Indhold

Dette afsnit handler om de personer som kan fradrage rejseudgifter efter LL §9 A.

Afsnittet indeholder:

  • Lønmodtagere
  • Bestyrelsesmedlemmer og forskere
  • Selvstændigt erhvervsdrivende.

Lønmodtagere

Lønmodtagere kan som hovedregel fradrage rejseudgifter, når betingelserne for at være på rejse er opfyldte. Der er dog særlige grupper af lønmodtagere, som ikke kan anvende rejsereglerne, se afsnit C.A.7.3.3 om de særlige grupper af lønmodtagere, som helt eller delvis er afskåret fra at fratrække rejseudgifter.

Se afsnit C.A.7.2.2 om lønmodtagerbegrebet.

Fradraget foretages i den skattepligtige indkomst. Fradraget efter LL § 9 A, er ikke begrænset af det grundbeløb på 5.500 kr. (2010-niveau), der er nævnt i LL § 9 A, stk. 1.

Bestyrelsesmedlemmer og forskere

Lønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, og lignende. der modtager vederlag, der er A-indkomst efter KSL § 43, stk. 2 litra a, kan få fradrag efter de samme principper og med de samme beløb, som gælder for lønmodtagere. Se LL § 9 A, stk. 9, 2. pkt.

Det samme gælder forskere, der modtager vederlag, der er A-indkomst, og som på grund af afstanden mellem bopæl og det sted, hvor forskeren midlertidigt udfører et forskningsprojekt, ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Se LL § 9, stk. 10.

Fradraget foretages i den skattepligtige indkomst

Selvstændigt erhvervsdrivende

Selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på deres sædvanlige bopæl, kan fratrække de dokumenterede, faktiske udgifter til kost, småfornødenheder og/eller logi på rejsen.

Selvstændigt erhvervsdrivende kan i stedet vælge at fratrække udokumenterede rejseudgifter med de standardsatser, der gælder for lønmodtagere i de samme erhverv og på de samme betingelser.

Selvstændigt erhvervsdrivende kan dog ikke tage 25 pct. fradrag for småfornødenheder efter LL § 9 A, stk. 4. Se afsnit C.A.7.3.3 om personer, som helt eller delvis er afskåret fra at fratrække rejseudgifter.

Selvstændigt erhvervsdrivendes kan fratrække rejseudgifterne i den personlige indkomst.