Indhold

Dette afsnit handler om måling af energiforbrug i køleanlæg, der anvendes til både komfort- og proceskøling.

 Afsnittet indeholder:

 • Opgørelse af energiforbrug
 • Fordeling af energiforbrug ved beregning
 • Energimålere
 • Fordeling af energiforbrug - måling af komfortkøling.

Opgørelse af energiforbrug

Hvis et køleanlæg udelukkende anvendes til komfortkøling opgøres energiforbruget således:

 • Energiforbrug i eldrevne køleanlæg måles efter samme princip som rumvarme/varmt vand. Se ELAL § 11, stk. 5, nr. 1.
 • Energiforbrug i varmedrevne køleanlæg. Der stilles ikke krav om måling, idet der i stedet måles på processiden.

Hvis samme anlæg anvendes til både komfortkøling og proces skal fordelingen af den fremstillede energimængde (kulde) til proces og komfortkøling opgøres ved måling af køleanlæggets energiforbrug.

Opgørelse af energiforbruget til komfortkøling og procesformål ved fordeling kan ikke ske på basis af en fast fordelingsnøgle, et skøn eller ved anden fordeling. Målingen af den mængde fremstillet energi (kulde), der forbruges til procesformål, skal ske på det sted, hvor energien overgår til procesformål.

Køleanlæggets elmåler eller energimåler måler det samlede energiforbrug, der anvendes til fremstilling af kulde/køling. Den fremstillede køling føres frem til stedet, hvor der ønskes komfortkøling eller proces som:

A. Luftbåren køling

B. Vandbåren køling

Ad A) Ved luftbåren køling er det ikke teknisk muligt at måle energiindholdet. Se nedenfor om mulighederne for at fordele energiindholdet.

Ad B) Ved vandbåren køling er det teknisk muligt at måle energiindholdet i den fremstillede kulde. For en fordeling af energiforbruget, der anvendes til fremstilling af kulde, er det som udgangspunkt nødvendigt at foretage følgende to målinger

 • måling af den samlede energi (kulde) anvendt til komfortkøling og proces ved en energimåling
 • måling af energi (kulde) anvendt til proces ved en energimåling.

Målingen af energi anvendt til proces (kulde) skal ske på det sted, hvor energien overgår til procesformål.

Visning af billede: køleanlæg

Fordeling af energiforbruget ved beregning

Bestemmelserne i energiafgiftslovene om, at der ydes fuld tilbagebetaling, hvis der indbetales en afgift af de pågældende rum på 10 kr. pr. kvadratmeter pr. måned, finder også anvendelse for opgørelse af energi forbrugt til fremstilling af kulde. Bestemmelserne gælder både for eldrevne og varmedrevne køleanlæg. Bestemmelserne kan også anvendes, hvis der anvendes flere forskellige energikilder fx elektricitet til komfortkøling og brændsel til opvarmning. Afgiften på 10 kr. dækker således både kulde og varme i de pågældende rum.

xAnlæg, der alene producerer kulde til komfortformål i 4 kalendermåneder eller mindre i løbet af kalenderåret, kan vælge alene at indbetale 10 kr. pr. m2 i månederne maj, juni, juli og august. Lempelsen omfatter ikke anlæg, der producerer både varme og kulde. Der stilles ikke krav om, at produktionen skal foregå i bestemte kalendermåneder, eller at der skal være tale om en sammenhængende periode.. Virksomheden skal kunne fremlægge dokumentation på, at anlægget ikke anvendes mere end 4 måneder i løbet af kalenderåret. Dokumentationen skal være log, erklæring fra energikonsulent eller lignende.

Se ELAL § 11, stk. 6, GASAL § 10, stk. 6, KULAL § 8, stk. 5, og MINAL § 11, stk. 6, og afsnit E.A.4.6.13.6. x

Anvendes et anlæg eller flere anlæg på samme tid til køling af et og samme lokale af komfortmæssige hensyn for personer og af hensyn til en eller flere maskiner, fx en server i samme lokale, foretages der ikke en fordeling af den anvendte energi til køling. Den anvendte energi anses i disse tilfælde alene anvendt til komfortformål. Det samme gælder for køling i butikker og lignende, hvor kølingen i butikken både foretages af komfortmæssige hensyn til kunder og ansatte og af hensyn til maskiner.

Energimålere

Ældre eksisterende køleanlæg, der anvendes til komfortkøling, har ofte ikke installeret en måler til måling af energiforbruget. Hvis det er tilfældet, skal kvadratmeterreglen anvendes til opgørelse af afgiften af energiforbruget anvendt til komfortmåling, som virksomheden skal betale, eller der skal installeres en måler i køleanlægget.

Fordeling af energiforbrug - måling af komfortkøling

Virksomheder, der bruger energi til såvel proces (med adgang til tilbagebetaling) som komfortkøling (ikke-procesformål uden adgang til tilbagebetaling) og som skal fordele energien for at få tilbagebetalt afgiften af delforbruget af energi anvendt til proces, kan vælge at måle på komfortkøledelen efter nedenstående fremgangsmåde.

Ved vandbåren køling er det teknisk muligt at måle energiindholdet i den fremstillede kulde.

Virksomhederne kan måle komfortkøledelen således:

 • Måling af den samlede energi (kulde) anvendt til komfortkøling og proces ved en energimåling.
 • Måling af energi (kulde) anvendt til komfortkøling ved en energimåling

Eksempel

Samlet produceret køleenergi måles til 10 enheder.

Samlet produceret køleenergi til komfortkøling måles til 3 enheder.

Køleanlægget har haft et energiforbrug på 5.000 kWh.

 Køleanlæggets energiforbrug * produceret køleenergi til komfortkøling

Samlet produceret køleenergi

 =

 5.000 kWh*3 enheder

10 enheder

 =

 1.500 kWh

 

Målingen af energi anvendt til komfortkøling (kulde) skal ske på det sted, hvor energien overgår til komfortkøling. Hvis målingen af køleenergi til ikke-tilbagebetalingsberettigede formål ikke foretages i umiddelbar nærhed af det anlæg, hvor kulden produceres, tillægges den målte ikke-tilbagebetalingsberettigede køleenergi 10 pct. Ved "umiddelbar nærhed" forstås her, at målingen, set i forhold til de faktiske og installationsmæssige forhold i virksomheden, foretages så tilstrækkeligt tæt på anlægget, at målingen giver et realistisk billede af, hvor meget køleenergi, der er medgået til ikke-tilbagebetalingsberettigede formål.

Fordelingen af elforbruget mellem proceskøling og komfortkøling kan i stedet baseres på en måling af køleenergi til procesformål.

Eksempel på beregning af delvis afgiftsgodtgørelse vedr. komfortkøling for 2017

Den delvise godtgørelse af elafgift beregnes på følgende måde:

Køleanlæggets elforbrug vedr. komfortkøling * godtgørelsessats = 1500 kwh * 50,50 øre/kW = 757,50 kr.

Hvis beregningen af elforbrug vedrørende komfortkøling er baseret på en måling af køleenergi til procesformål, er det forskellen mellem elforbrug til drift af køleanlægget og køleanlæggets elforbrug til proces, som skal anvendes ved beregning af den delvise godtgørelse.

Se afsnit

 • E.A.4.6.4.3 om adgang til delvis godtgørelse af afgift af forbrug af elektricitet anvendt til rumvarme og komfortkøling fra den 1. januar 2012.
 • E.A.4.6.3.2 om godtgørelse af afgift af elektricitet.