Indhold

Dette afsnit beskriver de virksomheder, der er omfattet af reglerne om afgift af cigaretpapir, skrå og snus.

Afsnittet indeholder:

  • Oplagshaver
  • Fjernsalg
  • Registreret varemodtager
  • Anmeldelse til registrering.

Oplagshaver

Virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer eller modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, skal registreres som oplagshaver. Se FORBRAL § 14 a, stk. 1.

Ved afgiftspligtige varer forstås varer, som er omfattet af det afgiftspligtige vareområde. Se afsnit E.A.5.1.2 "Cigaretpapir, skrå og snus omfattet af reglerne".

Virksomheder kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og indbetale afgift, hvis mængden af udleverede afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger en bagatelgrænse på 10.000 kr. årligt. Den årlige bagatelgrænse følger virksomhedens regnskabsår. For de virksomheder der har et regnskabsår, som overstiger 12 måneder, fx et nystiftet selskabs første regnskabsår, regnes den årlige periode efter 12 på hinanden følgende måneder. Se FORBRAL § 14 a, stk. 2.

Bagatelgrænsen er ikke et bundfradrag. Virksomheder, der ikke opfylder betingelserne for at undlade at lade sig registrere som oplagshaver, skal derfor afregne den fulde afgift.

Virksomheder, der ikke er registreret for afgift, skal lade sig registrere på det tidspunkt, hvor der er kendskab til, at bagatelgrænsen vil blive overskredet i løbet af regnskabsåret. Virksomheden omfattes herefter af lovens pligt til løbende at angive og afregne afgift fra registreringstidspunktet. Det er Skatteforvaltningens opfattelse, at der ikke skal angives og betales afgift af varer, som er udleveret forud for registreringstidspunktet.

Virksomheder, der er omfattet af bagatelgrænsen på 10.000 kr., skal løbende føre et regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger bagatelgrænsen på 10.000 kr. årligt. Se FORBRAL § 15, stk. 3.

En oplagshaver kan lade sig afmelde fra registrering, hvis mængden af udleverede afgiftspligtige varer i et regnskabsår ikke har oversteget en afgift på 10.000 kr. Det er Skatteforvaltningens opfattelse, at der i den forbindelse er tale om virksomhedens senest afsluttede regnskabsår. Virksomheden skal angive og afregne afgift, indtil virksomheden er blevet afmeldt.

En registreret oplagshaver har ret til at modtage afgiftspligtige varer fra andre registrerede oplagshavere eller fra udlandet, uden at afgiften er betalt. Se FORBRAL § 14a, stk. 4.

Virksomheder, der ikke fremstiller afgiftspligtige varer, men som kun modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, kan dog vælge at lade sig registrere som varemodtagere. Se FORBRAL § 16a.

Fjernsalg

Virksomheder, der er registreret efter ML § 47, stk. 1, og som her til landet sælger afgiftspligtige varer ved fjernsalg, skal registreres som oplagshaver. Se FORBRAL § 14 a, stk. 8.

Registreret varemodtager

Virksomheder, der ikke er registrerede som oplagshavere, og som modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, skal registreres som varemodtagere. Se FORBRAL § 16a.

Virksomheder, der indfører eller modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, kan undlade at lade sig registrere som varemodtager og indbetale afgift, hvis mængden af indførte og modtagne afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger en bagatelgrænse på 10.000 kr. årligt. Se FORBRAL § 16 a, stk. 8. Virksomheder, der er omfattet af bagatelgrænsen, skal løbende føre et regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger bagatelgrænsen. Se FORBRAL § 15, stk. 3, jf. § 16 a, stk. 7.

Betingelserne for at kunne undlade at lade sig registrere som varemodtager svarer til dem, der gælder for en oplagshaver, idet varemodtageren dog skal opgøre afgiften på grundlag af den mængde afgiftspligtige varer, der er indført og modtaget fra udlandet. Der henvises derfor til afsnittet "oplagshaver" ovenfor.

Anmeldelse til registrering

Anmeldelse til registrering sker hos Erhvervsstyrelsen.

Se også

  • Blanket nr. 29.029 der anvendes til registrering
  • Afsnit E.A.1.4.1 Former for registrering.