Alle former for formueafkast skal medregnes. Det vil sige gevinst eller tab på værdipapirer i fremmed valuta, herunder valutakursgevinster og -tab skal medregnes til beskatningsgrundlaget og opgøres efter reglerne i PAL § 15, stk. 3. Se PAL § 3, 6 og 7.

Kursværdien af aktiver i fremmed valuta skal opgøres i danske kroner jævnfør PAL § 15, stk. 3, 9. pkt.

Ved omregningen til danske kroner anvendes den af Danmarks Nationalbank noterede valutakurs. Er der sket afregning, anvendes den valutakurs, hvortil afregningen er sket.