Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om finansielle indtægter og udgifter.

Afsnittet indeholder:

  • Introduktion
  • Rentefradragsbegrænsning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Introduktion

Det er kun indkomster fra rederi- og operatørvirksomhed, der kan omfattes tonnagebeskatning. Se TSL § 9 om rederier og TSL § 21 a, stk. 4, om operatørselskaber.

Nettofinansudgifter efter eventuel fradragsbeskæring i SEL §§ 11 B og 11 C og nettofinansindtægter skal beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler. Gevinst og tab på kontrakter (terminskontrakter m.v.), som tjener til sikring af driftsindtægter og driftsudgifter omfattet af TSL § 10, henføres til den indkomst, som er sikret. Se TSL § 12.

Se også

Se afsnit C.D.8.8.5.4 om gevinst og tab på kontrakter.

Rentefradragsbegrænsning

Nettofinansudgifter efter eventuel fradragsbeskæring i SEL §§ 11 B og 11 C og nettofinansindtægter skal beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler. Se TSL § 12.

Efter SEL §§ 11 B og 11 C gælder der særlige regler for opgørelse af fradragsbeskæring i relation til selskaber, der beskattes efter reglerne i tonnageskatteloven. Bl.a. i relation til opgørelse af grundbeløb, jf. SEL § 11 B, stk. 3 og SEL § 11 C, stk. 2.

Se nærmere i afsnit C.D.2.4.4.2 og C.D.2.4.4.3

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2007.170.LSR

Landsskatteretten fandt, at investering i aktier ikke var tilknyttet tonnagebeskattet virksomhed.

SKM2011.119.LSR

Landskatteretten fandt, at aktier ikke var tilknyttet tonnagebeskattet virksomhed.

Se SKM2011.336.SKAT om genoptagelse.