Indhold

Afsnittet beskriver, hvad momsgrundlaget er ved udtagning af varer og ydelser, som anvendes ved byggeri mv. Se xMLx § 28, stk. 3.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Definition: "Normalværdien"
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

  • Afsnit D.A.21.3.4.4 om byggevirksomhed for egen regning
  • Afsnit D.A.8.1.2.1 om momsgrundlaget ved udtagning til privat brug for indehaver og personale.

Lovgrundlag

xMLx § 28, stk. 3, har følgende ordlyd:

"For varer og ydelser, som en virksomhed anvender ved byggeri m.v., og hvoraf der skal betales afgift efter §§ 6 og 7, er afgiftsgrundlaget normalværdien fastsat som hele det beløb, som en kunde i samme omsætningsled som det, hvori leveringen af varer og ydelser finder sted, under frie konkurrencevilkår skulle have betalt på dette tidspunkt for de pågældende varer eller ydelser til en selvstændig leverandør her i landet. Hvis der ikke kan fastsættes nogen sammenlignelig levering af varer eller ydelser, er afgiftsgrundlaget indkøbs- eller fremstillingsprisen, jf. stk. 1, og den avance, der i almindelighed indgår ved levering af varer og ydelser af den pågældende art. Tilsvarende gælder for varer og ydelser, hvoraf der skal betales afgift ved udtagning efter § 5, stk. 4, når udtagningen sker til andre formål end privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale."

Den bagvedliggende bestemmelse i momssystemdirektivet har følgende ordlyd:

"Artikel 72

I dette direktiv forstås ved »normalværdi« hele det beløb, som en kunde i samme omsætningsled som det, hvori leveringen af varer og ydelser finder sted, under frie konkurrencevilkår skulle have betalt på dette tidspunkt for de pågældende varer eller ydelser til en selvstændig leverandør på den medlemsstats område, hvor transaktionen er afgiftspligtig.

Hvis der ikke kan fastslås nogen sammenlignelig levering af varer og ydelser, forstås der ved normalværdien følgende beløb:

1) når der er tale om varer, et beløb, der ikke ligger under indkøbsprisen for varerne eller for lignende varer eller, hvis der ikke foreligger nogen indkøbspris, ikke under kostprisen og altid til de priser, der konstateres på tidspunktet for transaktionen

2) når der er tale om ydelser, et beløb, der ikke ligger under den afgiftspligtiges udgifter til levering af ydelsen."

Regel

Momsgrundlaget for varer og ydelser, som en virksomhed anvender ved byggeri mv. udført for egen regning, og som der skal betales moms af efter xMLx §§ 6 og 7, er normalværdien. Se xMLx § 28, stk. 3, 1. pkt.

Hvis der ikke kan fastsættes nogen sammenlignelig levering af varer eller ydelser, er momsgrundlaget indkøbs- eller fremstillingsprisen og den avance, der i almindelighed indgår ved levering af varer og ydelser af den pågældende art. Se xMLx § 28, stk. 1, 2. pkt. Se evt. også afsnit D.A.8.1.2.1 om momsgrundlaget ved udtagning af varer og ydelser.

Normalværdien skal også anvendes ved udtagning af varer og ydelser, der skal betales moms af efter xMLx § 5, stk. 4, når udtagningen sker til andre formål end privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale. Se xMLx § 28, stk. 3, 3. pkt.

Definition: "Normalværdien"

Normalværdien udgøres af det beløb, som en kunde i samme omsætningsled som det, hvori leveringen af varer og ydelser finder sted, under frie konkurrencevilkår skulle have betalt for de pågældende varer eller ydelser til en selvstændig leverandør her i landet på tidspunktet for transaktionen.

Se evt. afsnit D.A.8.1.3 om "normalværdien" ved handel mellem interesseforbundne parter.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer      

Skatterådet

SKM2016.114.SR

Skatterådet bekræftede, at Spørger kan anvende markedslejen på den opførte bygning som afgiftsgrundlag i forbindelse med udlejning til en ikke-interesseforbunden tredjemand. Skatterådet bekræftede endvidere, at momsgrundlaget kan fastsættes til normalværdien, jf. definitionen i momssystemdirektivet, hvilket også er tilfældet, når modværdien er højere end egenfinansieringen, men dog lavere end indkøbs- eller fremstillingsprisen. Derimod kunne Skatterådet ikke bekræfte, at normalværdien kan dokumenteres på baggrund af vurderinger fra to uafhængige ejendomsmæglere.

SKM2010.219.SR

Levering af massageydelser fra underleverandører til spørger var omfattet af momsfritagelsen i xML § 13x, stk. 1, nr. 1, når visse betingelser var opfyldt.