Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for fremførsel af uudnyttede underskud opstået i ét indkomstår til efterfølgende indkomstår.

Afsnittet indeholder:

 • Fremførsel af underskud - SEL § 12
 • Digital indberetning af fremførselsberettigede underskud - eller fortabelse af underskud
 • Selskaber i sambeskatning.

Fremførsel af underskud - SEL § 12

Der er adgang for selskaber mv. til at fremføre uudnyttede underskud i den skattepligtige indkomst i ét indkomstår til modregning i positiv skattepligtig indkomst i de efterfølgende indkomstår. Se SEL § 12, stk.1.

Underskud kan kun fremføres til fradrag i et senere indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i tidligere års indkomst. Heri ligger et princip om, at de ældste underskud skal anvendes først.

Reglerne om fremførsel af underskud fremgik tidligere af LL § 15, men er ved lov nr. 591 af 18 juli 2012 overført til SEL §§ 12, 12 A, 12 B, 12 C og 12 D, med virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2012 eller senere. Lovændringen indfører endvidere en generel begrænsning af adgangen til at fremføre underskud. Se SEL § 12, stk. 2, hvorefter underskud fra tidligere indkomstår kan fradrages fuldt ud i den del af årets skattepligtige indkomst, der ikke overstiger 7,5 mio. kr. (i 2010-niveau). Et herefter resterende underskud kan fradrages i 60 pct. af den del af den skattepligtige indkomst, der overstiger grundbeløbet. Se C.D.2.4.5.3 om generel begrænsning af selskabers underskud. 

Grundbeløbet 7,5 mio. kr. (i 2010-niveau) reguleres efter PSL § 20, og udgør i 2016 7.852.500 kr.

Tidligere var adgangen til at fremføre underskud til modregning i senere indkomstår begrænset til en periode på 5 år. Denne tidsbegrænsning blev ophævet i 2002 med virkning for underskud opstået i indkomståret 2002 eller senere.

Digital indberetning af fremførselsberettigede underskud - eller fortabelse af underskud

Ved lov nr. 528 af 28. maj 2014 er der indsat en ny SEL § 35, hvorefter selskaber m.v. forpligtes til at engangsregistrere fremførselsberettigede underskud og gennemførte skattefri omstruktureringer af betydning for underskudsanvendelsen til SKATs underskudsregister. Manglende indberetning medfører, at underskud fortabes. Reglerne blev justeret ved lov nr. 540 af 29. april 2015 og manglende indberetning indebærer herefter ikke længere, at underskuddet fortabes. I stedet pålægges et tillæg.

Skattepligtige selskaber m.v. skal for hvert af indkomstårene 2002 til og med det seneste indkomstår, der udløber inden indberetningstidspunktet, foretage digital indberetning til SKAT af resterende fremførselsberettigede underskud efter SEL § 12 og FBL § 3, stk. 2. For sambeskattede selskaber påhviler indberetningspligten administrationsselskabet. Der betales et tillæg på 5.000 kr., hvis indberetningen ikke foretages rettidigt. Tillægget tilfalder staten.

Skattefri omstruktureringer omfattet af fusionsskatteloven, der har betydning for underskudsanvendelsen, og som er gennemført inden indberetningstidspunktet, skal tillige indberettes digitalt.

Er periodiseringen af underskuddene uden betydning for underskudsanvendelsen, kan skatteministeren dispensere fra pligten til at indberette underskud for hvert af indkomstårene 2002 til og med det seneste indkomstår, der udløber inden indberetningstidspunktet.

Skatteministeren fastsætter regler om, at fritage visse konkrete selskabstyper m.v. for pligten til at engangsregistrere underskud. Skatteministeren fastsætter desuden regler om, at SKAT, hvis der foreligger særlige omstændigheder, kan se bort fra en fristoverskridelse, herunder fritage for betaling af tillægget på 5.000 kr.

Ved bekendtgørelse nr. 1037 af 26. september 2014, Bekendtgørelse om registrering af underskud m.v., som trådte i kraft den 1. oktober 2014, og senere ændring ved bekendtgørelse nr. 679 af 6. maj 2015, er det fastsat i bekendtgørelsens § 1, stk. 1, at skattepligtige selskaber m.v. skal, jf. SEL § 35, stk. 1 og 2, i perioden fra og med den 1. oktober 2014 til og med den 1. september 2015 til SKAT indberette følgende oplysninger:

Indberetningen skal indeholde en specifikation af restunderskuddet for indkomstårene 2002-2013 for hvert selskab fordelt på indkomstår og/eller delperiode. Se bekendtgørelsens § 1, stk. 1 og 2.

For skattefrie omstruktureringer, der er vedtaget indtil indberetningstidspunktet, og som har betydning for anvendelsen af de indberettede underskud, skal indberetningen indeholde følgende specifikationer. Se bekendtgørelsens § 1, stk. 3:

 1. Hvilken type skattefri omstrukturering, der er gennemført,
 2. den skattemæssige virkningsdato for den skattefri omstrukturering,
 3. hvilke selskaber m.v., der er henholdsvis indskydende og modtagende,
 4. restunderskud, som enten er opgjort i kr. eller angivet i procent, der er overført fra det indskydende selskab til det modtagende selskab, og
 5. hvilke sambeskattede datterselskaber, der overgår fra det eller de indskydende selskaber til det eller de modtagende selskaber i forbindelse med den skattefri omstrukturering.

Administrationsselskabet skal indberette restunderskud for de selskaber m.v., som var omfattet af sambeskatningskredsen pr. 1. oktober 2014.

Selskaber m.v., som nævnt i kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4, er undtaget fra indberetning efter bekendtgørelsens § 1, stk. 1, medmindre selskabet m.v. pr. 1. oktober 2014 indgår i en sambeskatning efter selskabsskatteloven med selskaber m.v. omfattet af stk. 1.

De i bekendtgørelsen krævede oplysninger skal indberettes digitalt ved brug af TastSelv Selskabsskat. Se SKATs hjemmeside, SKAT.dk, TastSelv Selskabsskat.

I "Vejledning til engangsindberetning" på SKAT.dk under TastSelv Selskabsskat er der en række eksempler på situationer, hvor omstrukturering har betydning for underskudsanvendelsen, og derfor skal indberettes.

Efter bekendtgørelsens § 3, kan SKAT, hvis der foreligger særlige omstændigheder, se bort fra en overskridelse af fristen for indberetningen.

Selskaber i sambeskatning

For selskaber, der indgår i en sambeskatning, opgøres der en sambeskatningsindkomst, der består af summen af den skattepligtige indkomst for hvert selskab omfattet af sambeskatningen.

Den skattepligtige indkomst i selskaberne opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler med de undtagelser, der gælder for sambeskattede selskaber.

Sambeskatningsindkomsten opgøres efter, at der i hvert enkelt selskab er foretaget modregning af fremførselsberettigede underskud, der vedrører tidligere indkomstår.

Fremførsel af underskud i en sambeskatning sker i denne rækkefølge:

 1. Særunderskud. Underskud i et selskab fra perioder inden sambeskatningen kan kun modregnes i overskud i det pågældende selskab.
 2. Egne underskud fra tidligere år i den aktuelle sambeskatning.
 3. Fordeling af årets underskud i sambeskatning. Ved negativ sambeskatningsindkomst fordeles underskuddet forholdsmæssigt mellem de underskudsgivende selskaber og fremføres hos det pågældende selskab til modregning for efterfølgende indkomstår.
 4. Andre selskabers underskud fra tidligere år i sambeskatning.

Se SEL § 31, stk. 2.

Adgangen for selskaber mv. til at fremføre underskud til modregning i efterfølgende års indkomst er underkastet en række begrænsninger. Se SEL §§ 12, stk. 2 og 12 A-D.

Se også

Se også afsnit C.D.2.4.5.2 og C.D.2.4.5.3 om begrænsninger i adgangen til underskudsfremførsel.