Indhold

Dette afsnit beskriver, at momspligten ved indførsel af varer fra steder uden for EU indtræder på fortoldningstidspunktet. Se ML § 26.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Regel
 • Eksempler
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Lovgrundlag

ML § 26 har følgende ordlyd:

"Afgiftspligten indtræder på tidspunktet for varens indførsel (fortoldningstidspunktet). Såfremt varen befinder sig under en af de i § 12, stk. 2, nævnte ordninger m.v., indtræder afgiftspligten dog først, når varen ikke længere er omfattet af ordningen."

Momssystemdirektivets artikel 70 har følgende ordlyd:

"Afgiftspligten indtræder og afgiften forfalder på det tidspunkt, hvor varer indføres."

Momssystemdirektivets artikel 71 har følgende ordlyd:

"Stk.1. Henføres varer straks ved ankomsten til Fællesskabet under en af de i artikel 156, 276 og 277 omhandlede ordninger eller procedurer eller under en ordning vedrørende fuldstændig fritagelse for importafgifter ved midlertidig indførsel eller vedrørende ekstern forsendelse, vil afgiftspligten først indtræde og afgiften først forfalde på det tidspunkt, hvor varerne ophører med at være dækket af disse ordninger eller procedurer.

Skal der for de indførte varer svares told, landbrugsimportafgifter eller afgifter med tilsvarende virkning, der er fastsat som led i en fælles politik, vil afgiftspligten imidlertid indtræde og afgiften forfalde på det tidspunkt, hvor afgiftspligten indtræder for de pågældende afgifter, og hvor disse forfalder.

Stk.2. Skal der for de indførte varer ikke svares nogen af de afgifter, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, anvender medlemsstaterne de gældende toldbestemmelser ved fastlæggelse af afgiftspligtens indtræden og afgiftens forfald."

Momssystemdirektivets artikel 156, stk. 1, litra a-c har følgende ordlyd:

"1. Medlemsstaterne kan fritage følgende transaktioner:

 1. levering af varer, der er bestemt til at skulle toldbehandles og i givet fald opbevares midlertidigt
 2. levering af varer, der er bestemt til at skulle anbringes i en frizone eller på et frilager
 3. levering af varer, der er bestemt til at skulle henføres under en toldoplagsprocedure eller en procedure for aktiv forædling"

Regel

Ved indførsel af varer fra steder uden for EU indtræder momspligten på tidspunktet for varens indførsel (fortoldningstidspunktet). Tidspunktet for varens indførsel afgøres altså efter toldlovens bestemmelser 

Hvis varen befinder sig under en af de ordninger m.v., der er nævnt i ML § 12, stk. 2 (dvs. en ordning vedrørende fællesskabsforsendelse, aktiv forædling, midlertidig indførsel m.v., hvor der indrømmes fuldstændig toldfritagelse ved indførslen, eller varen oplægges i Københavns Frihavn eller på frilager), så indtræder momspligten først, når varen ophører med at være omfattet af en af disse ordninger. Momspligten indtræder altså først, når fortoldningen finder sted. Se bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994.

Se også

Se også:

 • Afsnit D.A.4.9 om momspligten ved indførse 
 • Afsnit D.A.10.3.3 om varer, der på tidspunktet for en udvidelse af EU befinder sig under en af de særlige ordninger.

Eksempler

Der er flere eksempler fra retspraksis om indførsel efter ML § 26: 

 1. Fortoldningstidspunktet
 2. Varer som beslaglægges.

 Ad a) Fortoldningstidspunktet

Fortoldningen (og ikke godsregistreringen) er afgørende for, hvornår der er pligt til at betale importmoms. Se TfS1995, 482HD.

Godsregistreringssystemet er i øvrigt sidenhen afskaffet og erstattet af

"Midlertidig oplæggelse".

Ad b) Varer som beslaglægges

Varer, som beslaglægges af SKAT ved indførsel til EU, og samtidig eller senere destrueres af myndighederne, uden at de har været ude af myndighedernes besiddelse, skal ikke anses for at være blevet indført til EU. Momspligten er derfor ikke indtrådt for disse varers vedkommende.

Dog gælder det, at for varer, som beslaglægges af myndighederne efter deres ikke-forskriftsmæssige indførsel (dvs. efter at varerne har forladt den zone, hvor det første toldsted inden for EU's toldområde er beliggende, og som samtidig eller senere destrueres af de nævnte myndigheder, uden at de har været ude af myndighedernes besiddelse), så er momspligten indtrådt, selv om varerne senere henføres til en toldoplagsprocedure.

Se sag C-230/08, Dansk Transport og Logistik.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-230/08, Dansk Transport og Logistik Varer, som beslaglægges af de lokale told- og skattemyndigheder ved indførsel til EU, og som samtidig eller senere destrueres af myndighederne, uden at de har været ude af myndighedernes besiddelse, skal ikke anses for at være blevet indført til EU. Momspligten er derfor ikke indtrådt for disse varers vedkommende.

Hvad angår varer, som beslaglægges af myndighederne efter deres ikke-forskriftsmæssige indførsel (dvs. efter at varerne har forladt den zone, hvor det første toldsted inden for EU's toldområde er beliggende, og som samtidig eller senere destrueres af de nævnte myndigheder, uden at de har været ude af myndighedernes besiddelse), er momspligten dog indtrådt, selv om varerne senere henføres til en toldoplagsprocedure.

 

Højesteretsdomme

TfS1995, 482 HD Importmoms af varepartier, der ved godsregistreringen var dokumenteret indført i samme periode, måtte ikke medregnes til købsmomsen. Kun importmoms, som enten var betalt, eller for hvilken betalingsforpligtelsen var opstået i momsperioden, måtte indgå i momstilsvaret. Siden ændringen af toldloven i 1974 har fortoldningen og ikke godsregistreringen været afgørende for indtrædelsen af pligten til at betale importmoms. TfS1995, 482 HD erstatter TfS1993, 443ØLD.