Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne om afgift på elektricitet, herunder formål og lovgrundlag.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Formål
  • Lovgrundlag

Regel

Der skal betales afgift til statskassen af elektricitet, der forbruges her i landet. Se ELAL § 1.

Afgiften omfatter leverancer af elektricitet, men ikke salg af elementer, akkumulatorer og andre elektricitetskilder.

Formål

De overordnede mål med energibeskatningen, herunder afgift på elektricitet, er både at skaffe provenu til at finansiere statens udgifter og at tilskynde til en bedre ressourceudnyttelse for blandt andet at nedsætte forureningen.

Det danske energibeskatningssystem består af forskellige typer afgifter:

  • Energiafgifter på elektricitet, naturgas, kul og olie
  • CO2-afgift, der som udgangspunkt er pålagt hvert af de energiprodukter (gas, kul og olie), der også er pålagt energiafgift
  • Svovlafgift pålagt udledningerne af svovl eller svovlindholdet i brændsler i forbindelse med anvendelsen af en række energiprodukter
  • NOx-afgift på udledningerne af kvælstofoxider eller NOx-afgift på varer, der anvendes til energiproduktion.

På el-området er den systemansvarlige virksomhed og el-netvirksomhederne pålagt en række forpligtelser, det såkaldte PSO (public service obligations). Det er eksempelvis sikring af forsyningssikkerhed, udbetaling af pristillæg til miljøvenlig elektricitet samt forskning og udvikling af miljøvenlige el-produktionsteknologier.

PSO-bidraget betales af el-kunderne via elregningen til netvirksomhederne, som afregner PSO med Energinet.dk.

Lovgrundlag

Reglerne om afgift på elektricitet står i lovbekendtgørelse nr. 308 af 24. marts 2017  (bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet). Loven er efterfølgende benævnt elafgiftsloven (ELAL).

Folketinget vedtog den 28. april 2015 en ændring af elafgiftsloven, jf. lov nr. 578 af 4. maj 2015 (Tilpasninger til engrosmodellen m.v. og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet).

Engrosmodellen indebærer, at elforbrugerne kun vil modtage elregninger fra elhandelsvirksomhederne. Netvirksomhederne fortsætter med at være registrerede virksomheder efter elafgiftsloven og stå for opkrævning og afregning af elafgift. Netvirksomhederne fakturerer elafgifter til elhandelsvirksomhederne.

Der er bl.a. tale om følgende ændringer: 

  • Der indføres en værnsregel mod forudfakturering, hvorefter elhandelsselskaber ikke må forudfakturere elafgifter til momsregistrerede virksomheder
  • Regler om verifikation af særlig afgiftsforhold for kunder i datahubben, som drives af Energinet.dk
  • Tilpasning af de almindelige regler om fakturering af elafgifter.

Ændringerne vedrørende engrosmodellen trådte i kraft den 1. april 2016.

Der er endvidere udstedt følgende bekendtgørelse i medfør af elafgiftsloven: