Gevinst og tab på kontrakter (terminskontrakter mv.), som har til formål at sikre driftsindtægter og driftsudgifter omfattet af tonnageskatteordningen, henføres til den indkomst, som kontrakterne skal sikre. Se TSL § 12, stk. 2.

Hvis et rederi således eksempelvis indgår en kontrakt, hvorefter man mod en præmiebetaling sikrer sig mod faldende fragtrater i en given situation, vil det beløb, der vil komme til udbetaling til rederiet i tilfælde af faldende fragtrater, skulle henføres til den tonnagebeskattede del af virksomheden.

Det er kun kontrakter vedrørende driftsindtægter og driftsudgifter, der er omfattet af bestemmelsen.