Dato for udgivelse
15 Dec 2011 12:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Dec 2011 12:07
SKM-nummer
SKM2011.811.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-147825
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
forsikringsordning
Resumé

Skatterådet bekræftede, at et forsikringsselskab kan overtage en eksisterende forsikringsordning for heltids syge- og ulykkesforsikring for virksomhedens medarbejdere, hvor hele præmien betales af virksomheden som arbejdsgiver for medarbejderne, ved udstedelse af en ny gruppeforsikring til virksomheden, hvor forsikringssummen er den samme som i en hidtil gældende syge- og ulykkesforsikring, uanset forsikringssummen overstiger 500.000 kr., når dette beror på, at den hidtil gældende syge- og ulykkesforsikring blev tegnet med en forsikringssum på ikke over 500.000 kr., men som følge af en i forsikringsaftalen indeholdt almindelig pristalsregulering nu overstiger 500.000 kr., uden at dette udløser skattepligt for medarbejderne for en del af præmien.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Ligningsloven § 16, stk. 1 og 3

Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-2, afsnit A.C.3.1.1


Spørgsmål
Kan Skatterådet bekræfte, at et forsikringsselskab kan overtage en eksisterende forsikringsordning for heltids syge- og ulykkesforsikring for virksomhedens medarbejdere, hvor hele præmien betales af virksomheden som arbejdsgiver for medarbejderne, ved udstedelse af en ny gruppeforsikring til virksomheden, hvor forsikringssummen er den samme som i en hidtil gældende syge- og ulykkesforsikring, uanset forsikringssummen overstiger 500.000 kr., når dette beror på, at den hidtil gældende syge- og ulykkesforsikring blev tegnet med en forsikringssum på ikke over 500.000 kr., men som følge af en i forsikringsaftalen indeholdt almindelig pristalsregulering nu overstiger 500.000 kr., uden at dette udløser skattepligt for medarbejderne for en del af præmien?

Svar
Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold*
A's danske filial ønsker at afklare spørgsmål vedrørende arbejdsgiverbetalt syge- og ulykkesforsikring.

A bliver i en række tilfælde anmodet om at give tilbud på forsikringer til danske erhvervsvirksomheder, som omfatter bl.a. arbejdsgiverbetalte syge- og ulykkesforsikringer for medarbejderne, eller overtage denne forsikring alene, fordi det eksisterende forsikringsselskab ikke ønsker at tilbyde denne dækning fremover.

Virksomheden ønsker da, at A tilbyder samme dækning som hidtil på denne forsikring. Det sker imidlertid ofte, at den pågældende forsikring er tegnet med en forsikringssum på 500.000 kr., der som følge af pristalsregulering nu er blevet større end 500.000 kr.

Spørgers opfattelse og begrundelse
Spørger har henvist til Ligningsvejledningens punkt A.C.3.1.1, hvor der anføres at det under visse angivne betingelser ikke er skattepligtigt for en virksomheds medarbejdere, at virksomheden betaler præmien for en heltids syge- og ulykkesforsikring, hvis forsikringssummen ikke overstiger 500.000 kr.

Det fremgår også af det nævnte sted i Ligningsvejledningen, at det i praksis er godkendt, at forsikringssummen i indgåede kontrakter med en oprindelig forsikringssum på 500.000 kr. kan forhøjes som følge af en almindelig indeksregulering, uden beskatning af arbejdstageren.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål
Det ønskes bekræftet, at et forsikringsselskab kan overtage en eksisterende forsikringsordning for heltids syge- og ulykkesforsikring for virksomhedens medarbejdere, hvor hele præmien betales af virksomheden som arbejdsgiver for medarbejderne, ved udstedelse af en ny gruppeforsikring til virksomheden, hvor forsikringssummen er den samme som i en hidtil gældende syge- og ulykkesforsikring, uanset forsikringssummen overstiger 500.000 kr., når dette beror på, at den hidtil gældende syge- og ulykkesforsikring blev tegnet med en forsikringssum på ikke over 500.000 kr., men som følge at en i forsikringsaftalen indeholdt almindelig pristalsregulering nu overstiger 500.000 kr., uden at dette udløser skattepligt for medarbejderne for en del af præmien

Lovgrundlag
Det fremgår af statsskattelovens § 4, at alle indtægter af økonomisk værdi er skattepligtige, uanset om der er tale om kontanter eller naturalier, og uanset om den økonomiske fordel har form af en éngangsindtægt eller er af tilbagevendende karakter.

Det fremgår dernæst af ligningslovens § 16, stk. 1, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, efter reglerne i stk. 3-13 medregnes vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

Praksis
Skatteministeriet har i TfS1985.233.DEP udtalt følgende vedrørende forsikringer, tegnet af en arbejdsgiver, hvor arbejdstageren er den forsikrede:

Efter drøftelser mellem Assurandør-Societetet og skattedepartementet er der vedtaget følgende retningslinier vedrørende den skattemæssige behandling af syge- og ulykkesforsikringer, der tegnes og betales af en arbejdsgiver og hvor arbejdstageren er den forsikrede:

Syge- og ulykkesforsikringer, som ejes af arbejdsgiveren, og hvor arbejdstageren er den forsikrede, skal behandles efter statsskattelovens regler.

Dette betyder, at udgangspunktet for den skattemæssige behandling af arbejdsgiverens præmiebetaling er, at præmien udgør en økonomisk fordel for arbejdstageren og må betragtes som et lønaccessorium for denne og derfor er skattepligtig almindelig indkomst for denne.

Undtaget er dog ulykkesforsikringer, der udelukkende dækker mod ulykker i arbejdstiden, idet arbejdsgiverens præmiebetaling i disse tilfælde ikke tillægges nogen skattemæssig virkning for arbejdstageren. Det samme gælder rejseulykkesforsikringer, der alene dækker rejser i arbejdsgiverens tjeneste.

Arbejdsgiveren har fradragsret for udgifterne til præmiebetalingerne efter statsskattelovens § 6 a.

Det er overfor skattedepartementet oplyst, at syge- og ulykkesforsikringer af den pågældende karakter i vidt omfang dækker både ulykker i arbejdstiden og i fritiden. Under hensyn til bl.a. de praktiske problemer, der er forbundet med en opdeling og indtægtsføring af forsikringspræmien, kan der bortses fra indkomstskattepligt af arbejdsgiverbetalte præmier, såfremt dækningen ikke overstiger 500.000 kr. ved død og invaliditet.

Overstiger dækningen dette beløb, skal hele den del af præmien, der svarer til fritidsdækningen medtages i den skattepligtige indkomst og oplyses af arbejdsgiveren på lønseddelen. Der bortses dog fra forhøjelser af dækningen udover 500.000 kr., såfremt disse er en følge af en almindelig indeksregulering.

Det anførte gælder syge- og ulykkesforsikringer, herunder rejseulykkesforsikringer, hvor arbejdstageren er den forsikrede. Dækker forsikringen også ægtefæller eller andre familiemedlemmer, må der foretages en opdeling af arbejdsgiverens præmiebetaling, og herefter ske en indtægtsføring hos arbejdstageren. [...]

Begrundelse
Skatteministeriets skal indledningsvis bemærke, at arbejdsgiverens præmiebetaling af syge- og ulykkesforsikringer indebærer, at de ansatte modtage en økonomisk fordel fra sin arbejdsgiver, idet den betalte præmie skal betragtes som et lønaccessorium.

En sådan præmie er således i overensstemmelse med ligningslovens § 16, stk. 1, skattepligtig for den ansatte.

Skatteministeriets har dog i den ovenfor citerede meddelelse TfS1985.233.DEP udtalt, at:

  • forsikringer, der kun dækker i arbejdstiden: præmien er ikke skattepligtig indkomst for den ansatte. Det samme gælder rejseulykkesforsikringer, der alene dækker rejser i arbejdsgiverens tjeneste, og
  • forsikringer, der dækker både arbejdstid og fritid: præmien er den skattepligtige indkomst uvedkommende i de tilfælde, hvor forsikringssummen højst andrager 500.000 kr. I de tilfælde, hvor forsikringssummen overstiger 500.000 kr., skal der foretages en opdeling af præmien, således at den del af præmien, der medgår til dækning af risikoen i arbejdstiden, er indkomstskattefri, mens hele den del af præmien, der medgår til dækning af risikoen i fritiden, skal medregnes til arbejdstagerens indkomst. [...]

Ved fastlæggelsen af forsikringssummen 500.000 kr. ved død eller invaliditet har man lagt til grund, at præmien for fritidsdækningen under en heltidsulykkesforsikring i fareklasse 1 udgør ca. 300 kr. Bagatelgrænsen pristalsreguleres ikke, hvorfor beløbsgrænsen 500.000 kr. heller ikke pristalsreguleres, jf. Ligningsvejledning, afsnit A.C.3.1.1.

I praksis er det dog godkendt, at forsikringssummen i indgåede kontrakter med en oprindelig forsikringssum på 500.000 kr. kan forhøjes som følge af en almindelig indeksregulering, uden beskatning af arbejdstageren.

Ifølge det oplyste ønsker spørger at overtager eksisterende forsikringsordninger for heltids syge- og ulykkeforsikrings for virksomhedens medarbejdere.

Overtagelsen sker som følge af, at de hidtidige forsikringsleverandører ikke ønsker at tilbyde disse forsikringer fremover.

Efter overtagelsen vil spørger tilbyde samme dækning som den hidtidige forsikring.

I en situation som den foreliggende, hvor virksomheden har en eksisterende heltids syge- og ulykkesforsikring, der dækker de ansatte både i arbejdstiden og i fritiden, og hvor den eksisterende forsikringsaftale oprindeligt er tegnet med en forsikringssum, der ikke overstiger 500.000 kr., finder Skatteministeriet det mest rimeligt at fortolke det daværende Skattedepartements udtalelse i TfS1985.233 DEP på den måde, at virksomheden kan opretholde den forsikringsdækning, der er opnået som følge af indeksreguleringen i den oprindelige aftale, når der alene er tale om et skifte af forsikringsleverandør.

Efter Skatteministeriet opfattelse vil det ikke være rimeligt, hvis et rent leverandørskifte skal have den virkning, at den aktuelle forsikringssum må nedsættes.

I denne situation kan forsikringssummen i den aftale om en heltids syge- og ulykkesforsikring, der indgås med den nye leverandør, derfor være af samme størrelse, som den forsikringssum, der på tidspunktet for leverandørskiftet er opnået på grundlag af indeksregulering i den oprindelige aftale uden, at det ændrer den skattemæssige virkning for virksomhedens medarbejdere.

Indstilling
Skatteministeriet indstiller, at spørgsmålet besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse
Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse.