Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Når der leveres varer eller ydelser, som medfører flere på hinanden følgende afregninger eller betalinger, men uden at leverancen er omfattet af reglerne i ML § 4, stk. 3, nr. 2 om overdragelse af varer eller salg af varer på kredit, så anses leveringen efter ML § 23 stk. 1 for at finde sted ved udløbet af hver af de perioder, som disse afregninger eller betalinger vedrører. Se ML § 23, stk. 5. Se bemærkningerne til lov nr. 277 af 27. marts 2012.

Ved "afregning" menes opkrævning af betaling eller udsendelse af regninger, herunder afregningsbilag, eller kontoudtog. Vedrørende kontoudtog, se evt. artikel 64, stk. 1, i den engelske sprogudgave af momssystemdirektivet.

Når leverancen medfører flere på hinanden følgende opkrævninger mv., så indtræder momspligten efter ML § 23, stk. 1 ved udløbet af den periode, som der er opkrævet betaling for. Se bemærkningerne til lov nr. 277 af 27. marts 2012. Se afsnit D.A.7.2.3 om ML § 23, stk. 1.

Momspligten indtræder dog på faktureringstidspunktet, når faktureringen, evt. i form af afregningsbilag, sker inden eller snarest efter leveringstidspunktet. Se ML § 23, stk. 2. Se afsnit D.A.7.2.4 om ML § 23, stk. 2.

Hvis betaling finder sted inden leveringstidspunktet eller faktureringstidspunktet, indtræder momspligten på betalingstidspunktet. Se ML § 23, stk. 3. Se afsnit D.A.7.2.5 om ML § 23, stk. 3.

Se også

Se også afsnit A.B.3.3.1.3 om afregningsbilag.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

xC-548/17, baumgarten sports & more GmbHx

xSelskabet er spillerformidler inden for professionel fodbold. Selskabet modtager provisionsbetaling hvert halve år, så længe spilleren forbliver i klubben.
Afgiftsmyndigheden mente, at selskabet fra 2012 skulle have betalt moms for provisionsbetalinger svarende til tidsbegrænsede spillerafter, der forfaldt i 2015.
EU-domstolen udtalte, at art. 63, jf. art. 64, stk. 1, er til hinder for, at afgiftspligtens indtræden og forfaldet af afgiften skal betragtes som indtrådt på tidspunktet for spillerformidlingen, når betalingen for formidlingen sker i rater og er betinget i flere år efter formidlingen.x

C-463/14, Asparuhovo Lake Investment Company

Sagen drejer sig om momspligt af og fradrag for abonnementsaftaler om rådgivningsydelser.

EU-domstolen fastslog, at momssystemdirektivets artikel 24, stk. 1, skal fortolkes således, at begrebet "levering af ydelser" omfatter abonnementsaftaler om levering af rådgivningsydelser til en virksomhed af bl.a. juridisk, handelsmæssig og økonomisk karakter, hvor tjenesteyderen har stillet sig til rådighed for kunden i aftalens løbetid.

Endvidere at for så vidt angår abonnementsaftaler som de i hovedsagen omhandlede skal momssystemdirektivets artikel 62, stk. 2, artikel 63 og artikel 64, stk. 1, fortolkes således, at afgiftspligten indtræder og forfalder ved udløbet af den periode, for hvilken betalingen er aftalt, uden at det kommer an på, om og hvor ofte kunden faktisk har gjort brug af tjenesteyderens ydelser.