Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en udenlandsk virksomhed skal registreres i Danmark. Se LAL § 3, stk. 3.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Lovgrundlag

LAL § 3, stk. 3 har følgende ordlyd:

"Såfremt en virksomhed ikke har filial eller lignende her i landet, skal den registreres ved en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i landet."

Regel

Udenlandske virksomheder, der har lønsumsafgiftspligtige aktiviteter i Danmark, skal registreres på lige fod med danske virksomheder.

Udlandet er de geografiske områder, der ikke er dækket af det danske momsområde. Ved udlandet forstås derfor både andre EU-lande og lande udenfor EU, herunder Færøerne og Grønland.

Registreringspligten gælder, selvom der ikke er etableret en egentlig filial eller lignende i Danmark, og selvom virksomheden ikke er skattepligtig til Danmark.

Hvis den udenlandske virksomhed ikke har etableret en egentlig filial eller lignende, skal den registreres ved en herboende repræsentant. Det vil sige en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i landet. Se LAL § 3, stk. 3.

Den udenlandske virksomhed skal altid registreres ved en herboende repræsentant. Det gælder også selv om virksomheden ikke momsmæssigt skulle registreres ved en herboende repræsentant. Dette kan være tilfældet, hvis Danmark har indgået en aftale om gensidig bistand mv. med virksomhedens hjemland. Se ML § 47 stk. 2.

Bemærk

  • Registreringsgrænsen for lønsumsafgift på 80.000 kr. gælder også for udenlandske virksomheder
  • En ydelses momsmæssige leveringssted har ingen betydning for lønsumsafgiftspligten. Se afsnit D.B.2.1 om det momsmæssige leveringssteds betydning for lønsumsafgiftspligten.

Se også

Se også:

Eksempel fra retspraksis

En fransk banks repræsentationskontor i Danmark skulle registreres for lønsumsafgift i Danmark. Repræsentationskontoret lavede opsøgende salgsarbejde, identificerede potentielle kunder, informerede om bankens produkter og formidlede kontakt til det udenlandske hovedkontor. Repræsentationskontoret var ikke en selvstændig juridisk enhed og havde ikke skattemæssigt fast driftssted i Danmark. Aktiviteterne blev anset for en integreret del af bankens aktiviteter. Det var ikke afgørende for lønsumsafgiftspligten, hvor det momsmæssige leveringssted var. Se SKM2003.238.LSR.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2003.238.LSR

Et repræsentationskontor her i landet for en fransk bank var omfattet af lønsumsafgiftspligten. Repræsentationskontorets virksomhed var en integreret del af de momsfrie finansielle ydelser, som banken leverede mod vederlag. Det var ikke afgørende for lønsumsafgiftspligten eller for opgørelsen af lønsumsafgiften, om leveringsstedet efter momslovens regler var her i landet.

SKAT 

 

SKM2013.545.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger ikke ville blive lønsumsafgiftspligtig til Danmark ved levering af momsfritagne sundhedsydelser.

Spørger påtænker at flytte til Sverige, hvor han vil etablere selvstændig erhvervsvirksomhed. Via virksomheden påtænker han at levere momsfri sundhedsydelser til virksomheder i Danmark. Behandlingerne foregår på virksomhedernes adresser i Danmark.

Udenlandske virksomheder, der har lønsumsafgiftspligtige aktiviteter, skal registreres på lige fod med danske virksomheder.