Indhold

Dette afsnit beskriver reglen om afskrivningsbegrænsning ved finansiel leasing. Reglen er en værnsregel. Se LL § 5 G, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

  • Definition
  • Lovbestemmelsens baggrund, formål og historik
  • Reglen
  • Betingelser
  • Fradragsbegrænsningen

Definition

Ved finansiel leasing indgås en kontrakt mellem udlejeren og lejeren om, at lejeren får stillet et aktiv til rådighed. En sådan kontrakt vil ofte være uopsigelig i ganske mange år - i visse tilfælde i hele aktivets økonomiske levetid. De finansielle leasingkontrakter er typisk sammensat således, at lejeren er ansvarlig for reparation og vedligeholdelse af aktivet, herunder at sørge for at aktivet er forsikret.

Det er ikke muligt at angive en mere præcis definition på finansiel leasing, idet formålet med loven er at forhindre spekulation i de respektive landes definition af afskrivningsretten.

Lovbestemmelsens baggrund, formål og historik

LL § 5 G, stk. 2 blev indført ved lov nr. 434 af 26. juni 1998 og har virkning for indkomstår, der starter den 2. juni 1998 eller senere.

Efter danske afskrivningsregler kan den juridiske ejer af et erhvervsmæssigt benyttet aktiv foretage afskrivninger på et aktiv. Dette kan eksempelvis være et finansieringsselskab, der driver finansiel leasing, hvilket medfører, at det er finansieringsselskabet og ikke lejeren, der har afskrivningsretten, så længe den juridiske ejendomsret er hos finansieringsselskabet.

I visse lande lægger man imidlertid ikke vægt på det juridiske ejerskab som fx i Danmark, men lægger i stedet vægt på det økonomiske ejerskab, hvilket indebærer, at det er lejeren, der får afskrivningsretten til et aktiv i stedet for udlejeren. Dette gælder fx i lande som USA, Tyskland, Belgien og i en vis udstrækning Italien.

Disse forskelle i landenes afskrivningsregler gør det muligt at opnå dobbelt afskrivning af samme investering i forbindelse med grænseoverskridende finansielle leasingarrangementer

Værnsreglen i LL § 5 G, stk. 2 har altså til formål at begrænse muligheden for skatteudskydelse ved dobbelt afskrivning for den samme investering i forbindelse med grænseoverskridende finansielle leasingarrangementer på grund af forskelle i landenes afskrivningsregler.

Reglen

Hvis en skattepligtig i en kontrolleret transaktion, se SKL § 3 B, udlejer afskrivningsberettigede aktiver til en udenlandsk fysisk eller juridisk person, og den udenlandske fysiske eller juridiske person efter udenlandske regler kan afskrive på samme aktiv, kan underskud fra en sådan udlejning ikke fratrækkes i anden skattepligtig indkomst, men kan fremføres til modregning i positiv skattepligtig indkomst fra samme udlejning i et senere indkomstår. Det samme gælder for forskudsafskrivninger efter afskrivningsloven på aktiver, der udlejes efter færdiggørelsen eller leveringen.

Se også

Se også afsnit C.D.11.1 om hvilke personer og selskaber mv. der er omfattet af SKL § 3 B og dermed omfattet af LL § 5 G, stk. 2.

Betingelser

Efter bestemmelsen bliver man omfattet af fradragsbegrænsningen, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Der skal være tale om en grænseoverskridende aftale om finansiel leasing.
  • Aftalen indgås som en kontrolleret transaktion.
  • Der sker (dobbelt) afskrivning i Danmark og i udlandet.

Fradragsbegrænsningen

Hovedregel

Underskud, der opstår ved et grænseoverskridende finansielt leasingarrangement, kan ikke fratrækkes i anden skattepligtig indkomst. Det samme gælder for underskud, der er opstået fra udlejerens finansieringsomkostninger.

Undtagelse

Underskud fra den type arrangementer er til gengæld fremførselsberettigede uden tidsmæssig begrænsning til modregning i positiv skattepligtig indkomst fra samme arrangement i senere indkomstår.

Bemærk

Hvis der er tale om grænseoverskridende finansiel leasing, hvor aftalen indgås mellem uafhængige personer eller selskaber mv., der handler på markedsmæssige vilkår, anvendes bestemmelsen ikke.