Indhold

Virksomhedens godtgørelse af energiafgifter fastlægges overordnet set i forhold til virksomhedens fradrag for købsmoms vedrørende det pågældende energiforbrug.

Når fradraget efter momsreglerne er fastlagt, er der forskellige regler for godtgørelse af energiafgifter mv. af det pågældende forbrug. Forbruget skal derfor opdeles i de forskellige godtgørelsesmæssige kategorier.

Dette afsnit indeholder således en kort introduktion til reglerne og lovgrundlaget for fordeling og måling af energiforbrug til procesformål og rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling.

 Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Formål
  • Lovgrundlag.

Regel

Når energien fra det forbrugte brændsel bruges til både procesformål og varmeleverancer/rumvarme/varmt brugsvand/komfortkøling, vil energiforbruget som udgangspunkt blive betragtet som brugt til rumvarme mv., medmindre der sker en konkret måling/fordeling af energiforbruget. Se afsnit E.A.4.6.13.3 om fordeling og måling af forbrug af brændsler.

For elektricitet gælder derimod, at den forbrugte mængde som udgangspunkt vil blive betragtet som anvendt til proces. Se afsnit E.A.4.6.13.4 om fordeling og måling af forbrug af elektricitet.

Når brændsel eller elektricitet anvendes til mineralogiske processer mv. og andre processer, så vil energiforbruget blive betragtet som brugt til andre processer, medmindre der sker en konkret måling/fordeling af energiforbruget til mineralogiske processer mv.

Hvis et konkret energikøb, jf. faktura fra energileverandøren, ud fra de faktiske fysiske forhold i virksomheden, kun kan anvendes til formål omfattet af de samme godtgørelsesregler, skal der ikke foretages målinger.

Formål

Formålet med bestemmelserne er at sikre, at der sker en korrekt fordeling af godtgørelsesberettiget afgift og ikke-godtgørelsesberettiget afgift, og at målinger er retvisende for det faktiske forbrug.

Lovgrundlag

Reglerne for fordeling og måling af energiforbrug findes i ELAL § 11, stk. 5 - 7, GASAL § 10, stk. 5, nr. 4 og § 10 d, stk. 6, KULAL § 8, stk. 4, nr. 4 og MINAL § 11, stk. 5, nr. 4.