Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for, hvornår nye transportmidler kan leveres momsfrit (med 0-momssats) til erhververe i andre EU-lande. Se xML § 34x, stk. 1, nr. 2.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Definition: Erhverver i et andet EU-land
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Der er momsfritagelse for levering af nye transportmidler, som af sælgeren eller af erhververen eller for disses regning forsendes eller transporteres til erhververen i et andet EU-land. Se xML § 34x, stk. 1, nr. 2.

Bestemmelsen er en følge af, at der altid skal betales moms i erhvervelseslandet af nye transportmidler; også hvis en eller begge parter er privatpersoner.

For at være omfattet af momsfritagelsen skal tre betingelser være opfyldt:

  • Transportmidlet skal faktisk forsendes eller transporteres til en erhverver i et andet EU-land.
  • Transporten eller forsendelsen skal gennemføres af sælgeren, erhververen eller for deres regning.
  • Erhververen skal på leveringstidspunktet have sin bopæl i et andet EU-land.

Hvis disse tre betingelser er opfyldt, så kan et nyt transportmiddel leveres uden dansk moms.

Bemærk

Der gælder særlige faktureringsbestemmelser for virksomheders og privatpersoners enkeltstående salg af nye transportmidler. Se afsnit A.B.3.3.2 Fakturering ved levering af nye transportmidler.

For brugte transportmidler gælder de almindelige regler.

Se også

Se også afsnit D.A.4.8.2 om definitionen på nye transportmidler.

Definition: Erhverver i et andet EU-land

En erhverver i et andet EU-land er en person, der har sin bopæl i et andet EU-land. Det betyder, at køberen af et nyt transportmiddel på leveringstidspunktet skal have sin bopæl i et andet EU-land. Det er ikke tilstrækkeligt, at køberen på et senere tidspunkt får bopæl i et andet EU-land. Se SKM2006.170.SKAT.

Hvis sælgeren i forbindelse med salget får forevist et dansk pas eller tilsvarende dansk legitimation, må sælgeren på anden vis sikre sig, at køberen på leveringstidspunktet har sin bopæl i et andet EU-land.

Bemærk

Hvis sælgeren ikke kan fremlægge dokumentation for, at betingelserne for momsfritagelse er opfyldt, skal der afregnes dansk moms af salget.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

Sag C-26/16 Santogal
M-Comércio e Reparação
de Automóveis Lda

Domstolen udtalte bl.a. at momssystemdirektivets artikel 138, stk. 2, litra a), er til hinder for nationale bestemmelser, som gør fritagelse af en levering inden for Fællesskabet af et nyt transportmiddel betinget af, at erhververen af transportmidlet er etableret eller har bopæl i bestemmelsesmedlemsstaten for det pågældende transportmiddel.

Selv om erhververens bopæl udgør et relevant element ved den samlede vurdering med henblik på at afgøre stedet for transportmidlets endelige brug, kan det således ikke i sig selv afgøre kvalificeringen som »levering inden for Fællesskabet« og hermed fritagelsen under de i momsdirektivets artikel 138, stk. 2, litra a), fastsatte betingelser.

Endvidere udtalte domstolen, at retssikkerhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning er til hinder for, at sælgeren af et nyt transportmiddel, som erhververen har transporteret til en anden medlemsstat og midlertidigt indregistreret i denne medlemsstat, efterfølgende er forpligtet til at betale merværdiafgift i tilfælde af, at erhververen har begået afgiftssvig, medmindre det på baggrund af objektive forhold godtgøres, at sælgeren vidste eller burde have vidst, at transaktionen var led i svig fra erhververens side, og sælgeren ikke har truffet enhver foranstaltning, som den pågældende med rimelighed var i stand til, for at undgå sin egen deltagelse i denne svig.

Skattestyrelsen overvejer ved redaktionens slutning de nærmere konsekvenser af EU-domstolens dom for dansk praksis.