Indhold

Afsnittet handler om afgift af almennyttige lotterier.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvem er afgiftspligtig?
  • Afgiftens størrelse og beregning
  • Afgiftsperiode
  • Registrering, angivelse og betaling
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit E.A.9.14 for bestemmelser om regnskab og kontrol.

►Bemærk

Beregningsmetoden og satsen for afgift af kontante gevinster ændres med virkning for gevinster, der er vundet fra og med 1. februar 2016. Det fremgår af lov nr. 1574 af 15. december 2015, § 2. Se også nyhedsbrev af 9. december 2015. Ændringen medfører, at satsen og beregningsmetoden for kontante gevinster og varegevinster bliver ens.◄

Regel

Indehavere af en tilladelse til udbud af almennyttige lotterier efter § 10, stk. 1, i lov om spil, og den, som uden tilladelse udbyder almennyttige lotterier efter regler fastsat i medfør af § 10, stk. 2, i lov om spil, skal betale følgende afgift:

1) 15 pct. af kontante gevinster, beregnet af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr.

2) 17,5 pct. af andre gevinster, beregnet af den del af gevinstens værdi, der overstiger 200 kr.

►Fra 1. februar 2016 skal udbydere af almennyttige lotterier udbudt efter § 10 i lov om spil betale en gevinstafgift på 17,5 pct. beregnet af den del af gevinstens værdi eller gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr.◄

Se SPILAL § 5.

Hvem er afgiftspligtig?

Det er Spillemyndigheden, der giver tilladelse til at afholde almennyttigt lotteri. Se SPILL § 10.

Mindre almennyttige lotterier vil kunne afholdes uden tilladelse fra Spillemyndigheden. Se SPILL § 10, stk. 2. Mindre almennyttige lotterier er fx bankospil, afholdt af foreninger, hvor kun foreningens medlemmer og disses pårørende må deltage. De nærmere regler for afholdelse af lotteri uden tilladelse findes i Spillemyndighedens bekendtgørelse om almennyttige lotterier.

Selv om et lotteri ikke kræver tilladelse fra Spillemyndigheden, skal det i visse tilfælde anmeldes til denne myndighed, og der skal ske registrering hos SKAT for afgifterne.

Almennyttige lotterier må kun afholdes til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål, fx

  • sygdomsbekæmpelse
  • nødhjælp
  • socialt arbejde
  • sports- eller spejderklubber for børn og unge mv.

Almennyttige lotterier må ikke afholdes til fordel for politiske formål. Almennyttige lotterier er bingospil, tombolaer mv., afholdt af almennyttige foreninger, institutioner mv. Det er Spillemyndigheden der afgør, hvilke foreninger og formål, der må anses for almennyttige efter SPILL.

Den, som udbyder et almennyttigt lotteri, skal angive og betale afgift heraf.

Det tidligere krav om, at den, der afholder et almennyttigt lotteri skal være hjemmehørende i Danmark, er afskaffet den 1. januar 2012. Det er derfor muligt for andre end danske foreninger at afholde almennyttige lotterier.

Se også

Spillemyndighedens hjemmeside www.spillemyndigheden.dk, hvor reglerne om tilladelser mv. kan findes. 

Afgiftens størrelse og beregning

Af kontante gevinster vundet i almennyttigt lotteri skal der betales en afgift på 15 pct. af det gevinstbeløb, der overstiger 200 kr. Afgiften skal fratrækkes i gevinstbeløbet, inden det udbetales til vinderen. Er gevinsten en vare, skal der i stedet betales en afgift på 17,5 pct. af den del af varens handelsværdi, der overstiger 200 kr. Se SPILAL § 5 og § 26, stk. 3. Et gavekort anses som en varegevinst.

►Fra 1. februar 2016 beregnes afgiften ens for vare- og kontantgevinster. Afgiften er 17,5 pct. beregnet af den del af gevinstens værdi eller det udbetalte gevinstbeløb, der overstiger 200 kr., jf. SPILAL § 5, og § 26, stk. 3. Der skal således ikke længere fratrækkes afgift, inden kontante gevinstbeløb bliver udbetalt til vinderen.◄

Der kan ikke opnås fritagelse for betaling af afgift, selvom der er tale om et velgørende formål.

Bemærk

Når der skal betales gevinstafgift af en gevinst/præmie er gevinsten/præmien indkomstskattefri for vinderen. Se SPILAL § 1, stk. 3. Se også afsnit E.A.9.1 om baggrund og generel regel.

Eksempler på beregning af afgiften

Eksempel 1 ►(gældende frem til 1. februar 2016)◄

Der er vundet en kontant gevinst på 500 kr. Da der ikke skal betales afgift af de første 200 kr., skal der betales afgift af 300 kr. Afgiften (15 pct.) heraf er 45 kr. Der kan udbetales 455 kr. til vinderen.

Eksempel 1 a (gældende fra og med 1. februar 2016)

Der er vundet en kontant gevinst på 500 kr. Da der ikke skal betales afgift af de første 200 kr., skal der betales afgift af 300 kr. Afgiften (17,5 pct.) udgør 52,50 kr. Der udbetales 500 kr. til vinderen.◄

Eksempel 2 ►(gældende frem til 1. februar 2016)◄

Der er udlovet en gevinst til udbetaling på 500 kr. Det vil sige, at vinderen forventer at få udbetalt 500 kr. efter fradrag af gevinstafgiften. Der skal derfor foretages en beregning af, hvad gevinsten skal være før fradrag af afgiften. Der skal ikke betales afgift af de første 200 kr. For at kunne udbetale 500 kr. i gevinst efter afgiftsbetaling, skal bruttogevinsten udgøre 200 kr. + (300/0,85), dvs. 552,94 kr. Afgiften er (552,94 kr. -200 kr.) x15 pct. = 52,94 kr. Der udbetales 500 kr. til vinderen.

Eksempel 3

Der er vundet en varegevinst bestående af en DAB-radio til en handelsværdi af 500 kr. Der skal ikke betales afgift af de første 200 kr. af varens værdi. Afgiften af varegevinsten (17,5 pct.) udgør 300/100 x 17,5, dvs. 52,50 kr.

I eksempel 3 vil det give samme resultat, hvis gevinsten var et gavekort.

Hvis afgiftsbeløbet ikke bliver et helt kronebeløb, nedrundes afgiftsbeløbet, før fradraget i gevinsten så spilleren kan få udbetalt sin gevinst i et helt kronebeløb. Se SPILAL § 26, stk. 1. ►Denne regel gælder ikke for almennyttige lotterier fra 1. februar 2016, idet afgiften da ikke længere skal fradrages i kontante gevinster.◄

Der skal betales afgift af alle gevinstbeløb over 200 kr. uanset om gevinsten afhentes eller ej. Dog er gevinster på usolgte lodder afgiftsfri, og skal derfor ikke medtages på afgiftsanmeldelsen. Se SPILAL § 26, stk. 4. Det er en betingelse for afgiftsfriheden, at tilladelsesindehaveren kan dokumentere, at gevinsterne er faldet på ikke solgte lodder. Dokumentationen kan fx bestå af de usolgte lodder samt gevinstlister. Se også afsnit E.A.9.14 om regnskab og kontrol og A.B.3.5.3 om regnskab.

Der skal heller ikke betales afgift af uafhentede lotterigevinster, hvis de efterfølgende bruges igen som gevinster i tilsvarende lotterispil. Se SPILAL § 26, stk. 4.

Afgiften af varegevinster beregnes på grundlag af gevinstens handelsværdi ved salg til forbrugere. Det er derfor ikke anskaffelsesbeløbet, der skal lægges til grund. Se SPILAL § 26, stk. 3.

Hvis en dansk forening holder et almennyttigt lotteri i udlandet, er det skatte- og afgiftsreglerne i det pågældende land, der er gældende. Vinder en dansk skattepligtig i et lotteri afholdt i udlandet, skal der eventuelt betales indkomstskat af gevinsten. Se afsnit E.A.9.16.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden er som udgangspunkt varigheden af det enkelte lotteri. Se SPILAL § 24. Det betyder, at afgiften skal betales, når spillet er afsluttet.

Den, der afholder almennyttigt lotteri, kan i stedet for at have det enkelte lotteri som afgiftsperiode vælge måneden som afgiftsperiode. Det betyder, at der ved månedens udløb skal angives månedens samlede spilaktivitet, og afgift heraf skal betales. Har der ikke været afholdt spil i perioden, skal afgiften angives til 0 kr. Se SPILAL § 24, stk. 2.

Registrering, angivelse og betaling

Alle, der har fået tilladelse af Spillemyndigheden til at afholde almennyttigt lotteri og som skal betale afgift, skal anmelde deres virksomhed til registrering. Dette skal ske senest fire uger efter tilladelsen er opnået, og før afholdelse af lotteri påbegyndes. Se SPILAL § 19, stk. 1 og 2.

De, der efter SPILL § 10, stk. 2, kan afholde mindre lotterier uden tilladelse fra Spillemyndigheden, og som skal betale afgift, skal også anmelde sig til registrering, Dette skal ske før afholdelse af lotteriet påbegyndes. Se SPILAL § 19, stk. 3.

Udbydere, der afholder almennyttige lotterier, hvor gevinsternes værdi aldrig overstiger 200 kr., skal ikke registreres, da der ikke skal betales afgift af disse gevinster. Se SPILAL § 5.

Registrering skal ske ved brug af blanket 29.063, som kan findes på www.virk.dk.

Ændringer i de oplysninger, der er anmeldt til registrering, skal meddeles SKAT senest otte dage efter ændringen.

Registreringen vil ikke skulle fornys, hvis det er under et år siden, at der senest er blevet foretaget angivelse og betaling for afholdt lotteri. Se BEK nr. 1139 af 5. december 2011, § 2.

Angivelse og betaling

Angivelse og indbetaling af afgiften skal ske til SKAT, senest 15 dage efter resultatet af spillet foreligger. Falder den seneste angivelses- og indbetalingsdag på en lørdag, søndag eller helligdag, skal angivelse og indbetaling ske senest førstkommende hverdag. Se SPILAL § 24, stk. 1.

Resultatet af et lotteri foreligger, når vinderlisten er bekendtgjort i dagspressen eller på anden måde offentliggjort. Resultatet foreligger også, når vinderen har fået særlig underretning.

Hvis den, der afholder lotteriet, har valgt måneden som afregningsperiode, skal afgift for spil afholdt i perioden angives og betales senest den 15. i måneden efter. Se SPILAL § 24, stk. 2 og § 21. Selv om der i en afgiftsperiode ikke har været spil, eller der ikke har været gevinster med værdi over 200 kr., skal der foretages angivelse, hvor afgiften angives til 0 kr.

De registrerede virksomheder skal som udgangspunkt tilmelde sig og bruge TastSelv til angivelse og betaling.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKDmedd 1978, 49

En forening, som havde destrueret de ikke solgte lodsedler, måtte betale afgift af samtlige gevinster, fordi sandsynlighedsbevis ikke blev anset for tilstrækkeligt.

SKDmedd 1978, 76

Et landslotteri blev foretaget ved, at alle husstande fik giroindbetalingskort med påtrykt lodnummer. Deltagelse skete ved indbetaling. Lodtrækningen skete blandt numre på alle girokort, også de ikke indbetalte. Arrangøren af lotteriet kunne ikke dokumentere, hvilke af de uafhentede gevinster, som var faldet på usolgte lodder, dvs. på ikke indbetalte girokort. Derfor skulle der betales afgift af alle gevinster.