilføres et anlæg på to principielt forskellige måder:

  • I form af direkte energikilder/energiprodukt

eller

  • I form af energibærende medier.

Energikilderne er elektricitet, og de forskellige typer brændsler er energiprodukter. Som energibærende medier omtales kun vand og damp i dette afsnit.

Måling af energi

Elektricitet måles med en elmåler, der direkte angiver energien i kWh (MWh).

Energiindholdet i brændsler findes ved at måle den tilførte mængde i liter, m3, kg eller ton og derefter gange med brændslets brændværdi.

Energiindholdet i et varmebærende medie bestemmes ved at måle energiindholdet i mediet, når det tilføres anlægget og derfra trække energiindholdet i mediet fra, når det forlader anlægget.

I særlige tilfælde kan det tillades, at energimængden bestemmes ved en indirekte måling og beregning.

I de enkelte afsnit er omtalt nogle typer af indirekte måling som fx anvendelse af timetællere til registrering af forbrugt elektricitet til varmepaneler.