Indhold

Dette afsnit beskriver principperne for fordeling af over/underskud, når virksomheden har blandede aktiviteter. Se lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 4, stk. 3.

Afsnittet indeholder

  • Hovedregel
  • Undtagelse.

Hovedregel

Når virksomheden har blandede aktiviteter, skal den medregne den del af over/underskuddet, der vedrører den lønsumsafgiftspligtige aktivitet, til lønsumsafgiftsgrundlaget. Se lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 4, stk. 3, 1. punktum.

Den del af virksomhedens over/underskud, der skal medregnes til lønsumsafgiftsgrundlaget, skal opgøres på baggrund af virksomhedens regnskaber. Se lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 4, stk. 3, 3. punktum.

Over/underskud skal altså opgøres ud fra de indtægter, der er ved den lønsumsafgiftspligtige aktivitet fratrukket de udgifter, der vedrører den lønsumsafgiftspligtige aktivitet. Over/underskuddet opgøres i øvrigt ud fra de almindelige regler. Se afsnit D.B.4.2 om opgørelse af over/underskud.

Undtagelse

Hvis virksomheden ikke fører et særskilt sektorregnskab for den lønsumsafgiftspligtige del af virksomheden, eller hvis virksomhedens regnskaber i øvrigt ikke kan tilrettelægges på en sådan måde, at fordelingen af virksomhedens over/underskud fremgår af regnskabet, skal virksomheden til lønsumsafgiftsgrundlaget medregne den del af over/underskuddet, der skønsmæssigt vedrører den lønsumsafgiftspligtige aktivitet. Se afsnit D.B.4.7.4.3 om udøvelse af skønnet.

Hvis virksomheden ikke kan sandsynliggøre den foretagne vurdering, kan Skattestyrelsen pålægge virksomheden at føre et særskilt sektorregnskab for den eller de lønsumsafgiftspligtige dele af virksomheden. Se lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 4, stk. 3, sidste punktum.