Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de generelle kriterier for at udbyde spil i Danmark. Det er disse kriterier som afgør, om det er muligt for en person eller udbyder at opnå eller opretholde en tilladelse til at udbyde spil. De generelle kriterier for at udbyde spil skal holdes adskilt fra de vilkår, som henholdsvis gælder generelt og som kan fastsættes specifikt af Spillemyndigheden.

Afsnittet indeholder:

 • Generelt om hovedreglen i SPILL § 25, stk. 1
 • Generelt om undtagelserne til hovedreglen i SPILL § 25, stk. 1
 • Beskrivelse af kriterierne i SPILL §§ 26-30
 • Spillemyndighedens vurdering af om kriterier for at udbyde spil.

Se også

Se også:

 • Afsnit J.A.2.2 om de særlige kriterier for at udbyde spil i Danmark, som gælder for den enkelte spiltype ud over de generelle kriterier
 • Afsnit J.A.3 om hvilke vilkår Spillemyndigheden kan stille i forbindelse med, at Spillemyndigheden giver tilladelse til at udbyde spil i Danmark.

Generelt om hovedreglen i SPILL § 25, stk. 1

Både fysiske og juridiske personer kan få en tilladelse til at udbyde spil i Danmark. For hovedreglen se SPILL § 25, stk. 1.

Overblik over liberaliserede og ikke-liberaliserede spil

Ikke-liberaliserede spil

Liberaliserede spil

Spil, som kun udvalgte selskaber har mulighed for at udbyde.

Spil, der kan udbydes af alle, som opfylder de kriterier, der fremgår af loven eller bekendtgørelser, og som desuden opfylder vilkår fastsat af Spillemyndigheden.

Type af spil

§ i SPILL

Type af spil

§ i SPILL

Lotteri

§§ 6-7

Almennyttigt lotteri

§ 10

Væddemål (uden faste odds) på heste- og hundevæddeløb

§ 12

Væddemål (ikke på heste- og hundevæddeløb)

§ 11

Klasselotteri

§ 8

Lokale puljevæddemål (cykelløb på bane, hestevæddeløb, hundevæddeløb på væddeløbsbane og due-kapflyvning)

§ 13 og § 25, stk. 2

Landbaserede kasinoer

§§ 14-17

Onlinekasinoer

§ 18

Gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer

§§ 19-23

Se også

Se også:

 • Afsnit J.A.1 Indledning om hvilke spil der er omfattet af spilleloven og kravet om tilladelse fra Spillemyndigheden til at udbyde spil i Danmark.

Generelt om undtagelserne til hovedreglen i SPILL § 25, stk. 1

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de tre undtagelser, der gælder til hovedreglen om at alle fysiske og juridiske personer kan søge en tilladelse til at udbyde spil i Danmark (SPILL § 25, stk. 1).

Undtagelse nr. 1

Som en første undtagelse til hovedreglen i SPILL § 25, stk. 1, gælder der særlige krav til de ansøgere, der ønsker at udbyde:

Type af spil:

Se reglen i:

Almennyttigt lotteri

SPILL § 10

Lokale puljevæddemål på cykelløb på bane

SPILL § 13 og § 25, stk. 2

Lokale puljevæddemål på hestevæddeløb

SPILL § 13 og § 25, stk. 2

Lokale puljevæddemål på hundevæddeløb på væddeløbsbane

SPILL § 13 og § 25, stk. 2

Lokale puljevæddemål på kapflyvning med duer

SPILL § 13 og § 25, stk. 2

Gevinstgivende spilleautomater

SPILL §§ 19-23

Undtagelse nr. 2

Som en anden undtagelse til hovedreglen i SPILL § 25, stk. 1, er der i loven fastsat såkaldte "kriterier" for at udbyde spil. Der gælder såvel generelle som særlige kriterier for at udbyde spil i Danmark. De generelle kriterier gælder for alle typer af spil, medens de særlige kriterier knytter sig til specifikke former for spil, eksempelvis gevinstgivende spilleautomater.

Se reglerne om generelle kriterier for at udbyde spil i SPILL §§ 26-30.

Undtagelse nr. 3

Spillemyndigheden kan fastsætte  generelle eller specifikke vilkår, for udbuddet af spil ved udstedelse af tilladelse. Vilkår skal holdes adskilt fra begrebet "kriterier".

Spillemyndighedens mulighed for at fastsætte vilkår kan findes i SPILL § 32.

Overblik over"kriterier" og "vilkår" i spilleloven

 

Kriterier for at udbyde spil

Vilkår for tilladelser til at udbyde spil

Afgrænsning af de personer, der kan ansøge om en tilladelse til at udbyde spil.

Spillemyndighedens vilkår i forbindelse med udstedelse af en tilladelse. Vilkårene skal grundlæggende sikre, at udbuddet af spil sker i overensstemmelse med lovens bestemmelser.

Generelle kriterier

Særlige kriterier

Generelle vilkår

Specifikke vilkår

Gælder generelt for alle typer af spil

Se §§ 26-30

Gælder specifikt for den enkelte spiltype

Se §§ 13-23 og § 31

Gælder for en kategori af tilladelser, og vil som hovedregel blive fastsat i bekendtgørelse til loven

Se:

BEK nr. 65/2012 om landbaserede væddemål

BEK nr. 66/2012 om online væddemål

BEK nr. 67/2012 om onlinekasino

BEK nr. 1301/2011 om almennyttige lotterier

BEK nr. 1302 /2011 om gevinstgivende spilleautomater

BEK nr. 1303/2011 om landbaserede kasinoer

Vilkår, der knytter sig specifikt til den enkelte tilladelse.

Afhænger af Spillemyndighedens konkrete vurdering.

Se også

Se også:

 • Afsnit J.A.2.2 om de særlige kriterier for at udbyde spil i Danmark, som gælder for den enkelte spiltype ud over de generelle kriterier.
 • Afsnit J.A.3om, hvilke vilkår Spillemyndigheden kan stille i forbindelse med, at Spillemyndigheden giver tilladelse til at udbyde spil i Danmark.

Beskrivelse af kriterierne i SPILL §§ 26-30

En ansøger skal opfylde en række generelle kriterier for at få en tilladelse til at udbyde og arrangere spil i Danmark.

Se også

Se også:

 •  Afsnit J.A.2.2 om de særlige kriterier for at udbyde spil i Danmark, som gælder for den enkelte spiltype ud over de generelle kriterier.

 • Afsnit J.A.3 om hvilke vilkår Spillemyndigheden kan stille i forbindelse med, at Spillemyndigheden giver tilladelse til at udbyde spil.

De generelle kriterier i henhold til spilleloven

Kriterierne, som er opstillet i skemaform nedenfor, gælder for alle typer af spil, og findes i SPILL §§ 26-30.

Generelt kriterium

Hvem skal opfylde kravet?

Ansøger skal være fyldt 21 år.

Når der er tale om en juridisk person, skal både direktøren og bestyrelsesmedlemmerne* opfylde dette krav.

Hvis ansøger har en repræsentant, skal denne også opfylde dette krav.

Ansøger må ikke være under værgemål eller samværgemål i Danmark.

Når der er tale om en juridisk person, skal både direktøren og bestyrelsesmedlemmerne opfylde dette krav.

Hvis ansøger har en repræsentant, skal denne også opfylde dette krav.

Ansøger må ikke have indgivet begæring om rekonstruktion, konkurs, gældssanering eller være under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.

Når der er tale om en juridisk person, skal både den juridiske person i sig selv, direktøren og bestyrelsesmedlemmerne opfylde dette krav.

Hvis ansøger har en repræsentant, skal denne også opfylde dette krav.

Ansøger må ikke være dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil.

Se nærmere om Spillemyndighedens vurdering af dette generelle kriterium i afsnittet nedenfor

Når der er tale om en juridisk person, skal både den juridiske person i sig selv, direktøren og bestyrelsesmedlemmerne opfylde dette krav.

Hvis ansøger har en repræsentant, skal denne også opfylde dette krav.

Ansøger må ikke have forfalden gæld til det offentlige.

Se nærmere om Spillemyndighedens vurdering af dette generelle kriterium i afsnittet nedenfor.

Når der er tale om en juridisk person, skal både den juridiske person i sig selv, direktøren og bestyrelsesmedlemmerne opfylde dette krav.

Hvis ansøger har en repræsentant, skal denne også opfylde dette krav.

Ansøger skal have bopæl/være etableret i Danmark eller et andet EU- eller EØS-land.

Hvis dette ikke er tilfældet, skal ansøger udpege en repræsentant, som godkendes af Spillemyndigheden**.

Når der er tale om en juridisk person, skal denne være etableret i Danmark eller i et andet EU-/EØS-land.

Tilladelse til udbud og arrangering af spil kan kun gives til ansøgere, der må antages at kunne udøve virksomhed med spil på økonomisk og faglig forsvarlig vis.

Se nærmere om Spillemyndighedens vurdering af dette generelle kriterium i afsnittet nedenfor.

 

* Indtræder der et nyt medlem, skal dette anmeldes til Spillemyndigheden inden 14 dage.

 

** Repræsentanten skal godkendes af Spillemyndigheden. Hvis repræsentanten er en person, skal denne have bopæl her i landet, og hvis repræsentanten er et selskab mv. (juridisk person), skal denne være etableret her i landet. Repræsentanten skal være bemyndiget til at repræsentere tilladelsesindehaveren over for myndighederne samt under søgsmål og i forbindelse med eventuelle straffesager.

 

Spillemyndighedens vurdering af de grundlæggende kriterier for at udbyde spil

Spillemyndigheden vil vurdere om de grundlæggende kriterier er opfyldt i forhold til SPILL §§ 26-30.

Strafbare forhold

Spillemyndigheden skal vurdere, om domme for overtrædelser af love mv. medfører en høj grad af sandsynlighed for, at ansøger vil misbruge adgangen til at arbejde med spil til at begå andre overtrædelser. Alle domme kan være relevante i denne forbindelse. Der vil dog altid blive taget hensyn til typen af overtrædelse, hvornår overtrædelsen er sket i forhold til ansøgningstidspunktet, og om der er tale om gentagelser eller systematiske overtrædelser.

Særligt vil overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen have betydning ved Spillemyndighedens vurdering af ansøger. Se bemærkninger til SPILL § 26.

Bemærk

Vedtagelse af bøder, der fremgår af straffeattesten sidestilles også med "domme" i relation til Spillemyndighedens vurdering under SPILL § 26, stk. 1, nr. 4.

Forfalden gæld til det offentlige

Der er ikke tale om forfalden gæld til det offentlige, hvis:

 • der er stillet sikkerhed for gælden, 
 • der er indgået afbetalingsordning,
 • fordringen ikke er oversendt til restanceinddrivelsesmyndigheden, eller
 • fordringen bestrides og restanceinddrivelsesmyndigheden har tillagt denne bestridelse opsættende virkning.

Udøvelse af spilvirksomhed på økonomisk og faglig forsvarlig vis

Det forudsættes at spilvirksomhed udøves på en økonomisk og fagligt forsvarlig måde. Se SPILL § 29, stk. 1.

Økonomisk forsvarlig drift

Det fremgår af SPILL § 29, at erhverv med spil skal  udbydes på en økonomisk forsvarlig måde. De oplysningskrav, der stilles er afhængig af omsætningen og udbredelsen af spillet. Fx kan undersøgelsen af en ansøger til et almennyttigt lotteri være begrænset til ganske få oplysninger Omvendt vil en undersøgelse af en ansøger om tilladelse til udbud af væddemål og/eller onlinekasino vil kræve en større mængde økonomiske oplysninger om både ansøgeren og eventuelt om personer eller virksomheder, der ejer ansøgeren.

I mange tilfælde er det betydelige beløb, som spilvirksomheder håndterer, hvorfor de i et vist omfang kan sammenlignes med finansielle virksomheder. Det betyder, at mange af de oplysninger, som kræves, og de standarder, der ligger til grund for Spillemyndighedens vurdering af kravets opfyldelse,  kan ligne de krav og standarder, som ligger til grund for Finanstilsynets vurdering af finansielle virksomheder.

Faglig forsvarlig drift

Det fremgår af SPILL § 29, at erhverv med spil skal være tilrettelagt på en faglig forsvarlig måde. Det er et krav, at tilladelsesindehaveren selv eller ansatte i virksomheden har den nødvendige erfaring, uddannelse og kunnen til at varetage erhvervet forsvarligt.

Tilsvarende krav om forsvarlig udøvelse af et erhverv kendes fra fx lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv., vagtvirksomhedsloven og inkassoloven.

Det vil også indgå i vurderingen om de nøglepersoner ansat i virksomheden er straffet eller har udvist en adfærd, som gør det nærliggende at antage, at de vil misbruge adgangen til erhvervet. Kravet omfatter også personer, som kan udøve bestemmende indflydelse på en konkret nøgleperson. Der vil typisk være tale om en ægtefælle eller samlever, men er ikke begrænset hertil. Se SPILL § 29, stk. 2.

Som tilfældet er med vurderingen af ansøger eller tilladelsesindehavers evne til at drive sin virksomhed økonomisk forsvarligt, vil undersøgelsen af den faglige forsvarlige drift, afstemmes efter typen og omfanget af spillet.