Indhold

Afsnittet handler om afgift af gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer.

Afsnittet indeholder: 

 • Regel
 • Hvem er afgiftspligtig?
 • Afgiftsperiode
 • Afgiftens størrelse
 • Nedslag i afgiften (kun spillehaller) - ophævet
 • Beregning af afgiften
 • Registrering, angivelse og betaling

Se også

Se også afsnit

 • E.A.9.14 for bestemmelser om regnskab og kontrol.
 • E.A.9.16 for moms- og lønsumsafgift af forhandling/formidling af spil.

Regel

Indehavere af en tilladelse til udbud af spil på spilleautomater med gevinster efter § 19 i lov om spil skal betale en afgift på 41 pct. af bruttospilleindtægten. Se SPILAL § 12, stk. 1.

Ud over afgiften på 41 pct. af bruttospilleindtægten skal der af spilleautomater opstillet i en restauration også betales en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 30.000 kr. Se SPILAL § 12, stk. 2.

Af spilleautomater opstillet i en spillehal skal der ud over afgiften på 41 pct. af bruttospilleindtægten også betales en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 250.000 kr. Beløbet på 250.000 kr. tillægges 3.000 kr. pr. automat for indtil 50 automater og 1.500 kr. pr. automat derudover. Se SPILAL § 12, stk. 3.

Afgiften skal opgøres særskilt for hver enkelt restauration eller spillehal. Se SPILAL § 12, stk. 4.

Bemærk

 • Fra 1. januar 2012 skal der ikke længere betales en særskilt ludomaniafgift. Til gengæld er afgiften på bruttospilleindtægten hævet fra 40 pct. til 41 pct.
 • Gevinstgivende spilleautomater skal udbetale kontantbeløb (penge i dansk møntfod) eller værdibeviser, der kan kræves omvekslet til kontantbeløb. Se SPILL § 21.

Hvem er afgiftspligtig?

Tilladelse til at udbyde spil på gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer gives af Spillemyndigheden. Se SPILL § 19.

Det er indehaveren af tilladelsen, der skal betale afgiften af spillene på de gevinstgivende spilleautomater. Tilladelsesindehaveren skal betale afgiften, uanset om tilladelsen er givet efter reglerne før eller efter 1. januar 2012.

Se også

Spillemyndighedens vejledning om gevinstgivende spilleautomater, der findes på http://www.spillemyndigheden.dk/.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden er kalendermåneden. Se SPILAL § 21.

SKAT kan afkorte afgiftsperioden og betalingsfristen, hvis afgift ikke er betalt rettidigt. Se SPILAL § 21, stk. 2. 

Afgiftens størrelse

Der skal betales en grundafgift på 41 pct. af bruttospilleindtægten (indsats fratrukket gevinster).

Herudover skal der også betales en tillægsafgift på 30 pct. i følgende særlige tilfælde:

a)             Af spilleautomater i restaurationer

b)             Af spilleautomater i en spillehal.

Ad a) Af spilleautomater i restaurationer

Ud over afgiften på 41 pct. af bruttospilleindtægten skal der for spilleautomater, som er opstillet i en restauration, betales en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 30.000 kr.

Ad b) Af spilleautomater i en spillehal

Ud over afgiften på 41 pct. af bruttospilleindtægten skal der for spilleautomater, som er opstillet i en spillehal, betales en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 250.000 kr. For hver spilleautomat, der har været opstillet på spillestedet i afgiftsperioden, øges beløbet på 250.000 kr. med 3.000 kr. pr. automat for indtil 50 automater og 1.500 kr. pr. automat derudover. Det er uden betydning, om der konkret har været spillet på automaten eller ikke.

Eksempler

En spillehal med tilladelse til opstilling af 30 spilleautomater har de første 10 dage af afgiftsperioden kun opstillet 10 automater. Herefter opstilles 15 mere. Tillægget på 3.000 kr. beregnes af alle 25 automater, og udgør derfor 75.000 kr. Tillægsafgiften på 30 pct. skal derfor beregnes af den del af bruttospilleindtægten, der overstiger 325.000 kr.

Samme spillehal har 25 automater opstillet ved afgiftsperiodens start, men efter 25 dage fjernes 5 automater. To af dem har der overhovedet ikke været spillet på. For denne afgiftsperiode beregnes tillægget også af 25 automater, og udgør derfor 75.000 kr. Tillægsafgiften på 30 pct. skal derfor beregnes af den del af bruttospilleindtægten, der overstiger 325.000 kr.

Bemærk

Foretages der udbetalinger til spillere fra spillestedets kassebeholdning, anses disse ikke for at være udbetaling af gevinster, der er udsprunget af spil på spilleautomaterne, og beløbet kan derfor ikke fradrages i beregningen af bruttospilleindtægten.

Nedslag i afgiften (kun spillehaller) - ophævet

►Den hidtidige bestemmelse i SPILAL § 13 om mulighed for nedslag i afgiften ved udlodning fra spillehaller til velgørende formål er ophævet med virkning fra 1. januar 2016. Se om de tidligere gældende regler i Den juridiske vejledning, version 2015-2, afsnit E.A.9.5.

I stedet for udlodning fra spillehaller er der indført en særlig, midlertidig tilskudsordning til velgørende og almennyttige foreninger mv., som tidligere har fået udlodninger fra spillehaller. Tilskudsordningen administreres af SKAT. Se om tilskudsordningen, herunder om betingelserne for at kunne søge tilskud, i afsnit E.A.9.17.◄

Beregning af afgiften

Der skal betales afgift af bruttospilleindtægten, som er forskellen mellem spilindsatser og gevinster udbetalt fra spilleautomaterne.

Markedsføringsomkostninger og øvrige omkostninger, herunder provision til den, der driver spillestedet og udbetaling af penge fra kassebeholdningen til spillerne, fragår ikke i beregningen af bruttospilleindtægten.

Bruttospilleindtægten og afgiften skal opgøres for hvert spillested. Se SPILAL § 12, stk. 4. Inden afgiftsberegningen foretages for en afgiftsperiode, modregnes negativ bruttospilleindtægt fra en spilleautomat i spillestedets øvrige spilleautomaters positive grundlag inden for samme afgiftsperiode. En eventuel negativ bruttospilleindtægt på et spillested kan ikke overføres til modregning i positiv bruttospilleindtægt fra et andet spillested, og kan heller ikke overføres til modregning i en efterfølgende periodes bruttospilleindtægt.

Er afgiftsgrundlaget, dvs. bruttospilleindtægten, for en afgiftsperiode negativt, skal der også ske indberetning af det enkelte spillesteds bruttospilleindtægt, og afgiften skal angives til 0 kr.

SKATs TastSelv løsning for angivelse understøtter den korrekte beregning af afgiften, herunder beregning af tillægsafgiften på 30 pct. og et eventuelt afgiftsnedslag.

Eksempler på beregning af afgiften

Eksempel 1: Afgiftsberegning for gevinstgivende spilleautomater opstillet i restauration                    

Afgiftsgrundlag

(A)

Månedlig bruttospilleindtægt

(Spilleindsats fratrukket gevinster)

40.000 kr.

(B)

Månedlig bruttospilleindtægt over 30.000 kr.

((A) - 30.000 kr.)

10.000 kr.

Afgiftsberegning

(C)

41 pct. af bruttospilleindtægten

(41 pct. af 40.000 kr. (A))

16.400 kr.

(D)

Tillægsafgift = 30 pct. af bruttospilleindtægten over 30.000 kr.

(30 pct. af 10.000 kr. (B))

3.000 kr.

(E)

Samlet afgift (16.400 kr. (C) + 3.000 kr. (D))

19.400 kr.

Eksempel 2: Afgiftsberegning for gevinstgivende spilleautomater opstillet i stationær spillehal med 75 automater

Afgiftsgrundlag

(A)

Månedlig bruttospilleindtægt

450.000 kr.

(B)

Da bruttospilleindtægten er over 250.000 kr. skal der beregnes tillægsafgift. De 250.000 kr. forhøjes dog med 3.000 kr. for hver af de første 50 automater og 1.500 kr. før hver af de sidste 25. automater. De 250.000 kr. forhøjes derfor til 437.500 kr.

(250.000 kr. + 150.000 kr. + 37.500 kr.)

Tillægsafgiften skal herefter beregnes af

((A) - 437.500 kr.).

12.500 kr.

Afgiftsberegning

(C)

41 pct. af bruttospilleindtægten

(41 pct. af 450.000 kr. (A))

184.500 kr.

(D)

30 pct. af bruttospilleindtægten over 437,500 kr.

(30 pct. af 12.500 kr. (B))

3.750 kr.

(E)

Samlet afgift

(184.500 kr. (C) + 3.750 kr. (D))

188.250 kr.

 

Registrering, angivelse og betaling

Alle der har fået tilladelse af Spillemyndigheden til at udbyde spil på gevinstgivende spilleautomater i spillehal eller restauration skal anmelde deres virksomhed til registrering. Dette skal ske senest fire uger efter tilladelsen er opnået og før afholdelse af spil påbegyndes. Se SPILAL § 19, stk. 1 og 2.

Registreringen skal ske ved brug af blanket 29.037, som kan findes på www.virk.dk.

Ændringer i de oplysninger, der er anmeldt til registrering, skal meddeles SKAT senest otte dage efter ændringen.

Det er indehaveren af tilladelse til at udbyde spil på gevinstgivende spilleautomater, der skal angive og betale afgiften.

Angivelse og indbetaling af afgiften skal ske til SKAT senest den 15. i måneden efter udløbet af afgiftsperioden. Se SPILAL § 21.

De registrerede virksomheder skal som udgangspunkt tilmelde sig og bruge TastSelv til angivelse og betaling af afgiften.

Bemærk

Registreringer foretaget efter de regler, som var gældende før 1. januar 2012 opretholdes automatisk også efter 1. januar 2012, og ikrafttræden af lov om afgifter af spil medfører derfor ikke, at der skal foretages en ny registrering.