Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår den selvstændige kan anses for at råde privat over en virksomhedstelefon og derved blive skattepligtig af fri telefon.

Afsnittet indeholder:

  • Privat rådighed
  • Eksempler.

Privat rådighed

Hvis en selvstændigt erhvervsdrivende skal beskattes af fri telefon, forudsætter det, at han eller hun kan råde privat over en arbejdstelefon.

Med "privat rådighed" forstås muligheden for at bruge et gode, aktuelt en telefon, til private formål. Det er derfor ikke afgørende, om den selvstændige rent faktisk bruger telefonen privat, men at han eller hun blot har muligheden for at gøre det.

Det betyder konkret, at det er denne mulighed, som udløser beskatningen under visse omstændigheder, og at det ikke er afgørende, om muligheden er udnyttet.

Eksempler

Virksomheden drives uden for hjemmet

Hvis den selvstændige har fastnet og/eller mobiltelefon i virksomheden, udløser almindelig privat brug ikke beskatning af fri telefon. Virksomhedsejeren kan derfor skattefrit ringe fra arbejdstelefonen på arbejdet og ordne private ærinder, såsom at bestille tid hos lægen, tandlægen, tale med børneinstitutionen eller give kortere beskeder til børn og/eller ægtefælle eller lignende.

Derimod medfører rådighedsbegrebet i praksis, at arbejdsmobiltelefonen allerede første gang, den selvstændige tager den med sig hjem på bopælen eller med i sommerhuset, anses for at være til rådighed for privat brug på bopælen mv. og dermed skattepligtig.

I modsætning til, hvad der gælder for lønmodtagere, er det på grund af personsammenfaldet ikke muligt for den erhvervsdrivende at afkræfte formodningen om, at en telefon, der tages med hjem på bopælen eller med i sommerhuset eller lignende, bruges privat.

Virksomheden drives fra hjemmet

En telefon, som befinder sig i en virksomhed, der drives fra hjemmet (blandet bolig/erhverv), udløser altid beskatning, fordi der er formodning for, at den kan bruges privat. Derfor er det umuligt for den selvstændigt erhvervsdrivende, der driver virksomhed fra bopælen - også selv om det sker fra separate lokaler - at afkræfte formodningen om, at telefonen er til rådighed for privat brug. Det savner juridisk substans at indgå en aftale med sig selv, ligesom det skatteretlige krav til kontrol ikke kan opfyldes i en situation som den aktuelle, hvor kontrollen udøves af den samme person, som skal kontrolleres.