Producenter af energi fra vedvarende energianlæg (VE-anlæg), der er tilsluttet forsyningsnettet (el- eller varmenettet), er som udgangspunkt indkomstskattepligtige af indkomst ved salg af energi, jf. SL § 4. Indkomsten skal opgøres efter de almindelige regler for indkomstopgørelse. Se afsnit C.C.4.5.2 og afsnit C.C.4.5.5 om afskrivning.

Fysiske personer, der ejer VE-anlæg, som er omfattet af LL § 8 P, stk. 1, jf. stk. 5, eller andele i sådanne anlæg, kan dog vælge at bruge reglerne i LL § 8 P, stk. 2 og 3, jf. stk. 1, som er en særlig opgørelsesmetode. Valget af denne metode medfører, at VE-anlægget eller andelene i VE-anlægget anses for at være benyttet udelukkende til private formål. Se afsnit C.C.4.5.3 om den skematiske ordning i LL § 8 P.

Hvis anlægget er omfattet af definitionen i LL § 8 P, stk. 1, jf. stk. 5, og den fysiske person ikke vælger at bruge reglerne i LL § 8 P, stk. 2 og 3, sker beskatningen efter de almindelige skatteregler.

Hvis et VE-anlæg ikke er tilsluttet nettet, men producerer energi til en erhvervsvirksomhed, vil anlægget kunne betragtes som et driftsmiddel eller fast ejendom/installation i virksomheden efter skattelovgivningens almindelige regler. Det betyder bl.a., at installationer i beboelsesejendomme med en eller to selvstændige lejligheder ikke kan afskrives. Se afsnit C.C.4.5.5.

Private producenter af energi fra vedvarende energianlæg (VE-anlæg), som ikke er tilsluttet forsyningsnettet, er ikke skattepligtige af den producerede energi. Det betyder, at produktionen af energi til eget forbrug ikke beskattes, og at udgifter til opstilling og drift ikke kan afskrives eller fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Dette skema giver et overblik:

Hvis anlægget er tilsluttet el- eller varmenettet

 

 

xFysiske personer x

xLL § 8 P, stk. 2 og 3, er valgt.

"Den skematiske opgørelsesmetode". Se afsnit (C.C.4.5.3).x

 • Anses anlægget for privat anvendt
 • Indkomsten er personlig indkomst.
 • Eget forbrug beskattes ikke.
 • Ingen afskrivning eller andre fradrag.

xFysiske personerx

xLL § 8 P, stk. 2 og 3, er ikke valgt.

eller

anlægget er ikke omfattet af LL 8 P, fordi det ikke er omfattet af definitionen i stk. 1, jf. stk. 5,x

Beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler.

Det afgøres efter de almindelige regler, om indkomsten er erhvervsmæssig. Der vil dog typisk være tale om ikke-erhvervsmæssig virksomhed (hobby).

Der anvendes xoplysningsskema efter SKL § 5 x(tidligere udvidet selvangivelse) for personer, hvis indkomsten er erhvervsmæssig.

Der betales arbejdsmarkedsbidrag, hvis indkomsten er erhvervsmæssig.

Virksomheds- eller kapitalafkastordningen kan anvendes, hvis betingelserne er opfyldt.

Eget forbrug beskattes efter LL § 8 P, stk. 9.

xJuridiske personerx

 

 • xIndkomsten beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler.
 • Den skematiske ordning kan ikke anvendes.x

Hvis anlægget ikke er tilsluttet nettet og

 

 

xproducerer energi til en erhvervsvirksomhed.x

 

Anlægget vil kunne betragtes som et driftsmiddel i virksomheden eller som fast ejendom/installation efter skattelovgivningens almindelige regler.

xkun anvendes privat.x

 

Ejeren er ikke skattepligtig af den producerede energi.

Eget forbrug beskattes ikke, og der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Udgifter til opstilling og drift kan ikke afskrives eller fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen kan ikke anvendes.

LL § 8 P xblev indsat ved lov nr. 488 af 12. juni 1996 og omfattedex kun vindmøller og vindmølleandele. Med virkning fra 1. januar 2010 blev  LL § 8 P ændret til at omfatte vedvarende energianlæg og andele i vedvarende energianlæg, herunder visse vindmøller. Samtidig blev bundgrænsen hævet. Ændringen fremgår af lov nr. 1559 af 21. december 2010 om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Investering i vedvarende energi). Overgangsreglerne fra den tidligere ordning og visse ældre overgangsregler beskrives i afsnit C.C.4.5.4.

LL § 8 P xblev igenx ændret ved lov nr. 1390 af 23. december 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven §§ 4 og 6, stk. 4 og 5 (Lovforslag nr. L 86).

Ved lovændringen

 • ophæves, xden dagældende bestemmelse ix LL § 8 P, stk. 5, dvs. den mulighed, der var for at vælge at lade indkomsten fra VE-anlægget beskatte som erhvervsmæssig indkomst, alene ved at fravælge den skematiske ordning,
 • begrænses muligheden for at skifte til beskatning efter LL § 8 P, stk. 2 og 3 (skematisk ordning), medmindre der er tale om nye anlæg. Se afsnit C.C.4.5.3, hvor også undtagelserne til begrænsningen beskrives, og
 • ændres LL § 29, stk. 4, om fælles skatteregnskab, så bestemmelsen omfatter vedvarende energianlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg. Se afsnit C.C.4.5.6 om fælles skatteregnskab.

Ændringerne har virkning for fysiske personer, der den 20. november 2012 eller senere indgår en bindende aftale om køb af et vedvarende energianlæg. Se DJV 2012-2 afsnit C.C.4.5.2 om den dagældende bestemmelse i LL § 8 P, stk. 5.

Desuden

 • ændres reglerne om beskatning af værdien af eget forbrug. Se LL § 8 P, stk. 9, og afsnit C.C.4.5.2.

Denne ændring har virkning for erhvervsdrivende, der indgår bindende aftale om køb eller levering af VE-anlæg den 20. november 2012 eller senere.

For ejere, der senest den 19. november 2012 har indgået bindende aftale om køb af et vedvarende energianlæg, og hvor anlægget er tilsluttet det offentlige forsyningsnet i indkomståret 2013 eller 2014, var valget, som ejeren xforetogx ved indgivelse af selvangivelse, xnu oplysningsskema,x for de pågældende år, dog afgørende. Indkomståret 2014 er omfattet af reglerne for at sikre, at ejere af VE-anlæg, der har valgt et bagudforskudt indkomstår dvs. indkomståret 2014, der allerede starter i 2013, kan få fordel af, at et vedvarende energianlæg senest skulle være tilsluttet elektricitetsnettet inden den 1. januar 2014 for at være omfattet af overgangsreglerne i elafgiftsloven.

Landsskatteretten har i SKM2015.796.LSR truffet afgørelse om, at anskaffelsestidspunkt skal forstås som købers anskaffelsestidspunkt og ikke anlægges anskaffelsestidspunkt. En skatteyder, der købte en ejendom med et solcelleanlæg havde således anskaffet anlægget på tidspunkt for køb af ejendommen og anlægget og kunne ikke succedere i sælgers anskaffelsestidspunkt.

Se SKM2013.330.SR, hvor en skatteyder havde købt solcelleanlæg før den 20. november 2012, og dette anlæg var erhvervsmæssigt, jf. den dagældende LL § 8 P, stk. 5. Skatteyderen påtænkte at købe et supplerende anlæg, og spurgte, om dette kunne anses for en udvidelse af det eksisterende anlæg og dermed være erhvervsmæssigt, da de tilkøbte paneler ikke var et selvstændigt anlæg, men kun kunne fungere ved tilslutning til den inverter, der var i det oprindelige anlæg. Skatterådet fandt, der var tale om anskaffelse af et nyt anlæg. I afgørelsen var henvist til at det nye anlæg anvendtes udelukkende privat, og at det fremgår direkte af LL § 8 P, stk. 1, 5. pkt., at for supplerende anlæg gælder, at 2. punktum ikke finder anvendelse, og anlægget anses derfor for et selvstændigt anlæg.

Skatterådet har i SKM2013.710.SR bekræftet, at ejeren af en mølle fortsat ville være omfattet af den tidligere bestemmelse i LL § 8 P, stk. 5, når udskiftning af nacellen inkl. vinger i en eksisterende mølle skete for leverandørens regning til opfyldelse af den oprindelige kontrakt.

Ved § 3 i lov nr. 641 af 16. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven er henvisningen til lov om fremme af vedvarende energi i LL § 8 P, stk. 5, nr. 2, ændret fra "§ 14, stk. 3," til "§ 14, stk. 4".

I afsnit C.C.4.5.6 omtales en række regler, som har betydning for VE-anlæg. Det er regler om:

 • Fælles skatteregnskab
 • Anpartsreglerne
 • Arbejdsmarkedsbidrag
 • Tilslutningsafgift
 • Succession efter kildeskatteloven
 • Tilskud fra PV Island Bornholm
 • LL § 8 V om servicefradrag
 • Etableringskontomidler.