Salg til diplomatiske repræsentationer m.v. i andre EU-lande

Hvis modtageren af en vare eller ydelse er etableret i EU, men ikke i det EU-land, hvor leveringen finder sted, skal der anvendes en særlig fritagelsesattest for moms- og/eller punktafgiftsfritagelse. Se Momsforordningens bilag II. Fritagelsesattesten anvendes som bekræftelse af, at transaktionen er berettiget til momsfritagelse efter ML § 34, stk. 1, nr. 14 og artikel 151 i Momssystemdirektivet.

Det EU-land, hvor modtageren af varerne eller ydelserne er etableret, kan selv beslutte, om det vil benytte en fælles moms- og punktafgiftsattest, eller om det vil benytte to separate fritagelsesattester for henholdsvis moms og punktafgifter. Se Momsforordningens artikel 51, stk. 1, og den tilhørende vejledning i forordningens bilag II.

Fritagelsesattesten skal stemples af værtsmedlemslandets myndigheder. Hvis varerne eller ydelserne er beregnet til officiel brug, kan EU-landede dispensere modtageren fra kravet om stempling af attesten på de betingelser, som de selv fastsætter. Denne dispensation kan trækkes tilbage i tilfælde af misbrug. Se Momsforordningens artikel 51, stk. 2.

Salg til diplomatiske repræsentationer m.v. her i landet mod momsfritagelse

Når der anvendes en direkte momsfritagelse i det EU-land, hvor leveringen finder sted, skal leverandøren bede modtageren af varerne eller ydelserne om en fritagelsesattest, og som leverandøren skal opbevare som dokumentation for, at der ikke er opkrævet moms ved salget.  Se momsforordningens artikel 51, stk. 3, 1. pkt.

Det gælder i Danmark for fremmede staters ambassader og internationale organisationer, herunder NATO-hovedkvarterer, med tilknyttet personale, som har sæde her i landet, og som momsfrit kan indkøbe teleydelser samt varer fra punktafgiftsregistrerede virksomheder i samme omfang, som disse varer kan købes fritaget for punktafgift. Se momsbekendtgørelsens § 44, og D.A.12.3.4 om de gældende fritagelsesordninger i Danmark for ambassader mv. og internationale organisationer m.fl. med sæde i Danmark.

Det er Udenrigsministeriets protokol eller Forsvarsministeriet, der skal stemple eller påtegne attesten afhængig af, om det er ambassader mv. eller NATO-hovedkvarterer mv., der søges fritagelse for.

Salg til diplomatiske repræsentationer m.v. her i landet mod momsgodtgørelse

Ambassader m.v. og internationale organisationer får på visse nærmere betingelser godtgjort moms af køb af varer og ydelser i Danmark til brug for ambassaden m.v. eller den internationale organisation. Det samme gælder for diplomater og teknisk/administrativt personale på ambassader m.v., og for personer som i værtskabsaftaler for internationale organisationer er omtalt som godtgørelsesberettiget personer, for indkøb til brug for den ansatte selv eller dennes families. Se D.A.12.3.2 Momsgodtgørelsesordninger

Det følger af momsforordningens artikel 51, stk. 3, 2. pkt. og artikel 151, stk. 2, i Momssystemdirektivet, at fritagelsesattesten i disse tilfælde skal være vedlagt den ansøgning om tilbagebetaling, som sendes til det pågældende EU-land. 

Momsgodtgørelsesordningen vedrørende ambassader m.fl. samt hertil knyttet personale administreres af Udenrigsministeriet, medens momsgodtgørelsesordningen vedrørende Nato og Nato-personel administreres af Forsvarsministeriet, jf. ML § 45, stk. 2, hvorefter Skatteministeren efter forhandling med udenrigsministeren og forsvarsministeren fastsætter, for hvilke varer og ydelser afgiften kan godtgøres. Da den attesterende myndighed er den samme som den myndighed, som tilbagebetaler momsen, finder forordningens artikel 51, stk. 3, ikke anvendelse i Danmark.