Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder formål, lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der er afgift på cigaretpapir, skrå og snus. Se FORBRAL § 12 og § 13.

Virksomhederne skal beregne og betale afgiften ved udlevering eller ved modtagelse fra udlandet.

Lovgrundlag

Reglerne om afgift af cigaretpapir, skrå og snus står i lov om forskellige forbrugsafgifter. Se lovbekendtgørelse nr. 126 af 22. februar 2018 med senere ændringer.

Loven forkortes i denne vejledning til FORBRAL.

Loven er bl.a. ændret ved

  • § 5 i lov nr. 1431 af 5. december 2018. I den anledning blev der i FORBRAL § 14 a, stk. 2, og FORBRAL § 16 a, stk. 8, indført bagatelgrænser svarende til en afgiftspligtig mængde på op til 10.000 kr. årligt for registrering som henholdsvis oplagshaver og varemodtager

  • § 8 i lov nr. 1728 af 27. december 2018. I den anledning blev bl.a. kravet om banderolering af cigaretpapir ophævet, og det afgiftspligtige vareområde i FORBRAL § 13 blev ændret, så "snus" herefter kun omfatter snus til nasalt brug, og så det afgiftspligtige vareområde i bestemmelsen i øvrigt kun omfatter produkter, som lovligt kan markedsføres efter lov om tobaksvarer m.v.

  • § 12 i lov nr. 1126 af 19. november 2019. I den anledning blev der i FORBRAL § 22, stk. 1, foretaget en sproglig ændring af lovteksten, som har til formål at give mulighed for i bemærkningerne at angive nærmere retningslinjer om en skærpet bødepraksis ved overtrædelser af bestemmelsen

  • § 2 i lov nr. 1588 af 27. december 2019. I den anledning blev satsen forhøjet for kardusskrå og snus til nasalt brug omfattet af FORBRAL § 13, stk. 1, til 113 kr. pr. kg, og satsen for anden røgfri tobak omfattet af FORBRAL § 13, stk. 2, forhøjet til 410,76 kr. pr. kg - for begge bestemmelser fra og med 1. april 2020

    Fra og med 1. januar 2022 affattes FORBRAL § 13 på ny. Samtidig forhøjes satsen for kardusskrå og snus til nasalt brug omfattet af FORBRAL § 13, stk. 1, til 126,93 kr. pr. kg, og satsen for anden røgfri tobak omfattet af FORBRAL § 13, stk. 2, forhøjes til 461,37 kr. pr. kg.

Historik

Afgiften blev indført på tobak dyrket her i landet i 1912. I 1992 blev afgiften flyttet fra tobaksafgiftsloven til lov om forskellige forbrugsafgifter. Det blev gjort for at adskille afgiften fra tobaksvarer, som blev omfattet af EU's harmoniserede afgifter. I samme anledning blev afgiften af skrå og snus omlagt fra en værdiafgift til en vægtafgift.