I følge FBL § 6, skal skattefrie indtægter omfattet af FBL § 3, stk. 2 og FBL § 10 anses for uddelt eller hensat før nogen del af den skattepligtige indkomst. Dette indebærer, at fonde mv. og foreninger ved indkomstopgørelsen kun kan foretage fradrag for uddelinger og hensættelser efter FBL §§ 4 og 5, i det omfang disse uddelinger mv. tilsammen overstiger de nævnte skattefritagne indtægtsarter.

For arbejdsmarkedssammenslutninger, der er omfattet af FBL § 1, stk. 1, nr. 3, gælder en tilsvarende prioriteringsregel for så vidt angår indtægter, der ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst efter FBL § 8, stk. 3 eller § 10. Se FBL § 9, stk. 2, der henviser til FBL § 6.

Denne prioriteringsregel omfatter kun indtægter, der ikke medregnes til den skattepligtige indkomst efter FBL § 3, stk. 2, FBL § 8, stk. 3, og FBL § 10.

Skattefri avancer mv., gaver, der ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter FBL § 3, stk. 3 og ikke-erhvervsmæssige kontingenter mv., der tilfalder arbejdsmarkedssammenslutninger, er ikke omfattet af prioriteringsreglen og skal derfor ikke anses for uddelt før nogen anden del af indkomsten. Det er desuden kun fradrag efter FBL §§ 4 og 5, der skal reduceres med de nævnte skattefri indtægter. Fradrag for driftsomkostninger og fremført underskud skal derimod ikke reduceres.

Medfører prioriteringsreglen, at der ikke er fradragsret for en hensættelse efter FBL § 4, stk. 3, eller er fradraget begrænset, skal der ikke foretages efterbeskatning af denne del af hensættelsen. Se FBL § 4, stk. 5, sidste pkt.

Der skal tages højde for prioriteringsreglen ved opgørelse af et fradragsberettiget nettokurstab efter FBL § 3, stk. 2, 4. pkt. Se eksempelvis TfS 1992, 409 DEP, hvor departementet udtalte, at efter FBL § 3, stk. 2, 4. pkt., kan fonde fremføre et fradragsberettiget nettokurstab. Det er en betingelse, at indkomsten, efter at der er foretaget fradrag efter FBL § 4 for uddelinger og hensættelser, udviser underskud, og at underskuddet helt eller delvis kommer fra det fradragsberettigede nettokurstab. Der skal ved opgørelsen af underskuddet efter FBL § 3, stk. 2, 4. pkt., foretages fradrag for de nævnte uddelinger og hensættelser reduceret med bundfradraget og med eventuelle skattefri udbytteindtægter. De skattefri indtægter må primært anses for medgået til uddelinger og hensættelser.

Se også

Se afsnit C.D.9.6.5 om opgørelse af underskud, der kan fremføres.