Indhold

Afsnittet beskriver, hvad der forstås ved datakommunikationsforbindelse, der er omfattet af beskatningsreglerne, herunder skattefriheden.

Afsnittet indeholder:

 • Datakommunikationsforbindelse.
 • Mobilt bredbånd.
 • Sædvanlige ydelser.
 • Datakommunikationsforbindelse via fastnet- eller mobiltelefon.
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Datakommunikationsforbindelse

Ved datakommunikationsforbindelse forstås:

 • En adgang til internettet og brug af dette, fx en ISDN-, en ADSL-forbindelse eller andre bredbåndforbindelser. Det er ikke afgørende, hvilken teknisk løsning den erhvervsdrivende har valgt. Internetforbindelse omfatter også mobile bredbåndsløsninger.
 • Éngangsudgiften til at etablere internetforbindelsen.
 • Abonnementsudgifterne til internetadgangen dækker også sædvanlige ydelser, som er en del af abonnementet, forudsat at ydelserne er integrereret i abonnementet, så de ikke kan skilles ud, og at de er sædvanlige. Også andre ydelser end internetadgang, fx "gratis download af musik eller tv-kanaler, er omfattet, forudsat at ydelserne er integrereret i abonnementet, så de ikke kan skilles ud, og at de er sædvanlige.

Det ændrer ikke ved skattefriheden, at datakommunikationsforbindelsen samtidig kan bruges eller rent faktisk bruges til telefoni, fordi telefoni-faciliteten er integreret i datakommunikationsforbindelsen.

Se også

Se også afsnittene:

Mobilt bredbånd

Internetforbindelse omfatter også mobile bredbåndsforbindelser.

Sædvanlige ydelser

Begrebet "sædvanlige ydelser", der er omfattet af abonnementsudgifterne til internetadgang, er en fleksibel størrelse, der ændrer sig i takt med tidens standarder og udviklingen på området.

Hvis der er tale om en "ikke sædvanlig ydelse", falder den beskatningsmæssigt uden for begrebet datakommunikationsforbindelse. Det betyder, at den skønsmæssige del af udgiften til abonnementspakken, som svarer til den ikke sædvanlige ydelse, som udgangspunkt anses for en privat, ikke fradragsberettiget udgift, medmindre den selvstændigt erhvervsdrivende kan påvise, at ydelsen er nødvendig for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i netop den aktuelle virksomhed. Se SL § 6, stk. 1, litra a, modsætningsvist, og § 6 in fine.

Se også

 • Se også afsnit C.A.5.2.5.2, der uddyber, hvad en datakommunikationsforbindelse er, og se også de afgørelser, som er gengivet dér.
 • Se SKM2009.787.SR om en ikke sædvanlig ydelse i en internet-pakke.
 • Se SKM2010.179.SR om en ikke sædvanlig ydelse i en abonnementspakke med mobilt bredbånd.

Datakommunikationsforbindelse via fastnet- eller mobiltelefon

En fastnet- eller mobiltelefon, der har en datakommunikationsforbindelse, som giver adgang til virksomhedens netværk, anses skattemæssigt for en telefon og ikke for en datakommunikationsforbindelse.

Spørgsmålet om skattepligt afhænger derfor af, om telefonen anses for en skattefri arbejdstelefon eller en skattepligtig fri telefon.

I førstnævnte tilfælde skal den selvstændige selvsagt ikke beskattes, i sidstnævnte tilfælde beskattes han eller hun af fri telefon, og dermed af 2.800 kr. årligt (2019). Se nærmere ovenfor under afsnit C.C.2.1.4.4.2.2. om reglerne om beskatning af telefon.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2010.179.SR

Alarmsystem, der indgik i en pakke med mobilt bredbåndsabonnement, blev ikke anset for sædvanligt og var derfor ikke omfattet af de dagældende regler om multimediebeskatning. Alarmsystemet blev beskattet særskilt som et personalegode i sig selv efter LL § 16, stk. 1 og 3.

Afgørelsen finder analog anvendelse på selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til datakommunikationsforbindelse, herunder mobile bredbåndsforbindelser, så en forholdsmæssig del af udgiften, som skønnes at dække den ydelse, der ikke er anset for sædvanlig, tilsvarende anses for en ikke fradragsberettiget, privat udgift for en selvstændigt erhvervsdrivende efter SL § 6 in fine. Den private udgifts andel af den samlede udgift til datakommunikationsforbindelse ansættes efter et skøn.

SKM2009.787.SR

At Tv-programpakker indgik i en pakke med telefon og internet, blev på baggrund af oplysninger om internetabonnementer i danske husstande ikke anset for sædvanligt og derfor ikke omfattet af de dagældende regler om multimediebeskatning. Tv-programpakker beskattes særskilt som personalegode i sig selv efter LL § 16, stk. 1 og 3.

Afgørelsen finder analog anvendelse på selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til datakommunikationsforbindelse, så en forholdsmæssig del af udgiften, som skønnes at dække den ydelse, der ikke er anset for sædvanlig, tilsvarende anses for en ikke fradragsberettiget, privat udgift for en selvstændigt erhvervsdrivende efter SL § 6 in fine. Den private udgifts andel af den samlede udgift til datakommunikationsforbindelse ansættes efter et skøn.