Regel

Hovedreglen for måling er, at virksomhederne skal foretage en sand energimåling.

Udgangspunktet for at energimålingen er sand er, at virksomhederne anvender målere, der har en kvalitet og nøjagtighed, funktion og upåvirkelighed, som gælder for godkendte målere.

Lovgrundlag

I medfør af § 15, stk. 1, og § 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 28. juni 2016, om lov om erhvervsfremme med senere ændringer, er direktiv 2014/32/EU om måleinstrumenter blevet gennemført ved BEK nr. 544 af 28/05 2018 om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter.

Se bekendtgørelsens bilag:

  • MI-001 "Vandmålere"
  • MI-002 "Gasmålere"
  • MI-003 "Elforbrugsmålere"
  • MI-004 "Varmeenergimålere".

SKAT kan fastsætte nærmere regler for indretning af teknisk måleudstyr og montering af dette hos virksomheder, der til eget forbrug leverer elektricitet. Se ELAL § 3, stk. 1, nr. 2, og § 7, stk. 5.

Skatteministeren kan fastsætte de nødvendige kontrolforanstaltninger, herunder regler for indretning af teknisk måleudstyr og montering af dette i virksomhederne. Se ELAL § 17, GASAL § 14, stk. 4, KULAL § 11, stk. 4, og MINAL § 14, stk. 9.