Indhold

Dette afsnit handler om hundeføreres fradrag for udgifter ved deres erhverv. I afsnittet er kun medtaget fradrag, hvor der gør sig særlige forhold gældende for hundeførere. For øvrige fradrag henvises til de generelle afsnit om fradrag for den pågældende udgift.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Fradragets størrelse
 • Refundere udgifter efter regning
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

 • C.A.4.3.1.1 om fradrag for lønmodtager
 • C.A.4.3.1.2 om udgifter til rejser, dobbelt husførelse, flytning og overarbejde
 • C.A.4.3.1.3 om fagforeningskontingent og arbejdsløshedsforsikring
 • C.A.4.3.1.4 om udgifter til kurser, studierejser og faglitteratur
 • C.A.4.3.1.5 om repræsentationsudgifter
 • C.A.4.3.1.6 om fradrag for udgifter til arbejdsværelse, kontorhold, telefon og computer.
 • C.A.4.3.1.7 om udgifter til værktøj og arbejdstøj
 • C.A.4.3.1.8 om lønmodtagerens betaling til arbejdsgiveren for tab
 • C.A.4.3.1.9 om lønmodtagerens tab ved tyveri
 • C.A.4.3.1.10 om afskrivning på driftsmidler, herunder pc'er og arbejdstøj
 • C.A.4.3.1.11 om fradrag for advokatudgifter.

Regel

Personer, der i ansættelsesforhold træner og afretter brugshunde, yder pension til sådanne hunde eller arbejder som hundeførere, kan foretage fradrag for dokumenterede udgifter til hundeholdet efter SL § 6, litra a. Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag, der er omfattet af begrænsningen af bundfradraget i LL § 9, stk. 1. I x2020 er bundfradraget på 6.300 kr., (2019: 6.200 kr.)x. Se afsnit C.A.4.3.1.1 om fradrag for lønmodtager og bundfradraget.

Fradragets størrelse

Det er hovedreglen for fradrag efter SL § 6, litra a, at udgifterne skal dokumenteres. Dette gælder for fx instruktører af fører- og servicehunde, skytter og vildtforvaltere på godser mv, der som led i deres ansættelse arbejder med flere forskellige hunde samtidig, eller er forpligtet til flere forskellige typer hundehold. Hvis arbejdsgiveren som led i aflønningen yder tillæg til hundeholdet, er dette i lighed med andre løntillæg skattepligtigt. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at hundehold for de nævnte persongrupper ikke kan sammenlignes med hundeførere indenfor fx politiet eller vagtværn.

Politiets hundeførere modtager et tillæg, der benævnes hundetillæg, som tilsigter at dække de faktiske omkostninger ved hundeholdet. Politiets hundeførere kan derfor få et fradrag, der svarer til størrelsen af dette tillæg. Politiets hundeførere modtager udover hundetillægget også et særligt hundeførertillæg, som kompensation for, at det omkostningsdækkende hundetillæg er skattepligtigt. Dette tillæg er ikke fradragsberettiget. Der er ikke fradrag for udgifter, der overstiger hundetillæggets størrelse. Derudover modtager førere af godkendte politihunde og hunde med træningstilladelse refusion af udgifter til dyrlægebehandling, medicin, nødvendige vaccinationer og obligatorisk røntgenfotografering.

Hundeførere i vagtværn kan foretage fradrag efter samme princip som gælder for politiet. En hundefører ved ISS Securitas fik udbetalt et hundeførertillæg, som han mente var skattefrit. Skattemyndighederne, herunder Landsskatteretten, fandt, at tillægget var skattepligtigt, og at en skønnet udgift, der var væsentligt mindre end det udbetalte tillæg, kunne fratrækkes som en lønmodtagerudgift efter modregning af bundfradraget i LL § 9, stk. 1. Ved domstolene blev der indgået forlig, hvorefter sagen blev hjemvist til ligningsmyndighederne, så der ved udøvelsen af skønnet over udgifternes størrelse blev taget udgangspunkt i politiets satser og arbejdsgiverens tillæg. Se TfS 1995, 157.

Refundere udgifter efter regning

Arbejdsgiveren kan afholde alle udgifter til hundeholdet eller refundere udgifterne efter reglerne om udlæg efter regning, uden at det har skattemæssige konsekvenser for hundeføreren. Se den daværende skatteministers svar på spørgsmål til Folketinget, TfS 1995, 254.

 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1995, 157

En hundefører ved ISS Securitas fik udbetalt et hundeførertillæg, som han mente var skattefrit. Skattemyndighederne, herunder Landsskatteretten, fandt, at tillægget var skattepligtigt, og at en skønnet udgift, der var væsentligt mindre end det udbetalte tillæg, kunne fratrækkes som en lønmodtagerudgift efter modregning af bundfradraget i LL § 9, stk. 1. Ved domstolene blev der indgået forlig, hvorefter sagen blev hjemvist til ligningsmyndighederne, så der ved udøvelsen af skønnet over udgifternes størrelse blev taget udgangspunkt i politiets standardsatser og arbejdsgiverens tillæg. Fradrag.

Se lignende sag omfattet af forliget:

TfS 1995,150