Indhold

Dette afsnit handler om beregning og betaling af afgift af overskudsvarme.

Dette afsnit indeholder:

  • Overskudsvarme til rumvarme og varmt brugsvand
  • Kvadratmeterafgift ved eget forbrug af overskudsvarme
  • Eldrevne varmepumper
  • Overskudsvarme baseret på flere brændsler
  • Raffinaderier
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Bemærk

Se afsnit E.A.4.4.11.2.3 for afgiftssatserne for overskudsvarme fra gas fremstillet på basis af biomasse.

Overskudsvarme til rumvarme og varmt brugsvand

Virksomheden skal beregne den nedsatte godtgørelse. Beløbet skal modregnes i den afgift, som virksomheden ellers kan få godtgjort til procesformål i den samme periode.

Der skal beregnes og betales afgift af overskudsvarme, der anvendes i virksomheden som rumvarme eller til varmt brugsvand. Der skal ikke betales afgift af overskudsvarme, hvis overskudsvarmen anvendes til procesformål, som der ydes godtgørelse af energiafgiften for.

Virksomheden skal ikke betale afgift af nyttiggjort overskudsvarme til eget forbrug af rumvarme i virksomheden i perioden 1. april - 30. september. Det samme gælder for internt forbrug af varmt brugsvand, der er fremstillet af overskudsvarme.

For varme, der afsættes, skal der betales afgift af overskudsvarmen hele året. Satsen for nedsættelse af godtgørelsen for varme, der afsættes, udgør x51,0 kr./GJ (2018-niveau)x. Nedsættelsen kan dog højst udgøre 33,0 pct. af det samlede vederlag for varmeleverancen.

Kvadratmeterafgift ved eget forbrug af overskudsvarme

I stedet for at betale afgift af overskudsvarme baseret på en måling kan virksomheden vælge i stedet at betale overskudsvarmeafgift af eget forbrug på basis af en standardsats pr. m2 pr. måned efter areal (kvadratmeterafgift) i perioden 1. oktober - 31. marts. Standardsatsen udgør 10 kr. pr. m2 pr. måned.

Kvadratmeterafgiften omfatter ikke internt forbrug af varmt brugsvand, der er fremstillet af overskudsvarme.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6.13.5 om undtagelser fra hovedreglen om måling, herunder også anvendelse af kvadratmeterafgift.

Eldrevne varmepumper

Hvis nyttiggørelsen sker ved eldrevne varmepumper, der er omfattet af ELAL § 11, stk. 3, 7. pkt., nedsættes godtgørelsen kun for den del af den nyttiggjorte varme, der overstiger 3 gange elforbruget i varmepumpen. Se ELAL § 11, stk. 9, GASAL § 10, stk. 9, KULAL § 8, stk. 8 og MINAL § 11, stk. 9.

Dette kan illustreres ved følgende eksempel:

Elforbrug i varmepumpe

1.000 kWh

3 * 1.000 kWh =

3.000 kWh

Omregnet til energiindhold (1 MWh = 3,6 GJ):

3.000 kWh: 1.000 = 3 MWh * 3,6 GJ =

10,8 GJ

Nyttiggjort varme målt ved udgang fra varmepumpe

15,0 GJ

- Elforbrug * 3 =

10,8 GJ

Reduktion i godtgørelsen for:

4,2 GJ

Overskudsvarme baseret på flere brændsler

I det omfang den nyttiggjorte varme eller varmt brugsvand delvist er fremstillet ved andet end afgiftspligtige brændsler eller afgiftspligtig elektricitet, nedsættes godtgørelsen for en forholdsvis mængde varme.

Den forholdsvise nedsættelse af godtgørelsen opgøres som forholdet mellem energiindholdet i de brændsler, som der ydes godtgørelse for, og det totale energiindhold i de indfyrede brændsler mv.

Se ELAL § 11, stk. 10, GASAL § 10, stk. 10, KULAL § 8, stk. 9, og MINAL § 11, stk. 10.

Eksempel

Er der indfyret 2.000 GJ træ og 2.000 GJ olie i en proces, som der ydes godtgørelse for, og der efterfølgende nyttiggøres 1.000 GJ varme, så nedsættes godtgørelsen af energiafgiften med: x(2.000 GJ/ 4.000 GJ) x 1.000 GJ x 51,00 kr./GJ = 25.500 kr. (satsen er 2018-niveau)x

Raffinaderier mv.

Der betales afgift af nyttiggjort overskudsvarme fra varme og varer, der direkte er medgået til produktion af et tilsvarende energiprodukt.

Ved opgørelse af afgiften efter MINAL § 11, stk. 9, 1. pkt., nedsættes den samlede godtgørelse af afgift med x55,50 kr. pr. GJ varme (2018-sats)x. Se afsnit E.A.4.6.10.8 for aktuelle satser.

Satserne for nedsættelse fremgår af MINAL § 11 d, stk. 7, der henviser til bilag 6 i mineralolieafgiftsloven.

Se også MINAL § 9, stk. 13, og GASAL § 8, stk. 10.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse
Afgørelsen i stikordYderligere kommentarer
SKAT
 SKM2017.585.SR

Skatterådet bekræftede, at varme indvundet fra procesluft var overskudsvarme, jf. GASAL § 10, stk. 9. Samtidig var varme fra et anlæg til nedkøling af procesluften, hvor varmen kunne henføres til anlæggets elektricitetsforbrug, overskudsvarme, jf. ELAL § 11, stk. 9

Reglerne om nyttiggørelse af varme ved varmepumper i overskudsvarmereglerne, jf. GASAL § 10, stk. 9, 8. pkt., og ELAL § 11, stk. 9, 7. pkt., kunne ikke finde anvendelse på den indvundne varme.