Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en publikation kan anses som en avis i momslovens forstand. Se ML § 34, stk. 1, nr. 18.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Regel
 • Kriterier for, hvornår der foreligger en avis
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Lovgrundlag

ML § 34, stk. 1, nr. 18, har følgende ordlyd:

"Følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift:

...

18) Levering af aviser, som normalt udkommer med mindst ét nummer månedligt."

0-momssatsen på levering af disse aviser er baseret på momssystemdirektivets artikel 98, jf. bilag III, jf. artikel 110.

Momssystemdirektivets artikel 98 har følgende ordlyd:

"Stk. 1. Medlemsstaterne kan anvende en eller to nedsatte satser.

Stk. 2, De nedsatte satser må kun anvendes på levering af de kategorier af varer og ydelser, som er anført i bilag III.

De nedsatte satser finder ikke anvendelse på elektronisk leverede tjenesteydelser.

Stk. 3. Ved anvendelse af de nedsatte satser i henhold til stk. 1 kan medlemsstaterne, hvor det drejer sig om varekategorier, anvende den kombinerede nomenklatur til at fastsætte, hvad den pågældende kategori præcist dækker."

Momssystemdirektivets artikel 110 har følgende ordlyd:

"De medlemsstater, som pr. 1. januar 1991 indrømmede fritagelser med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms eller anvendte nedsatte satser, der er lavere end det i artikel 99 fastsatte minimum, kan fortsat anvende disse.

De i stk. 1 omhandlede fritagelser og nedsatte satser skal være i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen og være vedtaget af klart definerede sociale årsager og til fordel for endelige forbrugere."

Bilag III, nr. 6) i momssystemdirektivet har følgende ordlyd:

"Liste over leveringer af varer og ydelser, som kan belægges med de i artikel 98 omhandlede nedsatte satser

...

6) Levering, herunder udlån på biblioteker, af bøger på alle fysiske medier (herunder brochurer, foldere og lignende tryksager, billed-, tegne- eller malebøger til børn, trykt eller håndskreven musik, geografiske og hydrografiske kort eller tilsvarende), aviser og tidsskrifter, bortset fra materiale, der udelukkende eller hovedsagelig er reklame."

Bilag III giver egentlig kun mulighed for at indføre en vis nedsættelse af momssatserne. Efter momssystemdirektivets artikel 110 har medlemsstaterne alligevel lov til at beholde momsordninger, herunder 0-satser, som var i kraft pr. 1. januar 1991. Danmark har opretholdt 0-momssats på levering af aviser.

Regel

Der skal ikke betales moms ved levering af aviser, der normalt udkommer med mindst ét nummer månedligt. Fritagelsen omfatter også udbringningsgebyr for aviser. Se ML § 34, stk. 1, nr. 18.

ML § 34, stk. 1, nr. 18, angiver ikke, hvornår der foreligger en "avis" i momslovens forstand.

Kriterierne for, hvornår der foreligger en avis, der kan anvende 0-momssatsen, er dannet af det nu nedlagte Momsnævn, der fra den første momslov (lov nr. 102 af 31. marts 1967) og frem til 1998 havde den endelige administrative afgørelse af spørgsmålet om, hvorvidt en publikation kunne anses som en avis efter momsloven.

Det er fortsat Momsnævnets kriterier, der anvendes i forbindelse med vurderingen af, om en publikation kan anses som en avis i momslovens forstand.

Der er forskellige eksempler fra praksis, der kan være en hjælp til vurderingen af, hvornår en publikation kan anses som en avis i momslovens forstand. Se oversigten over afgørelser, domme mv.

Bemærk

Bemærk at:

 • ML § 34, stk. 1, nr. 18 er en fritagelsesbestemmelse, som ikke kræver en forudgående godkendelse fra SKAT. I de tilfælde, hvor der er truffet afgørelse om momsfrihed/momspligt, er der som udgangs­punkt tale om, at der har været tvivl om den momsmæssige kvalifikation af udgivelsen.
 • Foreningsblade, der ikke er omfattet af denne fritagelsesbestemmelse, kan i stedet være momsfrie efter ML § 13, stk. 1, nr. 4. Se afsnit D.A.5.4.
 • Elektronisk nyhedsformidling er ikke momsfritaget som en avis.
 • En lydavis, der forsendes portofrit som blindeforsendelse til læsehandicappede, er momsfri, når det indlæste stof er fra lokale dag- og ugeaviser, da der er tale om gengivelse af stof fra momsfrie aviser.

Kriterier for, hvornår der foreligger en avis

For at en publikation kan anses som en avis, skal følgende forudsætninger være opfyldte:

 • Publikationen skal primært læses på grund af sit indhold af aktuelt nyhedsstof. For publikationer, som på grund af udgivelseshyppigheden ikke kan bringe dagsaktuelt nyhedsstof, er det en betingelse, at indholdet kommenterer eller uddyber emner, der har været aktuelle siden sidste udgivelse.
 • Publikationen skal henvende sig til en videre (almen) kreds af læsere.
 • Publikationen skal behandle et bredt emneområde.

I forbindelse med en helhedsvurdering af publikationen kan der derudover tages hensyn til:

 • om publikationen må anses for at fremtræde som avislignende i teknisk og typografisk henseende (papirkvalitet, tryk, layout mv.)
 • om publikationen sælges i løssalg eller kun til abonnenter (foreningsmedlemmer)
 • oplagets størrelse
 • om redaktionen er godkendt til at uddanne journalister.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2009.98.ØLR

Efter en samlet bedømmelse blev ugebladet "H1.1" anset som en avis i momslovens forstand. Bladet fremtrådte som ugebladslignende i teknisk og typografisk henseende og blev markedsført blandt ugebladene. Bladet indeholdt diverse artikler inden for faste emner såsom: Aktuelt, baggrund, politik, kultur, historie, biler, forbrug og IT, krop & psyke, piger, rejser, reportage, sport, spil øl og vin, viden økonomi med flere. Momsfritaget.

 

TfS1996.249.ØLR

Bladet "Ingeniøren" blev ikke anset som en avis i momslovens forstand. Landsretten konkluderede, at bladets stofområde hovedsagelig er af teknisk orienteret karakter med artikler, der anskues ud fra en teknisk betonet synsvinkel, og at bladet, herunder dets annoncestof, i det væsentlige ikke henvender sig til en almen kreds af læsere. Momspligtig.

 

Landsskatteretten

SKM2008.138.LSR

Publikationen "X" med stof om IT-branchen blev anset som en avis i momslovens forstand. Landsskatteretten fastslog, at X henvender sig til en videre almen kreds af læsere og behandler et bredt emneområde. Det bemærkes endvidere, at X har et stort oplag. Momsfritaget.

 

SKM2006.117.LSR

Publikationen "B" med en veldefineret målgruppe bestående af tømrer- og snedkermestre, arkitekter, murermestre, entreprenører, ingeniører mv. blev ikke anset som en avis i momslovens forstand. B blev anset for udelukkende at behandle forhold, der vedrører byggesektoren, hvormed B må antages at henvende sig primært til en skare af læsere med særlig interesse for dette område, og ikke en videre, almen kreds af læsere. Momspligtig.

 

SKM2005.422.LSR

Publikationen "B" for børn og unge blev anset som en avis i momslovens forstand. Landsskatteretten konkluderede, at B primært læses på grund af sit indhold af aktuelt nyhedsstof, og at B behandler et bredt emneområde. Kriteriet om, at en publikation skal henvende sig til en videre almen kreds af læsere må forstås således, at kriteriet kan være opfyldt, selvom publikationen henvender sig til læsere inden for en bestemt aldersgruppe. Momsfritaget.

 

SKM2005.190.LSR

Dagens Medicin blev ikke anset som en avis i momslovens forstand. Dagens Medicin blev anset for udelukkende at behandle forhold inden for sundhedsområdet og primært henvende sig til en skare af læsere med særlig interesse for dette område, og ikke en videre almen kreds af læsere. Momspligtig.

 

SKM2001.274.LSR

Bladet Penge og Privatøkonomi blev ikke anset som en avis i momslovens forstand. Landsskatteretten fastslog, at bladet ikke primært indeholder aktuelt nyhedsstof. Momspligtig.

 

TfS1997.776.MN

Fortune blev ikke anset som en avis i momslovens forstand. Momsnævnet lagde vægt på, at Fortune ikke indeholder aktuelt nyhedsstof, og at det primært henvender sig til folk med særlig interesse for økonomiske forhold vedrørende virksomheder og lande og således ikke til en videre (almen) kreds af læsere. Momspligtig.

 

TfS1997.737.MN

Efter anmodning fra Landsrepræsentationen for danske distriktsblade og lokalaviser traf Momsnævnet afgørelse om, hvilke af ca. 275 distrikts- og lokalblade, der kan anses for aviser i momslovens forstand.