Indhold

Afsnittet beskriver først reglen, dernæst gives der en række eksempler på illustration af reglen og tilhørende praksis.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Eksempel 1: Flere telefoner - kun beskatning af fri telefon
  • Eksempel 2: Flere telefoner - beskatning af fri telefon og manglende driftsfradrag for omkostningerne til øvrige telefoner.

Regel

Der er grænser for, hvor mange frie telefoner, computere med tilbehør og datakommunikationsforbindelser, den erhvervsdrivende kan have til rådighed til privat brug, uden det får yderligere skattemæssige konsekvenser. En erhvervsdrivende kan godt have flere aktiver af samme art til sin private rådighed, fx to fastnettelefoner, hvis der er en reel driftsmæssig begrundelse for det; det kan eksempelvis være, at den selvstændige har flere boliger, fx helårsbolig og fritidshus, hvor han eller hun skal kunne arbejde erhvervsmæssigt fra.

Det skal afgøres konkret, om virksomhedens art og karakter sammenholdt med fx den erhvervsdrivendes boligforhold begrunder, at den erhvervsdrivende har flere af hvert gode til privat rådighed. Måske bor den selvstændige i flere boliger på skift, måske kan den ene telefon ikke bruges til alle opkald, som virksomhedens drift kræver, for blot at nævne nogle få eksempler.

Hvis hensynet til virksomhedens drift ikke kan begrunde antallet af fx telefoner, anses udgifterne til de "overskydende" telefoner for en privat, ikke fradragsberettiget udgift, som er virksomheden uvedkommende. Se SL § 6, stk. 1, litra a, modsætningsvis og § 6 in fine. Det samme gælder for computere med tilbehør samt datakommunikationsforbindelser.

Det gælder generelt for telefon, computer med tilbehør samt datakommunikationsforbindelse, at den selvstændiges mulighed for at kunne bruge goderne privat også dækker, at personer i den selvstændiges husstand må anvende aktiverne.

Dog må den selvstændige ikke stille goderne til rådighed direkte for ægtefællen, børn og venner, så de fx hver især har computer til deres rådighed til egne private formål. Med andre ord kan den selvstændige ikke med fradragsret anskaffe flere af hvert gode, fordi hver person i husstanden skal kunne råde over sin egen computer, medmindre det er erhvervsmæssigt relevant.

Hvis antallet af fx telefoner og computere med tilbehør alene eller overvejende kan forklares med husstandens størrelse og sammensætning, og det samtidig savner en erhvervsmæssig begrundelse, at der er fx fem computere til en familie med ægtefælle og tre skolesøgende børn, hvor en af forældrene driver en lille revisionsvirksomhed, så bliver de tre af computerne formentlig anset for at være stillet direkte til rådighed for børnene, mens de to måske kan begrundes konkret med, at den selvstændige skal kunne arbejde hjemmefra, dels fra helårshuset, dels fra fritidshuset. Afgørelsen beror som nævnt på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Udgiften til de tre computere anses i givet fald for en privat og ikke fradragsberettiget omkostning, som er virksomheden uvedkommende. Se SL § 6, stk. 1, litra a, modsætningsvis, og SL § 6 in fine.

Eksempel 1: Flere telefoner - kun beskatning af fri telefon

En selvstændigt erhvervsdrivende, der driver virksomhed uden for bopælen, får installeret en fastnettelefon som arbejdstelefon, dels på sin bopæl, dels i sit fritidshus. Den selvstændige driver en virksomhed, hvor der er behov for, at både virksomhedens medarbejdere og dens kunder kan kontakte ham eller hende uden for almindelig arbejdstid og vice versa.

Den selvstændige har telefon til privat rådighed og skal derfor beskattes af fri telefon.

Da virksomhedens drift begrunder, at den selvstændige råder over to arbejdstelefoner, betyder det, at han eller hun beskattes af fri telefon, og at omkostningerne i forbindelse med begge telefonerne kan fratrækkes som driftsudgifter i virksomheden. Det er en forudsætning, at det også faktisk er den selvstændige, der har telefonerne til privat rådighed og benytter dem. Andre personer i den selvstændiges husstand må dog også bruge telefonerne privat, uden at det får skattemæssige konsekvenser.

Eksempel 2: Flere telefoner - beskatning af fri telefon og manglende driftsfradrag for omkostningerne til øvrige telefoner

En selvstændigt erhvervsdrivende har fire mobiltelefoner til rådighed til privat brug, men der savnes en erhvervsmæssig begrundelse for de tre af dem, mens den selvstændige allerede bliver beskattet af en fri telefon. Den erhvervsdrivendes husstand tæller to teenagere og en ægtefælle, der hverken er beskæftiget i virksomheden eller med andet erhvervsmæssigt arbejde.

Der nægtes fradrag for de udgifter, der vedrører de tre mobiltelefoner, som driftsomkostninger i virksomheden, og de anses for private, ikke fradragsberettigede udgifter. Se SL § 6 in fine. Derimod kan omkostningerne, der knytter sig til arbejdsmobilen, fratrækkes i virksomhedens driftsregnskab. Se SL § 6, stk. 1, litra a.

Se også

Se også afsnit C.A.5.2.6.1 om flere af hvert gode, specielt de afgørelser, der er anført i afgørelsesskemaet.